دانلود گزارش کارآموزی مدیریت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی مدیریت

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت دانلود گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی دانلود گزارش کارآموزی مدیریت بازرگانی دانلود گزارش کارآموزی مدیریت دولتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی مدیریت دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت دولتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته مدیریت صنعتی دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت صنعتی دانلود رایگان گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی

Management Training Report

 

موضوع : گزارش کارآموزی مدیریت

فهرست مطالب
عنوان    صفحه

مقدمه    ۱
برنامه ریزی    ۳
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان    ۵
تکنیکهای برنامه ریزی    ۸
برنامه ریزی نیروی انسانی    ۱۱
روش تجزیه و تحلیل هدفها و فعالیتها    ۱۲
روش نرخ روند    ۱۳
سازماندهی    ۱۷
الگوهای جدید ساخت سازمانی    ۱۸
کنترل و نظارت در سازمان    ۲۳
طراحی سیستم کنترل    ۲۵
هدایت و انگیزش    ۲۹

مقدمه
شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان مدیریت دانست. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است که مأموریتها و اهداف سازمانها تحقق می یابند. از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید. مدیران در انجام وظایف خود فرایندی را دنبال می کنند که شامل اجزایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری است. مجموعه این فعالیتهاست که مدیریت را شکل می دهد و هماهنگی و نیل به هدفها را میسر می سازد.
صاحبنظران مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید ورزیده است. گروهی مدیریت را علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین توصیف کرده اند. گروهی دیگر مدیریت را در قالب وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و… بیان نموده اند. یکی از علمای مدیریت و اقتصاد مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصیلترین نقش مدیر قلمداد نموده است. عالم دیگری بر نقشهای مدیر از دیدگاه تازه تری نگریسته و برای مدیر وظایف و نقشهایی چون رهبری سازمان، منبع اطلاعاتی، و عامل تصمیم گیری و رابط با سایر سازمانها بر شمرده است. اندیشمندان دیگر نیز نقش های هشتگانه ای را برای مدیر بر شمرده اند که در فصل یکم به آنها اشاره خواهد شد.


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات