پایان نامه رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پروژه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد

The relationship between self-esteem and effectiveness of project management in schools of the second city of Mashhad

دانلود پروژه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد به همراه پرسشنامه پایان نامه مقاله

چکیده
پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضیه اساسی در این پژوهش آن است که بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد.

جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (۲۰نفر) و کلیه معلمان (۲۲۰ نفر) در ناحیه ۲ شهر مشهد است.

گروه مورد بررسی کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (۲۰N=) است. بنابراین برای گروه مدیران از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است و حجم نمونه برای گروه معلمان ۵۵ نفر می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را در یک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشی مدیران) که برای تعیین اثر بخشی مدیران توسط معلمان مربوطه تکمیل می گردید و دیگر یک تست (مقیاس عزت نفس آیزنک) برای تعیین عزت نفس مدیران که توسط خود مدیران پاسخ داده می شود تشکیل می دهد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی استفاده شده است.

نتایج به دست آمده عبارتند از :

۱-   بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان رابطه معنا داری وجود دارد.

۲-  بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند و مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد.

۳-  بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند با مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

۴-  بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند با مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد.

نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که هر چه عزت نفس مدیران بالاتر باشد ، اثر بخشی آنان بیشتر است و برعکس. وهمچنین بیشتر مدیران مدارس تقریبا از عزت نفس بالایی برخوردار می باشند.

مدیریت اثربخش احتمالا عامل اصلی در کشورهای توسعه یافته و مورد نیازترین عامل برای کشورهای در حال توسعه است.  (پیتردراکر)

هر سازمانی برای تحقق هدف یا هدفهایی بوجود می آید و تمامی کارکردها و وظایفی که برای نقش های مختلف در سازمان پیش بینی می شود به منظور تحقق همین هدفهاست.
عصر کنونی دوره شتابنده غیر قابل پیش بینی است. سازمانها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصت های احتمالی ، ناچارند ظرفیت ها و توانمندیهای دورنی خود را بشناسند. نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند. سازمانها نباید در انتظار موج باشند ، بلکه باید خود منبع موج وتحول گردند و در جهت بهبودی خود بکوشند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای جدید تمدن امروزی باشند.
مهمترین عاملی که می تواند تحقق هدفهای سازمان را تعیین نماید اثر بخشی سازمانی است که این اثر بخشی به میزان زیادتر در گرو اداره موثر سازمان توسط مدیران سازمان می باشد. در هر صورت میزان اثر بخشی ارتباط مستقیمی با عملکرد مدیر دارد و هنگامی که رفتار مدیر در جهت تحقق هدفها و نتایج مطلوب باشد می گوییم اثر بخشی تحقق یافته است. لذا ملاک اثر بخشی معمولا رفتاری است که مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

فهرست مطالب
عنوان
چکیده ۱
فصل اول :مقدمه تحقیق ۳
۱-۱ بیان مساله ۶
۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۹
۱-۳ اهداف تحقیق ۱۲
۱-۴ فرضیه هاُی تحقیق ۱۳
۱-۵ تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق ۱۳
فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین ۱۵
۲-۱ خود ۱۷
۲-۲ خودپنداره ۲۲
۲-۳ عزت نفس ۲۶
۲-۴ عزت نفس و جنسیت ۳۰
۲-۵ اثر بخشی ۳۲
۲-۶ نقش مدیر در اثر بخشی مدارس ۳۴
۲-۷ معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران ۳۵
۲-۸ ویژگی هاُی مدیران اثر بخش ۴۳

فصل سوم :روش اجرای تحقیق ۴۸
۳-۱روش تحقیق ۴۹
۳-۲جامعه آماری ۴۹
۳-۳ حجم نمونه ۴۹
۳-۴روش نمونه گیری ۵۰
۳-۵ ابزار تحقیق ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ۶۰
۵-۱ نتایج مربوط به فرضیه اول ۶۱
۵-۲ نتایج مربوط به فرضیه دوم ۶۲
۵-۳ نتایج مربوط به فرضیه سوم ۶۲
۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه چهارم ۶۳
۵-۵ نتیجه گیری کلی ۶۴
۵-۶ محدودیت ها ۶۴
۵-۷ پیشنهادها ۶۵
منابع فارسی ۶۶
ضمائم ۶۸
ضمیمه ۱: تست آُیزنک ۶۹
ضمیمه ۲: پرسشنامه اثربخشی ۷۱


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات