پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی )

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پروژه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی )

The religious attitude (positive and negative)

پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان
عنوان تحقیق
بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی
چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.


فرضیات پژوهش عبارتند از :
۱) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد
۲) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.


همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری ۱۰۰ نفر است که از میان این جامعۀ آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.


نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :
– بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
– بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
– بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب
چکیدۀ تحقیق
عنوان تحقیق
چکیده :
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله :
اهداف پژوهش :
هدف کلی :
هدف جزئی
فرضیات تحقیق :
متغیرهای پژوهش :
تعاریف نظری متغیرها :
نگرش دینی :
نگرش دینی مثبت :
نگرش دینی منفی :
تفکر انتقادی :
تعاریف عملی متغیرها :
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف و تشریح مفاهیم اصلی
نگرش چیست ؟
فطری بودن دین :
تعریف دین از دیدگاه قرآن :
مراتب دین :
فلسفۀ دین چیست ؟
دین از دیدگاه مطهری
دین از دیدگاه کانت
تفکر انتقادی
ویژگی‌های تفکر انتقادی
ویژگی‌های تفکر انتقادی
مهارتهای تفکر انتقادی از نظر فاسیون
مهارتهای ویژه در تفکر انتقادی
تفکر انتقادی، مهارتهای حل مسایل
ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی
تفکر انتقادی و تفکر منطقی
تفکر انتقادی و حل مسئله
مراحل تفکر انتقادی
پیشینه پژوهشی تحقیق
جواد زاده شهشهانی، افسانه
سوابق تحقیق
تحقیقات خارجی
سابقه تحقیق
پیشینۀ دین در تاریخ :
پیشینه مربوط به تفکر انتقادی
پیشینه تحقیق
الف – پیشینه تحقیق در ایران
نقدوبررسی پیشینه و دیدگاهها
نگرش دینی منفی
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات :
تعیین حجم نمونه :
ابزارهای گردآوری اطلاعات :
مقیاس سنجش نگرش مذهبی دانشجویان
آزمون نگرش دینی
روایی و پایایی
شواهد اعتبار :
الف) اعتبار محتوایی
ب) اعتبار (روایی) صوری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
الف) توصیفی
ب) آمار استنباطی :
پیشنهاد به محقق آینده
ضمیمه و پیوست
پرسشنامه ۱
بخش دوم
پرسشنامه ۲
آزمون تفکر انتقادی
منابع و مأخذ :


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات