دانلود پروژه فلزات سنگین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه فلزات سنگین

Heavy metals projects

دانلود پروژه فلزات سنگین

خلاصه
تعداد ۳۲ نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله ۳ ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی برای فاکتورهای فوق قرار گرفت .
میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های آب مزارع مختلف برابر با ۴/۴ ± ۶/۶۰ و۲/۰ ± ۵/۲ میکرو‌گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های خوراک مصرفی مزارع مختلف برابر با۸/۱۸۳ ± ۴/۵۶۳ و۱/۱ ± ۳/۳ میلی‌گرم بر کیلو‌گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در کل نمونه‌های ماهی مزارع مختلف برابر با
۹/۳ ± ۷/۸ و۱/۰ ± ۳/۰ میلی‌گرم بر کیلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری در (۰۵/۰ p <) بین خوراک، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در کل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریکه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای کارخانه شماره ۲ و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و کمترین میزان تجمع این فلزات در غذای کارخانه شماره ۳ و ماهیان تغذیه شده با این خوراک مشاهده شد .
با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداکثر مجاز پیشنهادی کمتر می‌باشد. لذا هیچ‌گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف‌کنندگان بعدی مثل انسان نیست .

فهرست مطالب
عنوان                        صفحه
فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله…………………………………۱
۱-۲- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق…………….۲
۱-۲-۱- اهداف تحقیق……………………………….۲
۱-۲-۲- فرضیات تحقیق ……………………۲
۱-۲-۳- سئوالات تحقیق…………………………..۲
۱-۳- روش تحقیق و پژوهش………………………………..۳
فصل دوم : کلیات تحقیق
۲-۱- فلزات سنگین………………………………….۴
۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگین……………………………۵
۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب …………………۶
۲-۲-۱- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان……………………………۶
۲-۲-۲- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان……………………………………………………۸
۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن…………………………………………………………………………………..۹
۲-۳-۱- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان……………..۹
۲-۳-۲-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان………………..۱۱
۲-۳-۳- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف۲۳

فصل سوم : مواد و روش کار
۳-۱- مواد و لوازم مورد نیاز………………………………..۲۵
۳-۲- روش کار……………………………………………………۲۵
۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…………………………۲۸
۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…………………..۲۹
۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله………………………….۳۱
۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات………….۳۲
۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات……………………………………….۳۳
فصل چهارم : نتایج تحقیق ……………………………………۳۵
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…………………………………..۴۳
منابع :………………………………………………………………….۴۹

چکیده انگلیسی……………………………..۵۵

فهرست جدول ها
عنوان                                    صفحه
جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های خوراک (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)    ۳۵
جدول ۴-۲ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراک تولید شده در کارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)    ۳۵
جدول ۴-۳ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های ماهی  (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)    ۳۶
جدول ۴-۴ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراک کارخانه‌های مختلف  (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)    ۳۷
جدول ۴-۵ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های آب مزارع مورد نمونه‌برداری ( بر حسب میکروگرم بر لیتر)    ۳۸
جدول ۴-۶ -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین کننده مزارع مختلف( بر حسب میکروگرم بر لیتر)    ۳۹
فهرست نمودارها
عنوان                     صفحه
نمودار ۴-۱ میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف    ۴۰
نمودار ۴-۲ میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف    ۴۰
نمودار ۴-۳ میزان آهن موجود در خوراک کارخانجات مختلف    ۴۱
نمودار ۴-۴ میزان سرب موجود در خوراک کارخانجات مختلف    ۴۱
نمودار ۴-۵ میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف    ۴۲
نمودار ۴-۶ میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف    ۴۲
فهرست شکلها
عنوان              صفحه
شکل ۳-۱ قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی  (سیستم تک پرتویی)……………….. ۳۰


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات