دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  دانلود پایان نامه نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

 

چکیده

در دوره معاصر جهان عرب بویژه مقطع زمانی سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ میلادی یکی از واقعیتهای غیر قابل انکار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسیحی عرب در تولید، توزیع مفاهیم ومضامین و رواج برخی مکاتب ادبی و نیز انتقال فرهنگ غربی از این راهها به جهان عرب است. کاوش در سه سطح عرصه ها و زمینه های فرهنگی از جمله نهادهای فرهنگی، مجامع ادبی و نیز شناخت قالب ها و ساختارهای ادبی نشان می‌دهد: پدیده سلطه گرایی غرب نسبت به شرق و بویژه کشورهای عربی که اولین حوزه نفوذ و مداخله غرب به شرق بوده، واقعیتی انکار ناپذیر است چنانچه از چالشهای عمیقی بویژه در جریان جنگهای صلیبی میان کشورهای اروپایی و مسلمانان حوزه مدیترانه جریان داشته است. اما از آغاز دوره رنسانس و پس از انقلاب صنعتی این رویارویی به جای آنکه شکل دینی و ایدئولوژیک داشته باشد حیثیتی توسعه طلبانه و سلطه خواهانه داشته است از آن پس زوال امپراتوری عثمانی به عنوان بهترین ساختار سیاسی اجتماعی در میان جوامع اسلامی- عربی که در اثر دو عامل ضعف و سستی درونی ساختار این امپراتوری و اقتدار اروپاییان حاصل آمد، ما حصل سالهای طولانی مبارزه فرهنگی، نظامی و سیاسی دول استعمارگر بوده است که در حوزه فرهنگی، شناخت قالبهای ادبی همچون شعر، نثر، داستان، نمایشنامه، موسیقی و سرانجام پی جویی مضامین و مقاصد نهفته در این قالب ها بر پایه درک مکاتب و اسلوب ها و سبکهای تبلیغ شده از سوی غربیان یا حامیان داخلی آنها در کشورهای عربی در دو قرن پایانی هزاره دوم میلادی می تواند در شناخت حوزه وسیع، عمق تاثیر و نقش بسیار موثر عوامل واسط در انتقال، ترویج و یا اشاعه آموزه ها و ارزشهای غربی در مجامع عربی سودمند باشد. در این میان هرچند در تاریخ معاصر عرب کم نیستند ادبا و نویسندگان مسیحی مسلک که در رویارویی با فرهنگ غربی بر هویت عربی خود تاکید کرده و به گونه ای وانمود کرده اند که عرب مسیحی هستند و نه مسیحی عرب اما حتی در میان این عده نیز به هر حال مسیحیت بعد اساسی هویت آنان بوده است و بی تفاوتی و بی‌توجهی آنان را نسبت به هجوم فرهنگ غرب به ارزشهای اسلامی که عنصر غالب در فرهنگ و ادب عربی می باشد، موجب شده است که حتی اگر فرض کنیم رویکرد آنها نسبت به فرهنگ اسلامی خصمانه و معارضانه نبوده است باز در گسترش اباحه‌گری بی تاثیر نبوده اند. با این همه این سخن بدین معنا نیست که در میان ادبای مسیحی عرب افرادی که با تلاش و کوشش خود به رشد و غنای فرهنگ جوامع عربی کمک کرده اند نادرند و باز این سخن بدین معنا نیست که ادبای مسلمان در انتقال فرهنگ غربی یا ترویج مکاتب، اسلوبها مضامین قالبها و ارزشهای غربی در آثار ادبی خود هیچگونه نقشی نداشته اند و باز این سخن منکر جنبه های مثبت و ارزشهای تمدنی و پیشرفتها و نوآوریها و دستاوردهای ارزشمند فرهنگ غربی نیست. در هر حال ادبای مسیحی عرب با بهره گیری از موسسات فرهنگی آموزشی و رسانه ای در دوره معاصر که عوامل نهضت ادبی قلمداد شده اند در گسترش فرهنگ غرب به جوامع عربی از طریق اشاعه ادبیات عربی موثر بوده اند.

توزیع و گستره مکاتب و نحله های ادبی غربی در جوامع عربی از جمله عوامل موثر در ایجاد گفتمان های ادبی و فضا سازی برای تولید آثار ادبی در چارچوبه وارد شده از دنیای غرب بوده است. در این پژوهش نشان داده شده است که نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب قابل توجه و بسیار گسترده بوده و اگرچه در موارد بسیاری به عنوان تقویت کننده و ترویج دهنده و تسریع کننده انتقال فرهنگ غرب به دنیای عرب بوده اند اما از آن رو که اولاً همه جنبه های فرهنگ غرب منفی نیست و ثانیاً برخی از آنها بر هویت عربی خود تاکید داشته اند نقش مثبت و منفی مسیحیان عرب را در ادبیات معاصر عربی در پی داشته است به علاوه مسیحیان عرب از آن رو که شعر و داستان رواج و نفوذ فراوانی در میان خوانندگان و علاقه‌مندان جوامع عربی داشته است به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توجهی ویژه به این دو قالب داشته و مطالعه اثر مسیحیان عرب در بهره گیری از این دو قالب ادبی نشان دهنده تاثیر بارزتر و با حوزه و گستره وسیع تر شعر و داستان در چارچوب مورد پژوهش از سوی ادبای مسیحی عرب می باشد.

کلید واژه ها: ادبای مسیحی، دوره معاصر، فرهنگ غرب، مکاتب، شرق شناسی

طرح تحقیق  ۱
مقدمه  ۷
بخش اول : ریشه ها و زمینه های تاریخی نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربی  ۱۰
پیشگفتار  ۱۱
فصل اول : عوامل نهضت ادبی  ۱۵
پیشگامی مصر  ۱۶
وضع شام  ۱۸
۱- مدارس  ۲۴
۱-۱- لبنان  ۲۴
۱-۲- مصر  ۲۵
۱-۳- سایر بلاد عربی  ۲۵
۲-روزنامه  و مجلات  ۲۵
۲-۱-مصر  ۲۵
۲-۲- لبنان  ۲۶
۳-چاپ و چاپخانه  ۲۶
۴- کتابخانه  ۲۷
۵- انجمن های علمی و ادبی  ۲۷
۶- ارتباط و تماس مستقیم با غرب  ۲۷
۷- ترجمه داستان های غربی  ۳۲
۷-۱- سیر تحول داستان نویسی در مصر تا جنگ جهانی دوم  ۳۹
۷-۲- نقد و بررسی سیر تاریخی داستان نویسی در ادبیات نوین  ۵۳
۸- نمایشنامه  ۵۹
۹- سینما  ۶۰
فصل دوم : شرق شناسی  ۶۱
۱- مفهوم شرق شناسی  ۶۲
۱-۱- معنای لغوی استشراق  ۶۲
۱-۲- معنای اصلاحی استشراق ۶۳
۲- پدیده مشرق شناسی  ۶۴
۳- شرق شناسی  ۶۶
۴- شرق به عنوان «غیر» ۶۷
۵- نمونه های بارز صورت نمایشی شرق  ۶۹
۶- سیاست و شرق شناسی  ۷۰
۷- یونان گرایی و مسیحیت  به عنوان اجزای بنیادین میراث شرقی ها  ۷۰
۸- شرق شناسی وارونه  ۷۱
۹- بومی گرایی  ۷۲
نقد و نظر ۷۳

بخش دوم : مکاتب ادبی معاصر  ۷۷
فصل اول : مکاتب ادبی غرب  ۷۸
۱- سیر تحول تاریخی مکاتب ادبی غرب  ۷۹
۲- مکاتب ادبی مغرب زمین  ۸۳
۲-۱- کلاسیک  ۸۵
۲-۲- کلاسیک جدید  ۸۸
۲-۳- رومانتیسم  ۹۱
۲-۴- پارناسیسم  ۹۶
۲-۵- رئالیسم  ۱۰۰
۲-۶- رئالیسم سوسیالیستی  ۱۰۲
۲-۷- سوررئالیسم  ۱۰۲
۲-۸- سمبولیسم  ۱۰۳
۲-۹- اگزیستانسیالیسم  ۱۰۶
۲-۱۰- دادائیسم  ۱۱۰
فصل دوم شعرعربی و مکاتب ادبی غرب  ۱۱۲
۱- شعر عربی قدیم  ۱۱۳
۱-۱- مکتب «عمود الشعر» ۱۱۴
۱-۲- مکتب نوپردازان  ۱۱۵
۱-۳- مکاتب عربی قدیم  ۱۱۶
۱-۳-۱ – مکتب صنعت  ۱۱۶
۱-۳-۲- مکتب تصنیع  ۱۱۷
۱-۳-۳- مکتب تصنع  ۱۱۷
۲- شعر عربی معاصر ۱۱۸
۲-۱- کلاسیک نوین در شعر عربی معاصر  ۱۱۹
۲-۲- رومانتیسم در شعر عربی معاصر ۱۲۱
۲-۳- رئالیسم در شعر عربی معاصر ۱۲۵
۲-۴- سوررئالیسم در شعر عربی معاصر ۱۲۶
۲-۵- سمبولیسم در شعر عربی معاصر ۱۲۷
۲-۶- اگزیستانسیالیسم در شعر عربی معاصر ۱۳۲
۲-۷- پارناسیسم در شعر عربی معاصر ۱۳۴
۲-۸- دادائیسم  در شعر عربی معاصر ۱۳۵
فصل سوم : گرایش به تامل در ادبیات عرب  ۱۳۶
۱- ریشه های گرایش به تامل در دوره معاصر  ۱۳۷
۱-۱- احساس حقارت  ۱۳۷
۱-۲- بحران ها  ۱۳۹
۱-۳- تهاجم فرهنگی  ۱۴۱
۱-۴- حس نوگرایی  ۱۴۲
۱-۴-۱- نزاع قدیم و جدید  ۱۴۲
نقد و نظر  ۱۴۴
۱-۵- مهاجرتها ۱۴۴
۲- شعر تاملی و مکاتب ادبی غرب  ۱۴۷
نقد و نظر  ۱۴۹
۲-۱- آیا تامل به معنی قطع رابطه با مسایل بیرونی است ؟ ۱۵۰

بخش سوم : گرایش های نوین ادبیات عربی  ۱۵۲
فصل اول : گرایش های نوین شعر عربی معاصر  ۱۵۳
۱- گرایش های نوین موضوعی  ۱۵۵
۱-۱- حماسه  ۱۵۶
۱-۲- نمایشنامه منظوم  ۱۵۸
۱-۳- قصه  ۱۶۲
۱-۴- اسطوره  ۱۶۳
۲- تحولات موسیقی و ساختار شعر عربی  ۱۶۷
۲-۱- شعر منثور  ۱۶۸
۲-۲- شعر آزاد ۱۶۹
۲-۳- شعر مدور ۱۷۰
۲-۴- قصیده کلی  ۱۷۲
۲-۵- شعر درامی (نمایشی) ۱۷۳
فصل دوم :‌گرایش های نوین نثر عربی معاصر ۱۷۴
۱- قصه در ادب عربی معاصر  ۱۷۸
۲- سیره نویسی  ۱۸۰
۳- نمایشنامه نویسی  ۱۸۱

بخش چهارم : سیری در اندیشه مسیحی عرب  ۱۸۳
فصل اول: اندیشه ادبای مسیحی عرب  ۱۸۴
۱- ادبای مهجر ۱۸۵
۱-۱- جبران خلیل جبران  ۱۸۵
۱-۱-۱- اسلوب ادبی جبران  ۱۸۵
۱-۱-۲- شرق و غرب از نظر جبران  ۱۹۱
۱-۱-۳- واقع گرایی جبران  ۱۹۵
۱-۲- میخائیل و نعیمه  ۱۹۶
۱-۲-۱- اسلوب ادبی نعیمه  ۱۹۶
۱-۲-۲- عوامل موثر بر افکار نعیمه  ۱۹۸
۱-۲-۳- شرق و غرب از نظر نعیمه  ۲۰۱
۱-۳- ایلیا ابوماضی  ۲۰۴
۱-۳-۱- شرق و غرب  از نظر ابوماضی  ۲۰۴
۱-۴- دیانت و رجال مذهبی در ادب مهجر ۲۰۵
۱-۵- مقایسه باورهای دینی مهجر  ۲۰۷
۱-۶- زن در ادب مهجر  ۲۰۸
۱-۷- عرف و سنت تحمیلی ،‌ازدواج اجباری  ۲۰۸
۲-سایر ادبا  ۲۱۱
۲-۱- نجیب عازوری  ۲۱۱
۲-۲- شبلی شمیل  ۲۱۳
۲-۲-۱- شعر شمیل  در ستایش حضرت محمد (ص) و قرآن ۲۱۵
۲-۲-۲-سخن شبلی شمیل درباره امام علی بن ابی طالب (ع) ۲۱۶
۲-۳-نسیب عریضه و سبک شعری تازه  ۲۱۶
فصل دوم :‌تاثیر ادبای مسیحی عرب بر جهان عرب  ۲۱۷
۱- اندیشه ها و جنبش های نوین سیاسی – اجتماعی  ۲۱۸
۱-۱- راههای نفوذ فلسفه روشنگری فرانسه و اندیشه های انقلاب فرانسه
در خاور عربی  ۲۲۲
۱-۲- کوشش عملی ادبا  ۲۳۲
۱-۳- کشورهای عربی  ۲۳۵
۱-۴- انجمن های روشنگری فرهنگی در سوریه  ۲۳۷
۲- داستان  ۲۴۲
۲-۱- انگیزش منفی به دین وتمسخر مظاهر آن و طرح ارزش های ضد دینی  ۲۴۵
۲-۱-۱- خودکشی  ۲۵۰
۲-۱-۲- اعتراف  ۲۵۴
۲-۲- اهتمام به غریزه ممنوعه جنسی و توصیف صحنه های تحریک آمیز ۲۵۵
۲-۳- استعمال گویش محلی و تضعیف زبان فصیح عربی  ۲۶۶
۲-۴- واقع گرایی در داستان  ۲۶۸
۳- تاریخ  ۲۸۰
نقدو نظر  ۲۸۰
۴- زبان شناسی  ۲۸۳
فصل سوم : اندیشه ادیب مسلمان  ۲۸۶
۱- طه حسین  ۲۸۸
۱-۱- آثار ادبی طه حسین  ۲۸۸
نقد و نظر  ۲۹۹
چکیده  ۳۰۱
خلاصه البحث  ۳۰۳
منابع  ۳۰۵


قیمت : 25000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات