پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (استاندارد)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (استاندارد)

Inventory key factors in selecting a bank (Standard)

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (استاندارد)

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر انتخاب یک بانک همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد عوامل موثربرانتخاب یک بانک
پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک شامل ۲۵ گویه و هدف آن بررسی عوامل موثربرانتخاب بانک می باشد. پرسشنامه فوق به بررسی وتعیین اهمیت مجموعه عواملی می پردازد که برتصمیم گیری مدیران،در انتخاب بانک تاثیرمی گذارد.مدیران بانک ازطریق بررسی دقیق این عوامل وبرنامه ریزی برای بهبود عواملی که ازاهمیت بیشتری برخوردارند،می توانند مشتریان بیشتری را جذب وآنها راحفظ کرده واز این طریق سود بیشتری کسب کنند.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها

سوالات

نگرش های کارکنان بانک

۱تا۸

هزینه های خدماتی بانکی

۹تا۱۲

خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک

۱۳تا۱۶

اعتمادبانک

۱۷تا۱۹

تصویرمثبت ازبانک

۲۰تا۲۲

جهت مناسب

۲۳تا۲۵

 

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هدف اصلی هر سازمان ،ورای فروش محصولات خود ،ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود.ایجاد چنین تعهدی ،طی فرایندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول ،شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است.در صورت موفقیت آمیز بودن این فرایند ،وفاداری مشتری،موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین خواهد شد(منبع داخل فایل).

مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

هدف: بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک (نگرش های کارکنان بانک،  هزینه های خدماتی بانکی،  خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک،  اعتماد بانک،  تصویر مثبت از بانک،  جهت مناسب)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۶
ابعاد (مولفه): دارد
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد
پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)
مدل: دارد
مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)
فایل خام spss پرسشنامه: دارد(به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)
گارانتی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات