پایان نامه دفع زائدات شیمیایی خطرناک مایع

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه دفع زائدات شیمیایی خطرناک مایع

Theses liquid hazardous chemical waste disposal

دانلود پایان نامه دفع زائدات شیمیایی خطرناک مایع

چکیده
دفع مواد زائد خطرناک مایع یکی از مباحث جدی و عمده دانش و تکنولوژی محیط زیست می‌باشد. و این دفع می‌بایست بر شالوده قوانین و راهکارهای مهندسی و استانداردهای دقیق و روشن مبتنی باشد. از این رو قبل از دفع این مواد بررسی رو شمای مختلف دفع با توجه به شرایط محلی و موقعیتهای مکانی و اقلیمی و شرایط اقتصادی برای انتخاب یک روش مناسب و بهینه جهت دفع حائز اهمیت می‌باشد.

در این تحقیق پس از شناسایی و طبقه‌بندی پسابهای خطرناک مایع اثراث زیست محیطی آنها و همچنین قوانین و استانداردهای بین‌المللی به طور اجمالی بررسی شد. و پس روشهای مختلف دفع پسابهای خطرناک مایع تشریح گر دید و از میان روشهای مختلف دفع این موارد، لاگونهای تبخیری به عنوان یکی از راهکارهای مهندسی و فنی دفع این مواد با توجه به شرایط آب و هوایی و اقتصادی ایران مورد بررسی‌های فنی و اقتصادی قرار گرفت و در آخر سیستم تبخیری فوق با توجه به آمار بارش و تبخیر شهر اصفهان و فاضلاب فرض شده ورودی ۱۴۳۰۰ متر مکعب در سال، طی دوره ۱۰ ساله طراحی و مدل‌سازی کامپیوتری گشت و نتایج بدست آمده از مدل کامپیوتری حوضچه تبخیری با ابعاد ۶۰×۱۲۰ متر و عمق ۵/۲ متر با شیب ۲ به ۱ بود که لاگون طرح شده پس از چک شدن حداکثر عمق فاضلاب در طول بهره‌برداری ۱۰ ساله برابر ۸۱/۱ متر بود که این رقم بیانگر  طراحی مناسب و بهینه حوضچه با توجه به شرائط جوی و داده‌های مفرض می‌باشد و در آخر سه سیستم لایه‌بندی جهت نفوذ ناپذیر ساختن حوضچه‌ها معرفی گردید که با توجه به برآورد هزینه و نوع زائدات خطرناک دفع شده در حوضها بهترین گرینه جهت دفع سپابهای بسیار خطرناک صنایع سیستم لایه بیندی ژئوسنتتیکی همراه با بتن مسلح پیشنهاد گشت که هزینه نصب و تهیه و آزمایشان هر متر مربع آن با توجه به فهرست‌های انبیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریز کشور در سال ۱۳۸۳ و مذاکرات با شرکتهای سازند، ۱۴۲۹۵۰ ریال برآورد شد.

مقدمه
تولید پسماند، پیامد ناگزیر و وجه مشترک تمامی فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف مداد و انرژی در جوامع کنونی است. بخشی از این پسماندها به دلیل آثار و عوارض حاد و یا مزمنی که بر سلامت انسان و کیفیت محیط زیست بر جای می نهند، تحت عنوان پسماندهای زیانبار، پسماندهلای خطرناک یا پسماندهای ویژه تعریف و دسته‌بندی شده‌اند. بزرگترین بخش از اینگونه پسماندها از تولید و مصرف میلیونها ماده شیمیایی سرچشمه می‌گیرند که در قرن حاضر به جوامع و طبیعت معرفی شده‌اند و مکانیزم دفاعی طبیعی برای مقابله با آنها وجود ندارد.

در سال ۱۹۸۳ حداقل  ۳۶۵ میلیون تن پسماند خطرناک در کشور امریکا تولید شده‌است. که معادل با ۳/۴ کیلوگرم به ازاء هر نفر در روز می‌باشد.

تا پنجاه شاه پیش از این، توجهی به مسأله پساندهای خطرناک نمی‌شد. وقوع برخی  حوادث در کشورهای صنعتی سبب شد که افکار عمومی نسبت به این مساله حساسیت نشان دهد و این حساسیت موجب وضع قوانین و مقرارت پیچیده و معضل برای مدیریت جامعه فرآیندهای تولید، نگهداری، حمل و دفع این مواد شده است.

از جمله این حوادث می‌توان به واقعه لاو کانال در امریکا و سوسو در ایتالیا اشاره کرد که هر دو منجر به آلودگی شدید محیط و مرگ انسانها شدند.

حل و فصل مشکلات ناشی از تولید پسماندهای خطرناک بسیار پرهزینه است. میزان هزینه‌هایی که در عرصه مدیریت پسماندهای خطرناک در کشورهای توسعه‌یافته به مصرف می‌رسید بین ۱ تا ۱۰ دلار به ازاء هر نفر در سال متغییر می‌باشد.

در کشورهای در حال توسعه، مصرف بی‌رویه مواد شیمیایی از قبیل سموم کشاورزی سوختها و مواد نفتی، کودها و داروها و سایر مواد (که گاه با سوبسیدهای دولتی عرضه می‌شوند)، فقدان مقرارت و آگاهی و حساسیت عمومی و فقدان دانش و تخصص در نهادهای دولتی موجب پدید آمدن ناهنجاریهای فراوان در مدیریت پسماندهای خطرناک شده است. ریخت و پاش مواد شیمیایی خطرناک و دفع نامناسب این مواد همراه با زباله‌های شهری و فاضلابها در کشور ما امری است کاملاً مشهود، روزمره و فراگیر. در عین حال، بخشی قابل توجهی از مشکلات مربوط به پسماندهای شیمیایی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه منتقل می‌شود به عنوان مثال علیرغم منع شدید مصرف بی‌فنیلهای پلی کلره در کشورهای پیشرفته، هنوز هم این مواد به کشور ما وارد می شود و در صنعت تولید و انتقال نیروی برق به مصرف می‌رسد. از این رو راهکار و روش دفع این پسماندها به دلیل خطرناک بودنشان حائز اهمیت می‌باشد لذا هر کدام از راهکارهای دفع پسماندهای خطرناک می‌بایست تمام مراحل دفع این مواد را در برگیرد و در این میان دفع به روش لاگونهای تبخیری به عنوان یکی از روشهای دفع در مناطق گرمسیر؛ به دلیل توجیه اقتصادی و سهولت عملیات ساخت و سادگی دفع از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر روشهای مختلف دفع مواد زائد خطرناک، روش لاگونهای تبخیری به عنوان یکی از روشهای دفع پسابهای خطرناک با توجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و اقتصادی ایران مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفته شده است.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
علت انتخاب موضوع
اهداف تحقیق
۱-۱-۱) شناسایی مواد زائد خطرناک (تقسیم‌بندی)
۱-۱-۱-۱) تعاریف و دسته‌بندی مواد زائد خطرناک
۱-۱-۱-۲) طبقه‌بندی مواد زائد خطرناک
۱-۱-۱-۳) فهرست مواد زائد خطرناک ارائه شده توسط جامعه
اقتصادی اروپا
۱-۱-۱-۴) طبقه‌بندی مواد زائد خطرناک در اتریش
۱-۱-۲) اثرات بهداشتی و زیست بهداشتی و زیست محیطی مواد
زائد خطرناک
۱-۱-۲-۱) اهمیت نسبی مواد زائد خطرناک در ایجاد مخاطرات بهداشتی
۱-۱-۲-۲) چگونگی آلودگی محیط زسیت توسط مواد زائد خطرناک
۱-۱-۲-۲-۱) آلودگی آبهای زیرزمینی
۱-۱-۲-۳) اثرات تری کلرواتن – دی کلروتیلن
۱-۱-۲-۴) اثرات ۱ و ۲ دی کلرواتان
۱-۱-۲-۵) اثرات تتراکلرواتن (تتراکلرواتیلن، پرکلرواتیلن)
۱-۱-۲-۶) اثرات تتراکلرید کربن
۱-۱-۲-۷) اثرات بنزن و اکلیل بنزن‌های سبک
۱-۱-۲-۸) اثرات کلروفرم
۱-۱-۲-۸) اثرات کلروفرم
۱-۱-۲-۹) اثرات اواواتری کلرواتان
۱-۱-۲-۱۰) اثرات تری کلرواتیلن
۱-۱-۲-۱۱) اثرات کلروبنزن‌ها
۱-۱-۱-۱۲) اثرات کلرونیل
۱-۱-۲-۱۳) اثرات جیوه
۱-۱-۲-۱۴) اثرات ناشی از مس
۱-۱-۲-۱۵) اثرات ناشی از سرب
۱-۱-۲-۱۶) اثرات آزبستوز
۱-۱-۲-۱۷) اثرات سیانیها (نمک‌های محلول)
۱-۱-۳) قوانین و مقرارت مواد زائد خطرناک در جهان (استانداردها)
۱-۱-۳-۱) قوانین و مقرارت کنترل مواد زائد خطرناک در آمریکا
۱-۱-۳-۱-۱) مسئولیت‌های تولید کننده
۱-۱-۳-۱-۲) مسئولیت‌های حمل کننده
۱-۱-۳-۱-۳) مسئولین متصدیان و دارندگان تسهیلات تصویه،
ذخیره و دفع
۱-۱-۳-۱-۴) مقرارات بازدیدها
۱-۱-۳-۱-۵) مقرارت مربوط به آموزش پرسنل
۱-۱-۳-۱-۶) مقرارت مربوط به پیگیری، ثبت و ارائه گزارشات
۱-۱-۳-۳) مقررات کنفرانسیون بازل
۱-۱-۴) روش‌های تصویه و دفع مواد زائد شیمیایی خطرناک مایع
۱-۱-۴-۱) بازیافت و تهویه مواد زائد خطرناک مایع صنعتی
۱-۱-۴-۲-۱) کوره‌های زباله سوز
۱-۱-۴-۲-۱-۱) سوزاننده‌های تزریق مایع
۱-۱-۴-۲-۲) مخازن سطحی
۱-۱-۴-۲-۳) تزریق در چاه عمیق
۱-۱-۴-۲-۴) کاهش حجم مواد زائد خطرناک
۱-۱-۴-۲-۵) ذخیره‌سازی و نگهداری مواد زائد خطرناک در معادن
۱-۱-۴-۲-۶) انتخاب معدن و دفن بهداشتی مواد خطرناک
۱-۱-۴-۲-۷) انبار کردن و استفاده کردن از لایه‌های نفوذناپذیری
برای کنترل مواد زائد خطرناک
۱-۱-۴-۲-۸) دفن مواد زائد خطرناک
۱-۴-۲-۸-۱) انواع روش‌های دفن مواد زائد خطرناک
بخش دوم
۱-۲-۱) شناسایی سیستم‌های تبخیری
۱-۲-۱-۱) تبخیر و تعرق (با بستر و بدون بستر جاذب)
۱-۲-۱-۱-۱) تشریح
۱-۲-۱-۱-۱) کاربرد سیستم‌های تبخیر و تعرق
۱-۲-۱-۱-۳) فاکتورهای عملکرد مؤثر در سیستم‌های تبخیر و تعرق
۱-۲-۱-۱-۴) خصوصیات و نمای سازه‌ای
۱-۲-۱-۲) فاگون‌های تبخیری (با نفوذ و بدون نفوذ)
۱-۲-۱-۲-۱) کاربرد لاگون‌های تبخیری
۱-۲-۱-۲-۲) فاکتورهای عملکرد مؤثر در لاگون‌های تبخیری
۱-۲-۱-۲-۳) شکل‌ سازه‌ای حوضچه‌ی تبخیر
۱-۲-۲) مبانی طراحی
۱-۲-۲-۱) عوامل مؤثر در مقدار تبخیر
۱-۲-۲-۱-۱) اثر گرما در میزان تبخیر
۱-۲-۲-۱-۲) تأثیر باد در مقدار تبخیر
۱-۲-۲-۱-۳) تأثیر فشار جو در میزان تبخیر
۱-۲-۲-۱-۴) تأثیر مواد محلول در میزان تبخیر
۱-۲-۲-۱-۵) تأثیبر شکل و طبیعت سطح در مقدار تبخیر
۱-۲-۲-۱-۶) اندازه‌گیری مقدار تبخیر
۱-۲-۲-۲) بارش و نزولات آسمانی
۱-۲-۲-۲-۱) تأثیر عوامل جغرافیای در مقدار بارش
۱-۲-۲-۲-۲) تأثیر زمان در تغییرات بارش
۱-۲-۳) انتخاب محل
۱-۲-۳-۱) ارزیابی کلی
۱-۲-۳-۱-۱) معیارهای مهندسی
۱-۲-۳-۱-۲) معیارهای زیست محیطی
۱-۲-۳-۱-۳) معیارهای اقتصادی
۱-۲-۳-۳) چشم‌انداز طبیعی
۱-۲-۳-۴) خصوصیات خاک و مکانیزم کنترل آلودگی
۱-۲-۳-۵) حفاظت از کیفیت آب در محل دفع
۱-۲-۴) استفاده از پوشش‌های غیرقابل نفوذ در برکه‌های تبخیری
۱-۲-۴-۱) دسته‌بندی پوشش‌های
۱-۲-۴-۲) ارزیابی نشت
۱-۲-۴-۴) معرفی انواع پوشش‌های برکه‌های تبخیری
۱-۲-۴-۴-۱) درزگیری طبیعی و شیمیایی
۱-۲-۴-۴-۲) پوشش‌های ژوئسنتیک
۱-۲-۴-۴-۳-۱) ژئوتکستیایل
۱-۲-۴-۴-۳-۲) ژئوممبران
۱-۲-۴-۴-۳-۲-۱) پوشش‌های پلی اتیلن متراکم
۱-۲-۴-۴-۳-۲-۲) اساس فلسفه طراحی ژئوممبران
۱-۲-۴-۴-۳-۲-۳) مشخصات فنی لایه‌های ژئوسنتتیک
۱-۲-۴-۴-۳-۲-۴) روش نصب و اجرای پوشش‌های HDPE
۱-۲-۴-۴-۳-۲-۵) نگهداری و انبار لایه‌های ژئوسنتتیک
۱-۲-۴-۴-۳-۲-۶) استاندارد نصب لایه های ژئوسنتتیک
۱-۲-۴-۴-۳-۲-۷) موارد استفاده ژئوممبران برای نفوذ ناپذیر ساختن
۱-۲-۴-۴-۳-۳) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش
۱-۲-۴-۴-۳-۴) مسائل پوشش‌های بتنی و مراحل اجرای
لاینینگ و راهکار مشکلات آن
۱-۲-۴-۴-۳-۵) برخی از علل ترک خوردگی در پوشش بتنی
حوض‌ها و راهکارها
فصل دوم
۲-۱) گردآوری اطلاعات
۳-۲) مطالعه بر روی مطالب گردآوری شده
۲-۳) فرضیات مدل
۲-۴) معیارهای طرح
۱-۴-۱) آب باران در آب‌گیری حوضچه
۲-۴-۲) آب فرآیند ورودی
۲-۴-۳) تولید فاضلاب
۲-۴-۴) تبخیر
۲-۴-۵) چرخش موجی در اثر باد مداوم
۲-۵) روش محاسبه
۲-۵-۱) حصول مساحت سطحی دلخواه حوضچه با تکرار آزمایش
۲-۵-۲) تنظیم عمق لاگون برای ورودی بیش از حد متوسط
۲-۶) نتایج سایز بعدی لاگون
۲-۷) آب تعادل
۲-۷-۱) بهسازی معیارهای طرح
۲-۷-۱-۱) بارش
۲-۷-۱-۲) آب تعادل
۲-۷-۱-۳) تبخیر
۲-۷-۲-۱) حداکثر آب تعادل
۲-۷-۲-۲) حداقل آب تعادل
فصل سوم
۳-۱) نتایج
۳-۲) نحوه عملکرد مدل
۳-۳) نتیجه طرح
۳-۳) نتیجه طرح
۳-۴) ارائه سیستم لایه‌بندی برای برکه‌های تبخیری
۳-۴-۱) سیستم لایه‌بندی ژئووسنتیک و بتن مسلح
۳-۴-۲) سیستم لایه‌بندی ژئوسنتیک و خاک اصلاح شده
۳-۴-۳) سیستم لایه‌بندی خاکی
فصل ۴
۴-۱) بحث و نتیجه‌گیری
۴-۲) ارائه پیشنهادات
منابع


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات