تحقیق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

دانلود تحقیق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن امور مال غایب تحقیق غائب مفقود الاثر تحقیق حقوق حقوق قانونی مفقودالاثر دانلود تحقیق رشته حقوق وضع حقوق و قوانین غایب وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن مجموعه مقالات رشته حقوق مقاله در مورد رشته حقوق دانلود مقالات رشته حقوق

This missing missing, state law related to the

 

بخشی از مقدمه:
الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.
بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،‌بی‌حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد ، شکر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده ، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهکار چند بار این ندا می‌رسد که : هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر . …

فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم مطالب
باب نخست – کلیات
تقسیم موضوع
فصل یکم – تعاریف
۱) علل غیبت و حکم غایب
۲) امور مالی غایب
۳) غایب و بقای زوجیت
۴) غیبت و حکم دادگاه
۵) تعریف غایب مفقود الاثر
و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان ومفقود)
۶)  عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یکم – قانون مدنی و امور حسبی
گفتار دوم – قوانین متفرقه
باب دوم – وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم – وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
گفتار یکم – وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین
بندیکم – اداره فضولی اموال غایب
بنددوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی
الف – دخالت وکیل
ب- اقدام وصی
بند سوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی
گفتار دوم – وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین
۱- حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان
۲- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب
۳- وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند
فصل دوم – مرحله تعیین امین
تقسیم فصل
گفتار یکم – هدف ،شرایط کلی و مفهوم امانت
۱- هدف از نصب امین
۲- موارد تعیین امین
۳- معنای امانت
۴- شرط ضمان
گفتار دوم – تقاضای تعیین امین و مرجع صالح
۱- متقاضی تعیین امین
۲- طریق درخواست تعیین امین
۳- وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین
۴- نصب امین درخارج از ا یران
۵- ضم امین و موارد آن
۶- تعیین امین موقت
۷- تعیین ناظر
۸- تعدد امنا و نظار
۹- قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم – شرایط امین ، اولویت‌ها
الف – شرایط امین
ب- اولویت‌های نصب امین
گفتار چهارم – اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای امین
۱- شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب
۲- تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله
۳- نگهداری و اداره اموال
۴- فروش اموال ضایع شدنی
۵- فروش اموال منقوله غیر لازم
۶- منع فروش و رهن اموال غیر منقول
۷- ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب
۸- نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی
۹- تقسیم سهم الارث غائب
۱۰- دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن
۱۱- درخواست تحریر ترکه مورث غایب
۱۲- پرداخت هزینه‌ها
۱۳- صلح دعاوی
۱۴- تحویل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم – حقوق و مسئولیت‌های امین
بند یکم – حقوق امین
الف – حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه
بند دوم – مسئولیت‌های امین
الف- مسئولیت مدنی
ب- مسئولیت کیفری
گفتار ششم – عزل امین
۱- موارد عزل امین
۲- نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیتدار در عزل امین
۳- پایان دوره امانت و نظارت
فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب
تقسیم فصل
گفتار یکم – ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب
۱- مفهوم ورثه
۲- مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم – شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب
۱- موارد اجرای این مرحله
۲- شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه
۳- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
۴- نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال
۵- اختیارات و وظایف ورثه
باب سوم – حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع
فصل یکم – اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب
گفتار یکم – اقسام موت و حقیقت ماهوی آن
۱- اقسام موت
۲- موت حقیقی
۳- موت حکمی
۴- موت فرضی
گفتار دوم – تردید در مرگ انسان و حکم آن
بند یکم – قاعده فقهی
بند دوم – حقوق موضوعه
الف – قانون مدنی
ب- امارات قانونی
ج – بررسی امارات قانونی و قضایی
فصل دوم – صدور حکم و آثار آن
تقسیم فصل
گفتار یکم – مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی
۱- متقاضیان حکم
۲- دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی
۳- شرایط شکلی درخواست
گفتار دوم – نحوه رسیدگی دادگاه
۱- تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم
۲- حکم دادگاه و مندرجات آن
۳- ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن
گفتار سوم – سوابق فقهی
۱- لمعه – شهید اول
۲- قواعد – علامه حلی
۳- مختصر المنافع – محقق حلی
گفتار چهارم – آثار حکم موت فرضی
۱- آثار حکم در امور مالی و غیر مالی
فصل سوم – الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب
گفتار یکم – آثار کشف زنده بودن غایب
– ابطال حکم موت فرضی
بند اول – تاثیر بازگشت غایب در اموال
الف – وضع منافع و نمائات
ب- وضع اموال مصرفی و تلف شده
بند دوم – تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح
الف – بازگشت زوج غایب
ب- بازگشت زوجه غایب
باب چهارم – وضعیت خانواده‌ غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم – تکلیف زوجه غایب
گفتار یکم – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت
گفتار دوم – درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح
۱- متقاضی صدور حکم
۲- عده زوجه غایب
۳- بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی
گفتار سوم – درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن
۱- شرایط درخواست طلاق
۲- عده زوجه غایب
۳- نفقه زوجه در ایام عده
۴- وضعیت توارث
گفتار چهارم – مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران
۱- آیین یهود
۲- ارتدوکس
۳- دین زرتشت
۴- ارامنه گریگوریان
نتیجه
کلید واژه
پیوست‌ها
پیوست یکم – نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم
پیوست دوم – اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات