دانلود مقاله عدالت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله عدالت

Paper justice

دانلود مقاله عدالت

مقدمه
عدالت زیباست چون خداوند زیباست. اگر نیک بنگریم جهان هستی جلوگاه عدالت بزرگ است و خداوند عادل در خلقت جهان و هستی به نحو احسن عمل نموده است.طبع و سرشت آدمی خواهان عدالت است و از ظلم و بی عدالتی گریزان و متنفر است. انسان از کودکی که خوب و بد را تمیز می دهد همواره دوست دارد از پدر و مادرش گرفته تا خواهر وبرادرش و دوست و آموزگار و بالاخره با هر که تماسی دارد با او با عدالت رفتار نماید و حقوق وی را مراعات کرده و به آن تعدی نکند این حس عدالت خواهی را همه افراد جامعه دارا می باشند و آن را می ستایند ولی برخی چون نوبت عدالت ورزی خودشان می­رسد از انجام آن گریزانند. همین خود پسندی نکوهیده است که سبب بی عدالتیها و ستمهای کوچک و بزرگ می شود معرفی شده است . نیز اصل عدالت در یونان قدیم و رم و در بین روانشناسان و دیگر فلاسفه مورد توجه بوده است و روی آن بحثهای دامنه داری صورت داده اند.پس اصل عدالت خلاصه وعصاره­ی احکام و شرایع الهی است و می توان آن را ایده ال مشترک همه انسانها و معیار سلامت فطرتها  و محک وجدانهای پاک دانست هر چند کسانی هستند که در علم حقوق سیاست و اقتصاد ضرورت اجرای عدالت را نپذیرفته و آن را امری محدود نسبی و تابع شرایط زمان و مکان دانسته  وحتی در پاره ای از امور ظلم را بر عدل ترجیح داده و یا گاهی عدالت را غیر قابل اجرا دانسته اند.

تردیدی نیست که انسانها در اولین برخورد با واژه عدالت اجتماعی در خود احساس آشنای می­کنند و نسبت به آن دلبستگی نشان می دهند چرا که عدالت ترکیبی است امیدبخش ، فریادرس و رهاننده و نیروی مقاومی است که می تواند در مقابل افراط و تفریطهای اجتماعی یا هر گونه ظلم ، تعدی و امتیازهای منفی بایستد و از انحرافهایی مانند خود محوریها استکبارها و …جلوگیری کند و امید و امنیت بخش باشد.

چکیده
عنوان این تحقیق عدالت و موانع برقراری عدالت می باشد که مطالب زیر را در بر می گیرد. ابتدا به تعریف عدالت پرداخته و عدالت یعنی رعایت تساوی در مقابل حقوق طبیعی و رعایت استحقاقها در حقوق ناشی از اولویتهای طبیعی یا اکتسابی است. بعد به مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه دانشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است که سه تعریف را ارائه داده اند:

۱_هر صاحب حقی را به حق خود رساندن

۲_هر چیز را به جای خود نهادن

۳-توازن و همسویی یک مجموعه ویا مساوات و همسانی در پرداخت و شمول قانون

در این قسمت عدالت از دیدگاه مطهری نیز مورد بررسی قرار گرفته است در ادامه عدالت از دیدگاه فلاسفه و دانشمندانی مانند هگل و گورویج توضیح داده شده است. در ادامه ، اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی در اسلام می باشد و طبق احادیث و آیات قرآن هدف مهم انبیاء نیز همان بوجود آوردن عدالت است. به دنبال آن جایگاه عدالت اجتماعی در بینش توحیدی آمده و چند حدیث و آیه از قرآن در مورد عدالت انتخاب شده است و در ادامه دیدگاههای مختلف عدالت اجتماعی که شامل چهار قسمت است از جمله :

۱_عدالت اجتماعی و ناسیولیسم که نژاد پرستی و صهیونیسم از آن به وجود آمده و عامل بیدادگری به دشمنی ملل شده است.

۲_عدالت اجتماعی و دموکراسی از آنجا که حق قانون گذاری و حاکمیت را به مردم می دهد و مردم دچار خود خواهی حیوانی می شوند ، نمی توانند مصالح انسان ها و جوامع را درک کنند ، عملاً بر خلاف عدالت است.

۳_عدالت اجتماعی و سوسیالیسم از آنجا که حقوق و آزادی های فردی را نادیده می گیرد ، باعث بی عدالتی می شود .

۴_عدالت اجتماعی و آزادی که ممکن است انسان در آلودگی و فساد حاکم بر جهان امروز غرق شود و منجر به نابودی انسان شود.

به دنبال آن  عدالت اجتماعی در جامعه جهانی امروز می باشد و در آن متن اعلامیه حقوق بشر که شامل سی ماده است آمده است.

در ادامه موانع عدالت اجتماعی در جامعه جهانی مورد بررسی قرار گرفته است که مهمترین آنها وجود حق وتو در سازمانهای جهانی – عدم ضمانت اجرایی و دیدگاههای مختلف در مورد عدالت اجتماعی در جهان است.

به دنبال موانع عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرد که شامل ملاحظات فامیلی- ملاحظات حزبی- رشوه و غیره می باشد و به دنبال آن چند پیشنهاد برای برقراری عدالت اجتماعی بیان شده که مهمترین آنها عبارتست از:

۱_ رابطه مستقیم مردم و مسئولین

۲_ استفاده از نیروهای مخفی

۳_ ساده زیستی

۲_ امر به معروف و نهی از منکر

هدف از این تحقیق شناخت عدالت و مفهوم آن ، موانع برقراری عدالت در جامعه و ارائه چند راه برای از بین بردن موانع برقراری عدالت می باشد تا روزی فرا رسد که شاهد برقراری عدالت واقعی در جامعه باشیم.

فهرست
۱- مقدمه  ۱
۲- چکیده  ۲
۳- تعریف عدالت از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان   ۴
۴- تعریف عدالت از دیدگاه دانشمندان اسلامی   ۵
– تعریف عدالت اجتماعی  ۶
– اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی  ۷
– جایگاه عدالت اجتماعی در بینش توحیدی   ۸
–  هدف عدالت اجتماعی   ۱۰
۵- دیدگاه های مختلف در عدالت اجتماعی   ۱۱
۶- عدالت اجتماعی و ناسیونالیسم   ۱۱
۷- عدالت اجتماعی و دموکراسی   ۱۲
۸- عدالت اجتماعی و سوسیالیسم   ۱۴
۹- عدالت اجتماعی و آزادگی   ۱۵
۱۰- عدالت اجتماعی در جامعه جهانی امروز   ۱۶
۱۱- نقد و بررسی اعلامیه حقوق بشر در رابطه با عدالت اجتماعی   ۲۳
۱۲- موانع اجرای عدالت  ۲۴
۱۳- موانع اجرای عدالت در جامعه جهانی امروز   ۲۴
۱۴- عوامل انحراف از عدالت   ۲۵
۱۵- پیشنهادات   ۳۰
۱۶- نتیجه  ۳۳
۱۷- منابع و مأخذ   ۳۴


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات