پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم

Theses emotional maturity differences between female students

دانلود پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم

پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده: 
پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.
جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ 
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی ۲ می¬باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد: 
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است» 

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالهای پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
پیشینه نظری
تاریخچه روانشناسی بلوغ
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی
عوامل مؤثر در بلوغ
بلوغ از دیدگاه روانشناسان
عاطفه چیست
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی
مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی
الگوی تحور روانیاجتماعی
تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان
رشد و تکامل هیجانیعاطفی
رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها
رشد و تکامل اجتماعی
ترک خانه پدری
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه
تعادل عاطفی روانی نوجوان
خودمحوری نوجوانان
خود پنداره و انواع خود
الگوی اریک اریکسون درباره هویت
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری
انواع هویت
بحرانهای دوره نوجوانی
پیشینه عملی
فصل سوم: اجرای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
روش گرد آوری داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
تجزیه و تحلیل یافته ها
اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش
اطلاعات مربوط به سؤالهایتاپژوهش
داده های جانبی
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
پیوست: پرسشنامه بلوغ عاطفی
منابع و مآخذ


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات