مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان

دانلود مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان

چکیده :

پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای متنوع اثرات یکسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرک صنعتی کوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد کمک کرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است که زمین دریافت کرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی کار ایجاد کرده است . دامدارانی که مجوز بهسازی دریافت کرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد کرده اند در ضمن با مقایسه روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد که روستائی که طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی که طرح های کمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

با محاسبه خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم که در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند .

مقدمه:

در این فصل به رابطه بین مهاجرت وتوسعه اشاره ای مختصر نموده ایم. سپس بیان مساله را مطرح کرده ایم.

در قسمت بعدی سهم  برنامه های عمرانی اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ایم تا سهم کم بودجه های عمرانی را به روشنی در زمان قبل از سال ۱۳۵۷ نشان دهیم.

اهمیت موضوع تحقیق نیز در ادامه آمده است پس از آن دلایل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بیان نموده ایم.

تعاریف عملیاتی، محدوده تحقیق ومحدودیت های  تحقیق از موارد قابل ذکری است که در این فصل گرد آمده است.

فهرست مطالب

چکیده                                                 ۱
فصل اول
۱-۱    مقدمه                                             ۲
۱-۲    مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                     ۲
۱-۳    بیان مسأله                                         ۴
۱-۴    مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۲۷) در روند مهارجت روستائیان
به شهرها                                         ۶
۱-۴-۱ برنامه اول عمران (۱۳۴۵-۱۳۲۷)                                 ۷
۱-۴-۲ برنامه دوم عمرانی (۱۳۴۴-۱۳۳۱)                                 ۷
۱-۴-۳ برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲)                             ۷
۱-۴-۴ برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱ – ۱۳۴۷ )                             ۸
۱-۴-۵ برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲)                             ۹
۱-۵ : اهمیت موضوع                                         ۱۰
۱-۶ : دلایل انتخاب موضوع                                     ۱۲
۱-۷ : تعاریف عملیاتی                                         ۱۳
۱-۷-۱ : روستا                                             ۱۳
۱-۷-۲ : مهاجرت                                         ۱۳
۱-۷-۳ : فعالیت های عمرانی                                     ۱۴
۱-۷-۴ : فعالیت های اقتصادی                                     ۱۴
۱-۷-۵ : واگذاری زمین در روستا                                 ۱۴
۱-۸ : محدوده تحقیق                                         ۱۴
۱-۸-۱ : معرفی اجمال شهرستان کرج                                 ۱۴
۱-۸-۲: موفقیت شهرستان کرج                                     ۱۴
۱-۸-۳ : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان کرج                             ۱۵
۱-۸-۴ : جمعیت شهرستان کرج                                     ۱۶
۱-۸-۵ : وضعیت آب و هوای شهرستان کرج                             ۱۸
۱-۸-۶ : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد .                         ۱۸
۱-۸-۷ : منابع آب بخش اشتهارد                                     ۱۹
۱-۸-۸ : وضعیت آب و هوا                                     ۲۰
۱-۸-۹ : اسامی روستاها بخش اشتهارد .                                 ۲۰
۱-۸-۱۰ : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد                         ۲۰
۱-۹ : محدودیت های تحقیق                                     ۲۱
فصل دوم
۲-۱ : مقدمه                                             ۲۲
۲-۲ : االگوی مهاجرت روستایی در ایران                             ۲۲
۳-۲-۱ : مهاجرت دائمی                                         ۲۲
۳-۲-۲:  مهاجرت فصلی                                     ۲۲
۲-۳ : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی                         ۲۳
۲-۴: انگیزه مهاجرت داخلی                                     ۲۳
۲-۵ : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر                            ۲۳
۲-۵-۱ : عوامل اقتصادی                                     ۲۳
۲-۵-۲ : علل اجتماعی                                         ۲۴
۲-۵-۳ : علل طبیعی                                         ۲۴
۲-۵-۴ : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                             ۲۴
۲-۶ : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان                             ۲۵
۲-۶-۱ : اقتصادی                                         ۲۵
۲-۶-۲ : اجتماعی و روانی                                     ۲۵
۲-۷ : انواع مهاجرت از بعد مکانی                                 ۲۵
۲-۷-۱ : مهاجرت از روستا به شهر                                 ۲۶
۲-۷-۲ : مهاجرت از روستا به روستا                                 ۲۶
۲-۷-۳ : مهاجرت از شهر به روستا                                 ۲۶
۲-۸ : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی                             ۲۷
۲-۹ : تشکیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب .                 ۲۸
۲-۹-۱: وظایف و عملکرد جهاد در خصوص راه روستایی .                     ۳۰
۲-۹-۲ : عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی                         ۳۰
۲-۹-۳ : عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها                         ۳۱
۲-۱۰ : رویکرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی                         ۳۲
۲-۱۰-۱ : توجه به اقشار فقیر روستایی                                  ۳۲
۲-۱۰-۲ : توجه به زیرساخت های روستایی                             ۳۲
۲-۱۰-۳ : توجه به توسعه روستایی                                 ۳۳
۲-۱۱ : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران                     ۳۳
۲-۱۲ : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها                             ۳۵
۲-۱۲-۱ : بعد اول                                         ۳۵
۲-۱۲-۲ : بعد دوم                                         ۳۶
۲-۱۳: سؤالات تحقیق                                        ۳۷
۲-۱۴ : مبانی نظری تحقیق                                     ۳۸
۲-۱۴-۱ : نظریه تفاوت ها یا نظریه جذب و دفع                             ۳۸
۲-۱۴-۲: نظریه دگرگونی و توسعه                                 ۴۰
۲-۱۴-۳ : نظریه فایده هزینه                                     ۴۱
۲-۱۴-۴ : نظریه درآمد انتظاری                                     ۴۲
۲-۱۵ : مطالعات پیشین                                         ۴۴
۲-۱۵-۱ :  سابقه تحقیق در خصوص مشاغل غیر کشاورزی ، ( صنایع روستایی و مهاجرت)        ۴۴
۲-۱۵-۲ : سابقه تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                 ۴۶
۲-۱۵-۳ : زمین و مهاجرت .                                     ۴۶
فصل سوم
۳-۱ : مقدمه                                             ۴۸
۳-۲: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات                             ۴۸
۳-۳: ابزار جمع آوری اطلاعات                                     ۴۸
۳-۴ : اعتبار و روایی اندازه گیری                                 ۴۹
۳-۵ : روش های جمع آوری اطلاعات                                 ۴۹
۳-۵-۱ : روش پیمایشی                                         ۴۹
۳-۵-۲ : سند پژوهی                                        ۴۹
۳-۶ : جامعه آماری و جمعیت نمونه                                 ۴۹
۳-۷ : تحلیل داده ها                                         ۵۰
۳-۷-۱ : جدول                                             ۵۰
۳-۷-۲ : نمودار                                             ۵۱
۳-۷-۲-۱ : نمودار برداری .                                     ۵۱
فصل چهارم
۴-۱ : مقدمه                                             ۵۲
۴-۲ : توصیف و تحلیل داده ها                                     ۵۲
۴-۲-۱ : شهرک صنعتی و اشتغال و مهاجرت                             ۵۲
۴-۲-۲ : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                                 ۸۸
۴-۲-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                 ۱۰۹
۴-۲-۴ : تسهیلات و امکانات روستایی و مهاجرت                         ۱۳۶
فصل پنجم
۵-۱ : نتیجه گیری                                         ۱۴۲
۵-۱-۱ : شهرک صنعتی ، اشتعال و مهاجرت                             ۱۴۲
۵-۱-۲  : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                             ۱۴۲
۵-۱-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                 ۱۴۳
۵-۱-۴ : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت                     ۱۴۳
۵-۲ : پیشنهادات                                         ۱۴۳
۵-۲-۱ : پیشنهادات در خصوص شهرک صنعتی و مهاجرت                     ۱۴۳
۵-۲-۲ : پیشنهادات در خصوص هیأت ۷ نفره ومهاجرت                         ۱۴۴
۵-۲-۳ : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                         ۱۴۴
۵-۲-۴ : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت                 ۱۴۵
پیوستها                                              ۱۴۶
فهرست منابع                                            ۱۶۸


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات