مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

Article depression between the two groups of athletes and non-athletes

دانلود مقاله افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
مقدمه :
در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .

موضوع تحقیق :
الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .
هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌
۱–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .
۲-ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینه اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودکشی .
ب – فرضیه :‌
افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند .

فایده تحقیق :
اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .
روش انجام تحقیق :
هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسه فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .
می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در کسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .
انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد .
پیش فرض :
۱-میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشکار) بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشکار) دارند .
۲-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد .
جامعه آماری تحقیق :
با منظور مقایسه افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشکار و ورزشکار به تعداد ۶۰ نفر روززی جنسیت مرد از میان ۲۴۴۵ نفر از افراد موجود و مقیم یکی از مراکز مشابه تهران (-) که به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.
نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری :
آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل ۶۰ نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشکار و غیر ورزشکار) از سطح جامعه آماری ذکر شده از میان آن تعداد افرادیکه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی که فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با استفاده از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی.تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در کل تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، اقلیمی ، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی …… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند .
روش آماری تحقیق :
به منظور بررسی یافته این تحقیق و میزان رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته (ورزش،افسردگی) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداری نتایج بدست آمده از مقیاس نسبی و فاصله ای حسابی و انحراف استاندارد و آزمون استودنت برای هر گروه مستقل استفاده شده اند .
متغیرهای پژوهش عبارتند از :
الف – متغیر مستقل (ورزش)‌
ب – متغیر وابسته (افسردگی)
روش جمع آوری داده ها :‌
با استفاده از اجرای تست توسط آزماینده در میزان افسردگی در آزمودنیها استفاده شده است .
تعریف واژه ها :
الف – افسردگی :
الف – چیزی که تست یک آنرا می سنجد .
ب – یک حالت احساس یک واکنش نیست به یک موقعیت یک سبک اختصاصی رفتار مشخص مورد استفاده واقع می شود . احساس افسردگی معمولاً به صورت غمگین شناخته شده (دکتر حسین آزاد ، آسیب شناسی روانی)
ب – ورزش :
تمرینات مستمر و پیگرد فعالیت منظم بدنی ( فیزیکی ) که افراد را در شرایط مطلوبی از نظر حالات و کیفیات بدنی قرار می دهد که با افزایش دفعات و تمرینات لازم و ایجاد ظرفیتهای مناسب توان جسمی لازم و نوعی ورزیدگی در حرکات را برای انجام دهنده آن ایجاد می نماید .

فصل دوم
(مبنای نظری)
۱-تعریف افسردگی
۲-علائم افسردگی
۴-نشانه افسردگی یک قطبی
۵-طبقه بندی افسردگی
۶-دوره افسردگی

افسردگی :
افسردگی یک واکنش روانی زیستی ( سایکو بیولوژیک ) عادی در مقابله با استرس متفاوت است .
علائم افسردگی عبارتند از :
۱-کاهش خوشحالی
۲-اختلالات خواب
۳-از دست دادن اعتماد به نفس
۴-ناتوان در ادارک واقعی خود ، خستگی
۵-ترس
۶-زود رنجی
۷-نداشتنم انرژی
۸-مردم گریزی
۹-کاهش میل جنسی
۱۰-بی اشتهایی
۱۱-کاهش وزن بدن – تحریک پذیری
دو نوع اختلال افسردگی وجود دارد :‌
افسردگی یک قطبی طی آن فرد فقط از نشانه های افسردگی رنج می برند بدون اینکه اصلاً به مانی مبتلا شود .
افسردگی دو قطبی (مانیک-دپرسیون) که طی آن هم افسردگی هم مانی رخ می دهد .

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه موضوع تحقیق ۲
الف – مسئله ۲
ب – فرضیه ۲
فایده تحقیق ۳
روش انجام تحقیق ۳
پیش فرض ۴
نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری ۴
روش آماری تحقیق ۵
روش جمع آوری داده ها ۵
تعریف واژه ها ۵
الف – افسردگی ۵
ب – ورزش ۶
فصل دوم
تعریف افسردگی ۸
علائم افسردگی ۸
نشانه های افسردگی تب قطبی ۹
۱-نشانه های بد جانی ۹
۲-نشانه های شناختی ۹
۳-نشانه های انگیزشی ۹
۴-نشانه های بدنی ۹
طبقه بندی افسردگی ۱۰
دوره افسردگی ۱۰
فصل سوم
جامعه تحقیق ۱۲
نمونه برداری ۱۲
نمودار شماره ۱۱۴
نمودار شماره ۲۱۶
نمودار شماره ۲۱۸
نمودار شماره ۴۲۰
ابزار تحقیق ۲۱
نمودار شماره ۵ ۲۲
نمودار شماره ۶ ۲۳
دستور اجرا ۲۴
نحوه نمره گذاری ۲۴
جدول تحقیق میزان افسردگی ۲۴
جدول شماره ۱ ۲۵
طرح آزمایشی ۲۵
الف – متغیر مستقل ۲۶
ب – متغیر وابسته ۲۶
شیوه اندازه گیری ۲۶
کنترل ها ۲۷
نمودار شماره ۷۲۸
نمودار شماره ۸ ۲۹
فصل چهارم
تحلیل نتایج ۳۴
شیوه اندازه گیری ۳۴
شیوه گروه بندی ۳۴
جدول شماره ۱۳۵
جدول شماره ۲۳۷
محاسبه لایه های آماری گروه اول ۳۹
محاسبه لایه های آماری گروه دوم ۳۷
جدول شماره ۳۴۰
جدول شماره ۴۴۰
الف تدوین فرضیه ۴۰
مسأله ۴۰
فرضیه ۴۰
آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل ۴۱
خطای استاندارد ۴۱
جدول شماره ۵ ۴۱
فرضیه در این بخش ۴۲
فرضیه صفر ۴۲
فرض خلاف ۴۲
نتیجه ۴۲
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۴۵
خلاصه فصول ۴۶
مشکلات و محدودیتها ۴۷
پیشنهادات ۴۹
منابع ۵۰

 


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات