بررسی علل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی میان دختران گروه سنی (۲۴-۱۵) با والدین شان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  بررسی علل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی میان دختران گروه سنی (۲۴-۱۵) با والدین شان

Check social causes affecting the generation gap between girls age group (24-15) with their parents

بررسی علل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی میان دختران گروه سنی (۲۴-۱۵) با والدین شان

دانلود پایان نامه کامل و آماده جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی،

چکیده: 
ما شاهد هستیم که در سال های اخیر نهاد خانواده، آموزش وتحصیلات کاملاً دستخوش تحول شده است. رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی گسترش پیدا کرده اند، روزانه میلیون ها کلمه توسط غول های خبر پراکنی جهان مخابره شده و انسان درجستجوی آرامش در ابتدای هزاره سوم را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. پایگاههای اجتماعی دستخوش تغییر شده اند و فرد گرایی به عنوان یک عامل مقدس و قابل احترام جای ارزش های سنتی را گرفته است.
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم گردیده است . فصل اول به مباحث کلی مربوط به شکاف نسل ها پرداخته است که در آن تلاش شده تا جایگاه ، اهمیت و شکاف نسل ها روشن شود و در فصل دوم به تعریف شکاف نسل ها و ادبیات تحقیق پرداخته شده و در فصل سوم به روش شناختی پرداخته شده است و در فصل چهارم مربوط به داده های آماری می باشد و در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه راه حل هایی در جهت کم کردن فاصله ها و شکاف نسلی ارائه داده شده است. امید است پژوهش حاضر به دانشجویان وکسانی که به این مبحث علاقه مند هستند کمک کند تا  درک و فهم بهتری از دامنه و مسائل و مباحث شکاف نسل ها بدست آورند.

 
فهرست مطالب:
چکیده
فصـل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف کلی
۱-۴-۲- اهداف جزیی
۱-۵- سؤالات تحقیق
۱-۵-۱- سؤالات کلی
۱-۵-۲- سؤالات جزیی 
۱-۶- فرضیات تحقیق 
۱-۶-۱-فرضیات اصلی
۱-۷-تعریف مفاهیم
۱-۸- شاخص سازی
فصـل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱-۱- تاریخچه و پیشینه شکاف نسلی
۲-۱-۲- شکاف نسل ها در ایران و تأثیر آن بر خانواده
۲-۱-۳- نقش رسانه ها در انتقال ارزش ها
۲-۱-۴- فرآیند اجتماعی کردن و کارکرد رسانه ها در انتقال ارزشها
۲-۱-۵-انواع اجتماعی شدن از منظر جامعه شناسان
۲-۱-۶- رسانه ها تغییر ارزش سنتی و شکاف نسلی
۲-۲- نسل و شکاف نسلی
۲-۲- مطالعات نظری
۲-۲-۱- نظریه پردازان در سطح جهان
۲-۲-۲-نظریه پردازان ایرانی
۲-۳- پیشینۀ تجربی تحقیق
۲-۳-۱- شکاف بین نسلی در خانواده
۲-۳-۲- بررسی ویژگی های دو نسل در چارچوب نظام ارزشی
۲-۳-۳- شکاف نسلی یا گسست فرهنگی
۲-۳-۴- شکاف بین نسل ها
۲-۳-۵- فاصله نسلی با تأکید بر وضعیت های دینداری و ارزش های اجتماعی
۲-۴- پیشینه های خارجی 
۲-۴-۱- مارتین سگالن.
۲-۴-۲- اسمیت رجز وبرادی
۲-۴-۳-تام اسمیت
فصـل سوم: روش شناسی
۳-۱- روش پژوهش
۳-۲- ابزار و تکنیک گردآوری اطلاعات
۳-۴-۲- روش نمونه گیری
۳-۵- اعتبار
۳-۶- پایایی
فصـل چهارم:یافته ها 
۴-مقدمه
۴-۱ یافته های توصیفی پژوهش
۴-۲ آمار استنباطی
بررسی فرضیه های تحقیق 
فرضیه اصلی
فصـل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه  
۵-۲- بحث و نتیجه گیری
۵-۳- یافته های تحقیق
۵-۴- محدودیت ها
فهرست منابع و ماخذ
پیوست
فهرست  جداول


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات