دانلود مقاله بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

دانلود مقاله بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰

‫اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی:

‫ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪  post-dot-comﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ . ‪Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮایاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮروی ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنIT ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﻠـﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎری راﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮا ﺑﻬﺒـﻮد  ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮز رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

فهرست مطالب

۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰

۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی

۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

  ‫۴-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

۵-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی

  ‫۶-۱-۱ ‪  Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ۱۰g

۲-۱ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

۱-۲-۱ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

۳-۱ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ

  ‫۱-۳-۱- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده

  ‫. ۴-۱ از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (E-R)استفاده نکنید

۱-۴-۱ ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد

۳-۴-۱ ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ

۴-۴-۱ﺟﺪول اﺑﻌﺎدی (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی)

۵-۴-۱ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن

۵-۱ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

۱-۵-۱معماری سرویس دهنده:

۲-۵-۱معماری پایگاه داده اراکل

فصل دوم : ابزار های انبار اراکل

۱-۲: کدام ابزار

۲-۲: سازنده انبار اوراکل یا OWB

۱-۲-۲: تنظیم سازنده انبار

۲-۲-۲: مشتری سازنده انبار اراکل

۳-۲-۲: اهداف و منابع داده ها:

۴-۲-۲: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان

۵-۲-۲: ایجاد ابعاد

۶-۲-۲: ایجاد یک مکعب

۷-۲-۲: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:

۸-۲-۲: تایید طرح

۹-۲-۲: ایجاد طرح

۱۰-۲-۲: استقرار طرح

۳-۲: کاشف اراکل

۱-۳-۲: چرا Discoverer؟

۲-۳-۲: تنظیم محیط

۳-۳-۲: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:

۴-۲: گزارشات اراکل ۱۰g

۱-۴-۲: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش

۲-۴-۲: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل

۳-۴-۲:انتشار گزارش

۵-۲: خلاصه

فصل سوم : انبار داده و وب

۱-۳: بررسی بیشتر

۱-۱-۳: اینترنت و اینترانت

۲-۱-۳: نرم افزار اراکل برای انبار داده

۲-۳: سرور کاربردی اراکل۱۰g

۱-۲-۳: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟

۲-۲-۳: پرتال AS Oracle

۱-۳-۳: Discoverer

۲-۳-۳:انتشار یک پورت لت

۳-۳-۳: ایجاد گزارش استاتیک

۴-۳: خصوصی سازی اراکل

۵-۳: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

۱-۴: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟

۱-۱-۴: کاربردهای OLAP

۲-۱-۴: ROLAP و MOLAP

۳-۱-۴: اراکل OLAP

۲-۴: معماری اراکل OLAP

۳-۴: فضاهای کاری آنالیزی

۱-۳-۴: مدل چند بعدی

۲-۳-۴: ایجاد فضای کاری آنالیزی

۱-۴-۴: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای

۲-۴-۴:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن

۵-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی

۱-۵-۴: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی

۲-۵-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی

۳-۵-۴: ایجاد یک طرح تجمعی

۴-۵-۴: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی

۶-۴: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی

۱-۶-۴: DML OLAP

۲-۶-۴: بسته DBMS-AW

۳-۶-۴: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی

۴-۶-۴: OLAP API و اجزاء BI

۷-۴: خلاصه

فصل پنجم : داده کاوی اراکل

۵٫۱: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10

۵٫۲. :روش های داده کاوی اوراکل

۵٫۲٫۱ : قوانین پیوستگی

۵٫۲٫۲ : گروهبندی

۵٫۲٫۳ : استخراج ویژگی

۵٫۲٫۴ : طبقه بندی

۵٫۲٫۵ : بازگشت

۵٫۲٫۶ : استاندارد PMML

۵٫۳٫۱ : فرمت داده

۲-۳-۵ آماده سازی داده

۴-۵: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل

۱-۴-۵: نصب و پیکربندی

۲-۴-۵: روند آنالیز داده کاوی

۳-۴-۵: مثالی با استفاده از جاوا API

۴-۴-۵: مثال استفاده از روال های PL/SQL

۵-۵: خلاصه

فصل ششم: قابلیت دسترسی بالا و انبار داده

۱-۶: مقدمه

۲-۶: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟

۱-۲-۶: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا

۲-۲-۶: نقش بهترین تجربیات عملکردی

۳-۶: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل ۱۰g با ویژگی  قابلیت دسترسی بالا

۴-۶: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری

۱-۴-۶: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)

۲-۴-۶: ذخیره سازی مطمئن

۳-۴-۶: آشکار سازی و نمایش خط:

۴-۴-۶: مدیریت منابع

۵-۶: حفاظت در برابر فقدان داده

۱-۵-۶: بازیابی از نقص(خطا) متوسط

۲-۵-۶: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:

۳-۵-۶: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده

۴-۵-۶: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل

۵-۵-۶: حفاظت متا داده

۶-۶: مدیریت زمان برنامه ریزی شده

۱-۶-۶: پیکربندی مجدد نمونه پویا

۲-۶-۶: حفظ آنلاین

۳-۶-۶: تعریف مجدد آنلاین:

۴-۶-۶: ارتقاء درجه

۷-۶: مدیریت طول عمر اطلاعات

۸-۶: خلاصه:


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات