دانلود مقاله مسئله عدل

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » فرهنگ و معارف  »  دانلود مقاله مسئله عدل

دانلود مقاله مسئله عدل دانلود مقاله در مورد عدل الهی دانلود مقاله عدل الهی مقاله در مورد عدل و انصاف مقاله درباره عدل الهی مقاله ای درباره عدل مقاله در مورد عدل و عدالت مقاله در مورد عدل خداوند

Scales justice and hammer on white background. Isolated 3D image

 

مسئله عدل

فهرست مطالب:
مسئله عدم ۱
عدل چیست ۲
عدل از اصول دین ۹
عدل و حکمت ۹
طرح اصل عدل در حوزه فقه ۱۱
ابعاد گوناگون عدالت: ۱۳
چند نمونه از آیات قرآن کریم درباره ی عدالت اجتماعی ۱۳
پایه های عدالت اجتماعی در اسلام ۱۴
پایه حکومت در اسلام ۱۶
عدل و امامت از اصول بنیادی اسلام اند و یا از اصول بنیادی تشیع ۱۹
عدالت خدا توجیه شد ۲۰
اصل جبر و نقش آن در نقش اصل عدالت: ۲۱
جامعه تشیع در برابر تحریف اصل عدالت چه کرد؟ ۲۲
معتزله نیز به اصل عدل معتقد بود ۲۳
فلسفه مصائب: ۲۴
نیاز مردم به خداوند و دین ۲۴
اعتضاد معتزله و اشاعره در عدل خدا ۲۹
سوال از قضا و قدر اهلی: ۳۲
معنی قضا و قدر از نظر قرآن: ۳۴
نامه ها: ۳۹
منابع: ۴۰


مسئله عدم
بحث جبر و اختیار خود به بحث (عدل) را به بیان آورد. زیرا رابطه مستقیمی‌است میان اخیار و عدل از یک طرف و نفی عدل از طرف دیگر یعنی تنها در صورت اختیار است که تکلیف و پاداش و کیفر عادلانه و مفهوم و معنی پیدا می‌کند اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد و در مقابل اراده الهی و یا عوامل طبیعی دست بسته و مجبور باشد دیگر تکلیف و پاداش وکیفر مهفوم خود را از دست می‌دهد.
متکلمین اسلامی‌دو دسته شدند: دسته ای که از همان ابتدا معقوله نامیده شدند طرفدار عدل و اختیار و دسته دیگر یعنی گروه اهل حدیث که بعدها شاعره نامیده شدند طرفدار جبر و افسر؟ گردیدند. البته منکران عدل, صریحا نگفتند که منکر عدل الهی هستیم زیرا قرآن کریم که هر دو دسته خود را حامی‌می‌دانستند با شدت, ظلم را از خداوند نفی و عدل را اثبات می‌کند. آغاز عدل الهی را به گونه ای خاص تفسیر کردند گفتند عدل خود حقیقتی نیست که قبلا بتوان آنرا توصیف کرد و مقیاس و معیاری برای کار پروردگار قرار دارد. اساسا معیار و مقیاس برای کار الهی قرار دادن نوعی تعیین تکلیف و وظیفه وتحدید و تقدیر نسبت داده برای ذات حق محسوب می‌شود. مگر ممکن است برای کار حق قانونی فرض کرد و آن قانون را حاکم بر او و کار او قرار داد. همه قوانین مخلوق او و محکوم او است و او حاکم مطلق است. هر نوع محکومیت و تبعیت, برند علو و قاهریت مطلق ذات اقدس الهی است. معنی عادل بودن ذات حق این نیست که او از قوانین قبلی به نام قوانین عدل پیروی می‌کند بلکه این اینست که او سر منشا عدل و ظلم متاخر و متنوع از کار پروردگار است عدل مقیاس کار پروردگار نیست. کار پروردگار مقیاس عدل  است. آنچه آن خسرو کند شیرین بود) معقوله که طرفدار عدل بودند گفتند: عدل خود حقیقتی است و پروردگار به حکم اینکه حکیم و عادل است کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انجام می‌دهد. ما آنگاه که به ذات افعال نظر می‌افکنیم قطع نظر از اینکه آن کار مورد تعلق اراده تکوین با تشریعی ذات حق قرار دارد یا ندارد می‌بینیم که برخی افعال و ذات خود با برخی دیگر متفاوت است. برخی افعال در ذات خود عدل است مانند پاداش به نیکوکاران, و برخی در ذات خود ظلم است مانند کیفر دادن به نیکوکاران و چون افعال در  ذات خود با یکدیگر متفاوتند و ذات مقدس با وی تعالی خیر مطلق و کامل مطلق و حکیم مطلق وعادل مطلق است کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انتخاب می‌کند


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات