پایان نامه بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دوره ابتدایی به دروه متوسطه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دوره ابتدایی به دروه متوسطه

دانلود پایان نامه بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دوره ابتدایی به دروه متوسطه مقاله بررسی مشکلات معلمان ابتدایی بررسی مهارتهای شغلی معلمان دوره ابتدایی پایان نامه رضایت شغلی معلمان پایان نامه خودکارآمدی معلمان پایان نامه فرسودگی شغلی معلمان ارتقا شغلی معلمان ارتقای شغلی معلمان مقاله ارتقا شغلی معلمان مقالات ارتقای شغلی معلمان

Study the causes of primary teachers tend to change from primary school to secondary school courses

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

چکیده تحقیق:
یکی از معضلاتی که نظام آموزش و پرورش ایران با آن دست به گریبان است گرایش معلمان ابتدایی به تدریس در مقطع متوسطه است که آموزگاران به محض دریافت درجه کارشناسی علوم تربیتی تمایل به انتقال به مقطع متوسطه را دارند و علاقه ای به ماندن در مقطع ابتدایی را ندارند لذا پژوهشگر در این پژوهش در صدد بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در این زمینه است که شرح مختصر آن در زیر می آید.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش                                                                      
مقدمه
۱-۱ بیان مسئله
۱-۲ هدفهای تحقیق
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق
۱-۴ سئوالات تحقیق
۱-۵ مدل تحقیق
۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی
فصل دوم: مطالعات نظری                                                         
۲-۱ ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف آموزش و پرورش
ساختار آموزش و پرورش
تاریخچه آموزش ابتدایی در ایران
اهمیت و ضرورت دوره ابتدایی
ویژگی‌های دوره ابتدایی
مسائل و مشکلات دوره ابتدایی
اهمیت و نقش معلم در دوره ابتدایی
معلم موفق و تأثیر آن بر آموزش و پرورش
ویژگی‌های معلم
ویژگی‌های معلم دوره ابتدایی
سیمای معلم از دیدگاه علمای تعلیم و تربیت مسلمان
معلمی و ضرورت رضایت‌مندی شغلی
علل تمایل معلمان ابتدایی به مقاطع دیگر
۲-۲ پیشینه تحقیق
۲-۳جمع بندی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق                                                     
مقدمه
۳-۱ روش تحقیق
۳-۲ جامعه آماری
۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه‌گیری
۳-۴ ابزار جمع‌آوری اطلاعات
۳-۵ روایی و اعتبار تحقیق
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق                                     
مقدمه
۴-۱ جمعیت شناختی پاسخگویان
۴-۲ بررسی سئوالات پژوهش
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                               
مقدمه
۵-۱ بیان مسئله، روش اجرا و یافته ها بصورت خلاصه
۵-۲ بحث و تفسیر
۵-۳ نتایج
۵-۴ پیشنهادها
الف- پیشنهادها براساس یافته‌ها
ب – پیشنهادها برای تحقیقات بعدی
ج – پیشنهادهای جانبی
محدودیت‌ها
فهرست منابع و مآخذ
ضمائم (پرسشنامه و نحوه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ)
فهرست جدولها
فهرست نمودارها


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات