مقاله بودجه ریزی عملیاتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  مقاله بودجه ریزی عملیاتی

دانلود مقاله بودجه ریزی عملیاتی

مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه  تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف،  نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به  فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.

فهرست

مقدمه: ۱

ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها ۲

سیر تکوین بودجه. ۳

۱-بودجه به عنوان ابزار کنترل. ۳

۲- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی.. ۴

۳- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی.. ۵

۴- بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک) ۶

روشهای بودجه ریزی.. ۶

-۱بودجه متداول (سنتی) ۶

۲- بودجه ریزی افزایشی.. ۷

۳- بودجه برنامه ای.. ۸

۴- بودجه ریزی برمبنای صفر. ۹

-۵ نظام طرح ریزی – برنامه ریزی – بودجه بندی.. ۱۱

مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان. ۱۲

تعاریف بودجه ریزی عملیاتی: ۱۴

تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی (متداول) و برنامه ای.. ۱۶

اهداف بودجه ریزی عملیاتی: ۱۷

مزایای بودجه ریزی عملیاتی.. ۱۸

عناصر کلیدی در بودجه ریزی عملیاتی: ۱۹

روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی.. ۲۱

الف)تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده ۲۱

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی.. ۲۴

مراحل اساسی استقرار سیستم اندازه گیری کار. ۲۵

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) 26

مکانیزم عملکرد  سیستم ABC.. 27

مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC  در محل مورد مطالعه. ۲۸

گام اول: تشکیل تیم طراحی سیستم. ۲۸

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت… ۲۸

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات.. ۲۹

گام چهارم: تعیین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت… ۳۰

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت… ۳۱

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی.. ۳۲

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی.. ۳۲

آشنایی با نرم افزار سیستم محاسبه بهای تمام شده براساس روش ABC.. 32

نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت: ۳۷

دستورالعمل تهیه وتکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی.. ۴۱

منابع و مآخذ: ۴۶


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات