دانلود گزارش کارآموزی تصفیه خانه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی تصفیه خانه

دانلود گزارش کارآموزی تصفیه خانه گزارش کارآموزی تصفیه خانه آب گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب کارآموزی تصفیه خانه گزارش بازدید از تصفیه خانه فاضلاب گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب گزارش بازدید از تصفیه خانه اکباتان گزارش بازدید از تصفیه خانه آب گزارش کار تصفیه خانه فاضلاب گزارش کارآموزی

تصفیه خانه آب

 

Internship Report refinery

 

موضوع : گزارش کارآموزی تصفیه خانه

فهرست مطالب
عنوان    صفحه

مقدمه            ۱
تصفیه فیزیکی آب    ۳
تصفیه شیمیایی آب    ۳
شرح مراحل تاسیسات تصفیه وکاریردآنها    ۴
حذف گازهای همراه آب    ۹
مشکلات ناشی ازانحلال گازها درآب    ۱۲
حذف گازهای مزاحم ازآب    ۱۴
روشهای حذف گازها ازآب    ۱۵
بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی    ۲۰
فرآیندهای انعقادولخته بندی    ۲۱
کاهش وحذف بارالکتریکی سطحی کلوییدها    ۲۲
ته نشینی شیمیایی    ۳۲
فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز    ۳۶
نگهداری وتعمیرات    ۴۳
ساختمان وروش کلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمرکب بهره گیرنده ازبسترلجن    ۵۶
روش کلی راه اندازی    ۵۹
متوقف ساختن حوض زلال ساز درکوتاه مدت    ۶۱
کلیاتی درمورد مکانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب    ۶۳
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
صاف سازی    ۶۴
بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی    ۶۵
ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن    ۶۶
تنظیم صافی    ۶۸
سیستمهای تنظیم کننده    ۷۰
سرعت صافی سازی    ۷۲
زمان کارکرد صافی    ۷۳
تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل ۷۴
صافیهای تند تحت فشار    ۷۵
را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار    ۷۶
نگهداری صافیهای تحت فشار    ۷۸
روشهای سالم سازی ۷۹
کلر    ۷۹
اوزون    ۸۶
روش تهیه اوزون    ۸۷
انواع ژنراتورهای گاز اوزون    ۸۸
ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون ۹۱
واحدهای تولید    ۹۴
روشهای مختلف اوزناسیون آب    ۹۴
موارد کاربرد اوزون ۹۵

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فواید اوزون    ۱۰۲
استفاده ازاشعه فرابنفش       ۱۰۵
اصول کلی به کارگیری U.V               ۱۰۸
مراقبت ازبازتاب فرابنفش    ۱۰۸
موا د شیمیایی نامطلوب درآب آشامیدنی    ۱۰۹
روش تصفیه    ۱۱۲
تصفیه باآب آهک       ۱۱۴
اکسیداسیون توسط پرمنگنات پتاسیم       ۱۱۶
هوادهی    ۱۱۷
حوضهای ته نشینی       ۱۱۹
صافیها      ۱۲۰
حذف آهن ومنگنزباتبادل یونی      ۱۲۰
فرایندهای متعارف      ۱۲۱
فرایندهای ویژه آهن ومنگنز      ۱۲۳
منابع آلودگی وتاثیرات      ۱۲۵
روش تصفیه     ۱۲۶
ترسیب شیمیایی  ۱۲۷
ارسنیک          ۱۲۹
روش تصفیه  ۱۳۱
دشواریهای بهره برداری             ۱۳۲
کروم             ۱۳۳
فهرست مطالب
عنوان          صفحه
کادمیوم    ۱۳۴
سرب    ۱۳۵
جیوه    ۱۳۶
کلرورها    ۱۳۷
روشهای آزمایش درآب    ۱۴۰
فلوئورها    ۱۴۲
سولفات وسولفورها    ۱۴۶
نیتراتها    ۱۴۷
تاثیرات بهداشتی واستانداردها    ۱۵۲
خواص مواد فعال سطحی    ۱۶۰
کاربرد پاک کننده ها    ۱۶۱
آثار بیولوژیکی پاک کننده ها    ۱۶۲
آثارزیست محیطی    ۱۶۳
تشخیص میزان مواد پاک کننده درآب    ۱۶۵
سموم دفع آفات وعلف کشها    ۱۶۵
مواد رادیو اکتیو    ۱۶۶
منابع آلودگی رادیو اکتیویته    ۱۶۶
سیانور    ۱۶۹
سخت زدایی بامواد شیمیایی    ۱۷۱

 

 


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات