مقاله بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  مقاله بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم

Examine and process development and physical development of Semirom

دانلود مقاله بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم

چکیده
در این تحقیق به بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی است که جهت رسیدن به این امر متغیرهایی نظیر عوامل اقتصادی ( کشاورزی ، صنعت خدمات)، راههای ارتباطی، جمعیت، منابع آب، نقش دولت و مدیریت شهری عامل دفاع مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ای که از این تحقیق گرفه شد نشان داد که عامل آب و دفاع نقش بسیار مهمی در پیدایش این شهر داشته و راههای  ارتباطی شمال به جنوب در مراحل توسعه و رشد شهر تا حدودی نقش داشته است. در بخش عوامل اقتصادی در زمینه های کشاورزی و خدمات از دهه ۱۳۴۵ به بعد باعث افزایش اشتغال در این موارد گردیده است و کشاورزی به صورت تک محصولی بود و صنعت در این منطقه رونق نداشت در زمینه مدیریت شهری شهرداری بیشترین نقش را در توسعه شهری داشته است. با توجه به مراحل توسعه شهری و محدودیت فضایی در قسمت جنوب،  قومیت گرایی، کمبود زمین در سطح شهر باعث تخریب باغات در این منطقه شده است.

 
مقدمه
پس از انقلا ب کشاورزی، ایجاد شهرها است که گوردون چایلد از آن به عنوان دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان نام می برد. در پیدایش و شکل گیری شهرها عوامل متعددی چون عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اتکا به شرایط مساعد محیط طبیعی نقش مؤثری داشته است.

در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و مطمئناً قدیمی ترین عمل دانست. در بررسی منشأ شهرها عامل توسعه مبادلات کالا و پیشرفتهای تجاری، که منجر به یک محل قابل استفاده و دائمی در یک موقعیت مطلوب می گردد و عامل افراد بشری را که کارشان موجب پیشرفت ارگانسیم شهری شده است بایستی از جمله مواردی دانست که به ایجاد شهرها، کمک ارزنده ای نموده است. تبادلات کالا و وجود محلی برای چنین تبادلاتی که می توان بازارهای شنبه بازارها، چهار شنبه بازارها و مانند آنها را نتیجه پیدایش آن دانست، در توسعه و ایجاد شهر نقش مؤثری داشته است.[۱]

به هر صورت توسعه شهری متأثر از فرآیندهای طبیعی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی،‌ سیاسی است که در طول تاریخ، مراحل گوناگون را طی کرده است. شهرها در طول زمان، رشد می یابند و آنچه که امروزه به مشکلات شهری معروف است روز به روز بالاتر می شود.

شهر یکی از تکامل یافته ترین پدیده های جغرافیایی است که عبارت از چشم اندازیهای ساخته شده به دست انسان که نتیجه آخرین دخالت ها و پیشرفته ترین عملکردهای انسان در محیط زیست خود به شمار می رود. در حقیقت شهر آخرین مظاهر پیشرفت فنی، اقتصادی و فرهنگی را در محیط های مساعد طبیعی نشان می دهد که تراکم جمعیت، دوری از اقتصاد  بسته کشاورزی، نقش یابی، ارتباط و شکل گیری اکولوژی شهری از ویژگی های اصلی آن محسوب می شود.[۲]

همچنین شهر الگوی کاملی از زندگی اجتماعی است، اجتماعی که از سینه جوامع روستایی قد کشیده است.[۳]

امروز رشد فزاینده جمعی شهرها و تغییر و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر و شهرنشینی را به وجود آورده است. این شکل شهر نشینی با آنچه که در قبل از سالهای ۱۳۰۰ در شهرها دیده می شد تفاوت بسیار زیادی دارد. از این رو امروز در بررسی های جغرافیای شهری، سیاستهای حاکم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حکومتی در مورد خلق فضاهای فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی و چگونگی توزیع فضایی مراکز خدمات شهری، عدالت اجتماعی در شهر و نیز توسعه پایدار شهری از مهمترین مسائل مورد توجه محققان است[۴]

تحقیق حاضر در هفت فصل به شرح زیر گرد آوری شده است:

فصل اول شامل طرح تحقیق می باشد در این فصل با طرح مسأله و تبیین آن و همچنین اهداف و ضرورت  و اهمیت آن فرضیه های تحقیق مشخص گردیده است. در فصل دوم به ویژگی های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی اشاره ای شد و درفصل سوم عوامل موثر در پیدایش و توسعه شهر سمیرم مورد بررسی  و تحلیل قرار گرفته است. در فصل چهارم به بررسی و  ارزیابی شاخص های زمین شهری پرداخته شده در فصل پنجم به بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر ( سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵)، فصل ششم نتایج مثبت و منفی رشد فیزیکی شهر و در فصل هفتم به جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه ۱
فصل اول ( طرح تحقیق)
۱-۱- بیان مسأله ۵
۱-۲- تعاریف عملیاتی ۷
۱-۳- فرضیه ها ۸
۱-۴- روش تحقیق ۹
۱-۵- پیشینه تحقیق ۹
۱-۶- اهداف تحقیق ۱۲
۱-۷- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲
۱-۸- امکانات و محدودیت های تحقیق ۱۴
فصل دوم ( ویژگی های عمومی شهر سمیرم)
۲-۱- بررسی موقعیت طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهر سمیرم ۱۶
۲-۱-۱- موقعیت و ویژگیهای طبیعی سمیرم ۱۶
۲-۱-۲- توپوگرافی ۱۸
۲-۱-۳- زمین شناسی شهرستان سمیرم ۲۰
۲-۱-۴- معادن ۲۲
۲-۱-۵- پوشش گیاهی ۲۲
۲-۱-۶- ویژگی های اقلیمی ۲۳
۲-۱-۶-۱- بارندگی ۲۳
۲-۱-۶-۲- دما و رطوبت ۲۴
۲-۱-۶-۳- باد ۲۴
۲-۱-۶-۴- یخبندان ۲۵
۲-۱-۶-۵- وضعیت تابش و ابرناکی ۲۵
۲-۱-۷- منابع آب ۲۵
۲-۱-۷-۱- آبهای سطحی ۲۵
۲-۱-۷-۲- آبهای زیرزمینی ۲۷
۲-۲- ویژگی های اقتصادی شهرستان سمیرم ۲۸
۲-۳-۱- کشاورزی ۲۹
۲-۳-۲- زراعت ۲۹
۲-۳-۳- باغبانی ۲۹
۲-۳-۴- صنعت ۳۰
۲-۳-۵- خدمات ۳۱
جمع بندی فصل دوم ۳۱
فصل سوم ( عوامل مؤثر در پیدایش و توسعه فیزیکی شهر سمیرم)
۳-۱- علل شکل گیری و توسعه شهر سمیرم ۳۴
۳-۲- جهات توسعه و گسترش فیزیکی شهرسمیرم ۳۶
۳-۳- اولین محله سمیرم ۳۷
۳-۴- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر سمیرم ۳۸
۳-۴-۱- عوامل طبیعی ۴۱
۳-۴-۱-۱- منابع آب ۴۲
۳-۴-۱-۲- خاک ۴۵
۳-۴-۲- نقش عوامل انسانی در توسعه فیزیکی شهر سمیرم ۴۵
۳-۴-۲-۱- جمعیت
۳-۴-۲-۲- شبکه های ارتباطی و اثرات آن بر توسعه فیزیکی شهر ۴۵
۳-۴-۲-۳- شبکه های ارتباطی درون شهری ۵۰
۳-۵- عوامل اقتصادی ۵۴
۳-۵-۱- سیمای اقتصادی و حوزه نفوذ شهر سمیرم ۵۵
۳-۶- سیاست های دولت و مدیریت شهری ۵۷
۳-۶-۱- مهمترین اقدامات شهری ۶۲
۳-۷- عامل مذهب ۶۳
۳-۷-۱- مساجد ۶۳
۳-۷-۲- حسینه ها ۶۴
۳-۷-۳- امام زاده ها ۶۶
۳-۸- عوامل فرهنگی ۶۶
۳-۹- عوامل اجتماعی ۶۷
۳-۱۰- عامل امنیت ۶۸
۳-۱۱- عامل مالکیت ۶۸
۳-۱۲- کاربری اراضی شهر ۶۸
۳-۱۳- توسعه فیزیکی شهر در رشد نظامند (ارگانیک) ۶۹
۳-۱۴- امکانات توسعه شهری ۷۰
۳-۱۵- موانع عمده در توسعه و عمران شهر ۷۰
۳-۱۶- مسائل و مشکلات زیست محیطی شهر ۷۰
جمع بندی فصل سوم ۷۱
فصل چهارم ( بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر سال (۸۵-۱۳۷۵)
۴-۱- بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهرستان (۸۵-۱۳۷۵) ۷۳
۴-۱-۱- مسکونی ۷۵
۴-۱-۲- تجاری ۷۵
۴-۱-۳- معابر ۷۶
جمع بندی فصل چهارم ۸۱
فصل پنجم ( نتایج رشد فیزیک شهر)
۵-۱- نتایج رشد فیزیکی شهر ۸۳
۵-۱-۱- نتایج منفی ۸۴
۵-۱-۲- راهکارهای مقابله بارشد شهر ۹۱
جمع بندی فصل پنجم ۹۲

فصل ششم ( آزمون فرضیات، نتیجه گیری، پیشنهادات
آزمون فرضیه اول ۹۳
آزمون فرضیه دوم ۹۴
آزمون فرضیه سوم ۹۶
آزمون فرضیه چهارم ۹۸
نتیجه گیری ۹۹
ارائه پیشنهادات ۱۰۱
منابع و مأخذ ۱۰۳


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات