مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

Groups mandibular growth effects on different Paper machine Bionator vertical growth

دانلود مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

چکیده

دستگاههای فانکشنال و ثابت در مطالعات بسیاری جهت بررسی چگونگی نحوه عمل آنها در درمان ناهنجاریهای کلاسII مورد مقایسه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثرات دستگاه Bionator  بر روی رشد مندیبل در ۳ گروه متفاوت رشد صورتی می‌باشد. (Normal Bite Deep Bite , Open Bite) سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان ۳۰ بیمار  ساله (۷ دختر و ۲۳ پسر ) دارای ناهنجاری کلاس II ، Div1 در سه گروه ۱۰ نفری که با دستگاه Bionator درمان شده بودند، بررسی شد. متغیرهایtoSN 1­ ، IMPA ، SNA ، SNB ، ANB ، طول فک بالا و فک پائین ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت ، ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت نسبت به قدامی‌تحتانی صورت ، ایندکس جارابک ، زاویه SN-MeGo ، آنالیز wits ، میزان اورجت و اوربایت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج از آزمونهای آماری ANOVA , Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی استفاده شد. بزرگنمایی اندازه های خطی محاسبه گردید. تغییرات متغیرها در ۳ گروه مقایسه و معنی دار بودن آنها با آزمونهای
ANOVA, Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی سنجیده شد. سن بیماران در ۳ گروه درمانی تفاوت معنی داری نداشت. در هر ۳ گروه SNA و ANB کاهش ، ایندکس جارابک افزایش، اورجت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار بود.

شاخص Wits افزایش، تمایل اینسایزور بالا کاهش ، طول فک پائین و بالا و تمایل دندانهای قدامی‌پائین افزایش و اوربایت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار نبود.

در درمان ناهنجاری کلاس II تغییرات هم بصورت دنتال و هم بصورت اسکلتال مشاهده شد ولی تغییرات دنتال در زاویه IMPA و تغییرات اسکلتال بصورت افزایش ایندکس جارابک مشاهده شدند.

دستگاه Bionator با توجه به کاهش میزان اورجت و زاویه ANB و تصحیح رابطه مولرها در تصحیح کلاس II اسکلتال بیماران هر سه گروه موفق بود.

به عنایت تغییرات متغیرهای عمودی رشد فک پائین (که در این مطالعه SN-MeGo ، ایندکس جارابک و نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت می‌باشند ) می‌توان به نفع بیمار Bionator را برای هر سه مورد رشد فک پائین بکار برد، ولی در میزان ریلیف کردن یا نکردن آکریل، کنترل بیماران و توجه به مدت زمان نگاهدارنده دستگاه پس از کسب اهداف درمانی دقت نمود.

مقدمه

مطالعات مقایسه ای بسیاری برای درمان ناهنجاری کلاس II توسط دستگاههای ثابت و انواع متفاوت دستگاههای فانکشنال در سنین رشد انجام شده است. در بیشتر این مطالعات نوع  دستگاهها، نمونه گیری، زمان درمان و پیگیری بیماران با یکدیگر تفاوت دارد.

عده ای جهت مقایسه از دستگاه ثابت Edge wise , light wire(5،۱) و عده ای از دستگاه Begg (7،۶) و از دستگاههای فانکشنال مثل فرانکل،(۵،۴،۲،۱)  Herbst (7) و اکتیواتور(۸،۵) استفاده نموده اند و عده ای دیگر دستگاههای خارج دهانی(۱۰،۹،۲) و یا کلاس II الاستیک(۷،۲) را با دستگاههای فانکشنال مقایسه کرده اند.

در مطالعات فوق تغییرات درمانی توسط سفالوگرام لترال بررسی شده است(۷،۶،۵،۳،۲،۱). عده ای تغییرات را بیشتر دندانی و عده ای تغییرات را اسکتال مشاهده کرده اند(۱۴،۹،۱).

در این مطالعات مقایسه ای انجام شده به دستگاه Bionator اشاره ای نشده است. به همین جهت در این تحقیق  در نظر است  سفالوگرام لترال بیماران دارای ناهنجاری کلاس II  که با استفاده از دستگاه فانکشنال Bionator در سه گروه رشدی Open Bite , Deep Bite , Normal Bite درمان شده‌اند بررسی شده ، تغییرات دندانی و اسکلتال آنها مقایسه شود.

تاریخچه

آقای Kingsley که یکی از ارتودنتیست امریکایی در سال ۱۸۷۹ با ابداع اولین دستگاهی که مندیبل را به سمت قدام موقعیت می‌داد، مشهور شده است، به هر حال اکثراً معتقدند اولین دستگاه فانکشنال متحرک یعنی monobloc در سال ۱۹۰۲ در فرانسه توسط Robin اختراع شد. سه سال بعد در کنگره دندانپزشکی در برلین Horbst یک دستگاه ثابت pin and tube را برای قرار دادن مندیبل در موقعیت قدامی‌معرفی نمود. معروفترین دستگاه فانکشنال Activator به طور مستقل توسط Andresen در دانمارک در سال ۱۹۰۸ ساخته شد و بعداً در نروژ توسط همکار وی Hauple اصلاح گردید. ابتکاری جدیدتر در طراحی دستگاه فانشکنال در آلمان توسط Frankel ارائه  شد و در سال ۱۹۶۶ معرفی گردید. این طرح دستگاهی منحصر بفرد بود چرا که اساساً  tissue-borne بوده و جای تکیه بر دندانها به طور عمده در وستیبول بر روی بافتها تکیه داشت. متعاقب معرفی این دستگاه، طرحهای اصلاح شده بیشماری از دستگاههای متحرک فانکشنال ارائه گردید. تمام این دستگاهها مندیبل را در موقعیت قدامی‌تحتانی قرار داده و با این هدف که فشاری که توسط عضلات و بافت نرم برای reposition نمودن فک به سمت عقب و موقعیت اولیه خودش اعمال می‌شود رشد فک را به منظور تصحیح مشکل کلاس II  اسکلتال اصلاح می‌کند.

فهرست مطالب

چکیده ۲-۱
مقدمه (بیان مسئله) ۳
تاریخچه ۱۸-۴
بازنگری منابع موجود ۲۴-۱۹
اهداف ۲۵
متغیرهای تحقیق ۲۶-۲۵
جامعه مورد بررسی تجربی ۲۷
روش کار انواع تحقیق ۲۹-۲۷
یافته ها (جداول- نمودارها) ۳۸-۲۹
بحث ۴۴-۳۹
نتیجه گیری ۴۴
محدودیت ها و پیشنهادات ۴۵
خلاصه انگلیسی ۴۷-۴۶
مراجع ۵۴-۴۸


قیمت : 5500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات