دانلود پایان نامه جو سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود پایان نامه جو سازمانی

Thesis climate

دانلود پایان نامه جو سازمانی + پرسشنامه

این تحقیق با عنوان ‹‹ بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ ›› به بررسی جوهای حاکم بر دو دانشکده مذکور براساس انواع جوهای پیشنهادی هالپین وکرافت می پردازد که عبارتند از: جو باز، خودگردان، کنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته ودارای ابعاد هشتگانه : روحیه، صمیمیت، بازدارندگی، عدم تعهد شغلی، نفوذ، مراعات، تأکید برتولید وفاصله گیری است.

دراین پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پیشنهادی هالپین وکرافت مطرح گردیدکه درنهایت فرضیات ۱و۲و۳و۵ رد نمی شوند وفرضیات ۴و۶و۷و۸ رد می شوند.

دراین سوألات به ترتیب مطرح شده بود:

سوأل ۱- آیا روحیه سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۲- آیا صمیمیت سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۳- آیا بازدارندگی سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تراست؟

سوأل ۴- آیا عدم تعهد شغلی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل ۵- آیا مراعات  دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۶- آیا نفوذ دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۷- آیا تأکید برتولید دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل ۸- آیا فاصله گیری دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

درنهایت محققین پس از بررسی داده های بدست آمده به این نتیجه گیری می رسند که هیچ کدام از دو دانشکده بطور مطلق دریکی از انواع جوهای پیشنهادی هالپین وکرافت قرار نمی گیرند اما محققین حدوداً مشخص می سازند که دانشکده ادبیات دارای جوی دوستانه ودانشکده علوم جوی مابین باز، دوستانه وپدرانه دارد.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات

– مقدمه۲

– بیان مسأله۳

– اهمیت تحقیق۴

– فرضیه های پژوهش۵

– تعاریف عملیاتی۶

فصل دوم: مروری برادبیات پیشینه تحقیق

– مقدمه

۱- بخش اول: ادبیات ومعانی نظری             ۱۰

– تعاریف جو سازمانی ۱۱

– انواع جو سازمانی۱۵

۲- بخش دوم: پیشینه پژوهش۲۱

– پژوهش های خارجی۲۱

– پژوهش های داخلی۲۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

–  نوع تحقیق  ۲۴

– جامعه آماری۲۴

– نمونه آماری            ۲۴

– نحوه جمع آوری داده ها وکسب اطلاعات۲۵

– ابزار اندازه گیری ۲۵

– روایی وپایانی ابزار اندازه گیری۲۵

– روش نمره گذاری پرسشنامه یافته های مربوط به آن۲۷

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

– مقدمه۲۹

– تجزیه وتحلیل توصیفی۳۰

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری داده ها

– مقدمه           ۶۳

– خلاصه ونتیجه گیری۷۷

– پیشنهادها۷۸

– محدودیت ها۷۸

– منابع ومآخذ ۸۰

 ضمائم: پرسشنامه توصیف جو سازمانی۸۲

 –

این پایان نامه داری پرسشنامه می باشد.

پرسشنامه جو سازمانی داری ۳ صفحه و ۴۰ سوال می باشد.


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات