دانلود کارتحقیقی ورود ثالث در دعوا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود کارتحقیقی ورود ثالث در دعوا

دانلود کارتحقیقی ورود ثالث در دعوا ورود ثالث در دعاوی کیفری مقاله تحقیق ورود شخص ثالث در دعوا ورود ثالث به دعوا نقاط حساس بدن در دعوا غلبه بر ترس در دعوا مقاله ادله اثبات دعوا مقاله دعوای اضافی مقاله دعوای متقابل مقاله درباره دعوای متقابل تحقیق ادله اثبات دعوا تحقیق دعوای طاری

Karthqyq third entry in fights

 

ورود ثالث در دعوا
چکیده
منظور از شخص ثالث همه ی اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان وخوانده ندارد
– شخص ثالث به طور ارادی می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدید نظر در صورتیکه برای خود مستقلا” حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت نماید
– پس از صدور رای قطعی از دادگاه بدوی  یا تجدید نظر چنانچه شخص ثالث از رای صادره متضرر شود ودر جریان دادرسی دخالت نداشته باشد می تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رای اعتراض کند
– گاهی دخالت شخص ثالث با لاجبار است وآن زمانی است که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب نماید
دخالت ثالث آثاری همچون اطاله دادرسی ، انحراف از قاعده صلاحیت محلی، خوانده محسوب شدن ثالث دارد که در این نوشته سعی بر تبیین شق اول دخالت ثالث در دادرسی یعنی ورود ثالث گردیده است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: ورود ثالث در دعوا
گفتار اول :  ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول : شرایط دعوی ورود ثالث
مبحث دوم : آثار ورود ثالث
مبحث سوم : قواعد پذیرش اعتراض ثالث
قواعد پذیرش دعوی ورود ثالث اصلی
قواعد پذیرش ورود ثالث تبعی
مبحث چهارم :آیین ورود ثالث
گفتار دوم : مسائل مطروحه در خصوص دعوای ورود شخص ثالث
اتفاق آراء
شخص ثالث
مبحث اول : شرایط ورود شخص ثالث
مبحث دوم : اقسام وارد ثالث
معایب دعوای وارد ثالث
تفکیک دعوای ثالث
تشریفات دادخواست وارد ثالث
مبحث سوم : جایگاه ثالث در دعاوی مدنی
فصل دوم :شخص ثالث در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی
گفتار اول : شخص ثالث در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول :تعهد به نفع شخص ثالث
مبحث دوم : ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث سوم :جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی
هزینه دادرسی ورود و جلب ثالث
تشابه و تمایز ورود و جلب ثالث
اعتراض ثالث
مبحث چهارم : انواع اعتراض ثالث
گفتار دوم : آثار اعتراض ثالث
مبحث اول ـ ورود ثالث (مواد ۲۷۰تا ۲۷۴ ق . آ . د . م)
مبحث دوم : چگونگی اقامه دعوی ورود ثالث و تشریفات رسیدگی
موعد تقدیم دادخواست ورود ثالث
مبحث سوم : ابطال دادخواست ورود ثالث
ایراد به ورود ثالث
تفکیک دعوی ثالث از دعوی اصلی
ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی
مبحث چهارم : خسارت دادرسی ورود ثالث
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
مقدمه
قوانین تشکیل دهنده نظام های حقوقی بر دو نوع هستند : قوانین ماهوی که در باره ماهیت مسائل حقوقی بحث می کند وقوانین شکلی که درباره شکل رسیدگی ونحوه اثبات مسائل حقوقی بحث می کند اهمیت قوانین دادرسی از لحاظ احقاق حق واجرای عدالت بر کسی پوشیده نیست آئین دادرسی مدنی نه تنها شیوه دادرسی را توضیح می دهد بلکه شیوه طرح دعاوی ودفاع وایراد در برابر دعوی را نیز آموزش می دهد همچنین آئین دادرسی مدنی به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی ها وطرح ودفاع از دعاوی وضع شده است از نظر آئین دادرسی مدنی افراد به سه دسته تقسیم می شوند گروه اول ودوم اصحاب دعوی را تشکیل می دهند (خواهان وخوانده) گروه سوم : همه کسانی که خارج از دعوی هستند با توجه به دو گروه قبلی عنوان شخص ثالث را دارند قلمرو اصلی ورود شخص ثالث دعاوی مدنی است که به لحاظ طبیعت ویژه خود علاوه بر متداعیین اصلی به حقوق ومنافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط باشد در این نوشتار چگونگی ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات