دانلود مقاله پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » شیمی و زیست شناسی  »  دانلود مقاله پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده

دانلود جزوه هیدرودینامیک دانلود مقاله پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده مقاله هیدرودینامیک دانلود کتاب هیدرودینامیک مگنتو هیدرودینامیک روش هیدرودینامیک ذرات هموار جزوه درس هیدرودینامیک نیروگاههای مگنتو هیدرودینامیک کنفرانس هیدرودینامیک آزمایشگاه هیدرودینامیک هیدرودینامیک کشتی

پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده


فهرست مطالب
پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده : ۱
خلاصه : ۱
مواد و روشها : ۵
آزمایش جابه جایی : ۵
مدل های انتقال : ۸
نتایج و بحث : ۱۰
جریان آب اشباع نشده : ۱۰
منحنی های پیشرفت و تخمین پارامتر : ۱۲
پراکندگی هیدرودینامیک : ۱۴
معادله پراکندگی –همرفتی : ۱۴
مدل متحرک و غیر متحرک : ۱۵
جریان اشباع نشده و ترکیب محلول : ۱۸
نتیجه گیریها : ۱۹


خلاصه :
گسترش محلول ها نسبت به وضعیت جابه جایی میانگین درطول جریان آب در خاکها درنتیجه پیچش ازطریق کمپلکس منفذ اشباع شده میباشد. گسترش باضریب پراکندگی هیدرودینامیک درمعادله پراکندگی همرفتی مشخص میشود. این ضریب به طور وسیعی برای خاکهای اشباع شده مطالعه شده است. دراین مطالعه ضریبهای پراکندگی هیدرودینامیک برای تل ماسه غیر انباشته به عنوان تابعی از ثابتهای آب حجمی تتا تعیین شد که تغییر حدودی از اشباع تا ۰٫۰۸cm3cm-3 درستون های ۵cm‌ قطری و طول ۲۵ تا ۴۰ سانتی متری دارند. آزمایشات جریان شیب واحد جهت اندازه گیری منحنی های پیشرفته محلول با به کارگیری ردیابهای شوری با ۴ الکترود درچندین عمق ستونی انجام شدند. پارامترهای حمل برای معادله پراکندگی همرفتی و مدل متحرک –غیرمتحرک با بهینه سازی محلولهای تحلیلی با منحنی های پیشرفته محلول مشاهده شده تعیین شدند. یک پراکندگی حداکثر گاما ۰٫۹۷ cm ‌ در تتا برابر است با ۰٫۱۳ یافت شد درصورتیکه برای جریان اشباع شده گاما برابر با ۰٫۱cm‌ صرف نظر از سرعت آب منفذ از۲۰۸ تا ۵۸۷۸d-1‌ تغییر حدود دارد . برای مدل متحرک و غیر متحرک بخش آب متحرک به تدریج با وحدت دراشباع با یک حداقل ۰٫۸۵ در تتا برابر با ۰٫۱۵ به دنبال افزایش جزئی با اشباع دوباره بیشتر میباشد


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات