دانلود پروژه امضاء دیجیتال

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پروژه در مورد امضای دیجیتال دانلود پروژه امضاء دیجیتال دانلود رایگان پروژه امضای دیجیتال پروژه درباره امضای دیجیتال مقاله در مورد امضای دیجیتال تحقیق مقاله در خصوص امضای دیجیتال مقاله ای درباره امضای دیجیتال مقاله انگلیسی امضای دیجیتال دانلود مقاله پیرامون امضای دیجیتال

Digital Signatures

امضاء دیجیتال

 

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) ۲
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال: ۳
مقاله دوم- تعریفات: ۳
مقاله سوم- رفتار وعکسل العمل مساوی تکنولوژیهای امضاء: ۵
مقاله چهارم- تفسیر وترجمه: ۵
مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق: ۵
مقاله ششم- موافقت و انجام کار توسط یک نیازمندی برای یک امضا: ۵
مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم: ۷
مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء کننده: ۷
مقاله نهم- هدایت و راهنمایی فراهم کننده خدمات سند رسمی‌یا گواهینامه ۸
مقاله دهم- درستی وقابلیت اعتماد: ۱۰
مقاله یازدهم- هدایت و راهنمایی شخص مورد اعتماد: ۱۱
مقاله دوازدهم- شناسایی گواهینامه ها و امضاهای الکترونیکی بیگانه: ۱۱
بخش دوم- راهنمایی برای صورت قانونی به مدل قانونی دادن UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) ۱۳
اهداف این سازمان: ۱۴
فصل دوم – تفسیری باری مدل قانونی
A-  هدف: ۱۶
A-  هدف: ۱۷
B – زمینه ۱۹
C- تاریخچه: ۲۲
II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان یک ابزار برای هماهنگ سازی قانونها: ۳۱
II نشانه گذاریهای کلی وعمده در امضاهای الکترونیکی- A: عملکردهای این نوع امضاها: ۳۳
B: امضاهای دیجیتالی و دیگر امضاهای الکترونیکی: ۳۳
امضاهای الکترونیکی در تکنیکهای دیگری از رمز نویسی با کلید عمومی: ۳۴
امضاهای دیجیتالی در رمز نویسی با کلید عمومی: ۳۴
نظریه های تکنیکی واصطلاحات فنی- (i) رمز نویسی: ۳۴
کلیدهای عمومی‌وکلیدهای خصوصی: ۳۵
عملکرد اختلاط و بازسازی: ۳۶
امضای دیجیتالی: ۳۶
تصدیق و تصویب امضاهای دیجیتالی: ۳۷
شالوده و زیر سازی کلید عمومی‌ذخیره کنندگان خدمات گواهینامه: ۳۸
خلاصه ای از روند امضاهای دیجیتالی: ۳۹
سطح تفاوت قابلیت اعتماد با مشاوره قانونی: ۴۰
شناسایی تعدادی از اثرات قانونی برای موافقت کردن قوانین کشورهای بیگانه : ۴۰
شناسایی توافقهایی میان اشخاص علاقمند به استانداردهای بین المللی: ۴۱
فصل سوم- نیازمندیهای قانونی
خلاصه مطلب ۴۴
مقدمه ۴۵
مقایسه میان امضای رسمی‌و متداول وامضای الکترونیکی ۴۵
امضای رسمی‌ و متداول ۴۵
امضای الکترونیکی: ۴۶
مقایسه امضای رسمی‌و متداول با امضای الکترونیکی ۴۷
توضیح وتفسیری در مورد طرح کلی: ۴۸
اراده و درخواستی برای موافقیت وهمراهی با محتویات سند: ۴۸
محتویات سند: ۴۹
موقعیتهای مناسب قوانین و اصول جدید: ۴۹
اصول و پایه های قوانین UNCID: 51
تجزیه و تحلیل قوانین: ۵۲
امضای الکترونیکی و قوانین UNCID: 52
قوانین UNCID: 53
Encryption (رمز دار کردن) ۵۶
فصل چهارم – گسترش ایمنی SOAP
امضای دیجیتالی ۶۲
وضعیت: ۶۲
قوانینی پردازش: ۶۴
راه حل امضای مربوط به انگشت یا سر پنجه: ۶۸
نیاز در مشاغل و تاسیسات صنعتی تجارتی: ۶۸
تفاوت روشهای ایمن وقابل اعتماد ۶۹
ساختار ها ومزیت ها ۷۰
مثالهایی از عناصر تشکیل دهنده و اجرای کار ۷۲
رقابت و مبارزه طلبی: ۷۲
کاربردها ۷۳
صحت و اعتبار: ۷۳
درستی و صحت ۷۴
اجر و صورت عمل دادن ۷۵
تعدادی از الگوریتم های امضا دیجیتالی: ۷۶
حالت رایج استفاده – قانونی کاربردی: ۷۶
سیستم رمز نویسی با کلید سری فیصل دهنده: ۷۸
سیستم رمز نویسی با کلید عمری فیصل دهنده: ۷۹
سیستم کلید عمومی‌فیصل داده شده (n,i): 79
نتیجه گیری: ۸۰
مرجع ها: ۸۰


بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱)

مقاله اول- حدود وحوزه استعمال:
این قانون در جایی بکار می‌رود که امضاهای الکترونیکی در محتویات فعالیتهای بازرگانی استفاده می‌شوند که در اصل هیچ دستوری از قانون اداره شده برای محافظت ومصرف کنندگان را در بر نمی‌گیرد وشامل آنها نمی‌شود.


مقاله دوم- تعریفات:

برای اهداف این قانون:
a ) امضای الکترونیکی در اصل اطلاعاتی را معنی می‌دهند که بطور منطقی به شکل الکترونیکی، با یک پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود که ممکن است برای شناسایی کردن امضا کننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا کننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.


B) گواهینامه و سند رسمی‌در واقع یک پیام اطلاعاتی یاتایید وتصدیق رکورد دیگری را معنی می‌دهد که ارتباط میان یک امضا کننده واطلاعات ایجاد شده از یک امضا را در بر دارد.


C) پیام اطلاعاتی در حقیقت اطلاعات ایجاد شده فرستاده شده، دریافت شده یا خیره شده توسط ابزار الکترونیکی و اپتیکال و یا ابزاری شبیه به آنها را معنی می‌دهد که نه تنها به مبادله اطلاعات الکترونیکی (EDI)، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس و تله کپی محدود نمی‌شود بلکه یا بر روی واسطه خود عمل می‌کند یا بر روی واسطه شخصی که آن را ارائه می‌دهد عمل می‌کند.


d) امضاء کننده با الواقع شخصی را معنی می‌دهد که اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء را منعقدمی‌کند که این مطلب یا بر روی واسطه خودش عمل می‌کند ویا بر روی واسطه شخصی که آن را ارائه می‌دهد عمل می‌کند


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات