شناسایی ارقام محلی انگور با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  شناسایی ارقام محلی انگور با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری

Identification of local varieties of grapes using Mplvgrafy and Mplvmtry

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش باغبانی

شناسایی ارقام محلی انگور با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری

مقدمه:
ایران مهد پرورش وسرزمین مادری انگور به شمار می رود نظری به جنگلهای مازندران وجنگلهای غربی بخصوص مناطق سردشت که دارای بوته های فراوان انگور خودرو می باشد این نظریه را که معتقدند پرورش انگور برای اولین بار از منطقه ای واقع در بین کوههای قفقاز تا سواحل جنوبی بحر خرز ارتفاعات غربی ایران شروع شده است تاثیر می­کند بعلاوه تنوع ارقام و تاکستانهای فعلی مناطق آذربایجان که طی قرون و اعصار به وجود آمده­اند نیز می­تواند موید این نظریه باشد و شاید بتوان گفت که مطمئناً از همین مناطق بوده است که کوچکی پرورش درخت انگور و انتشار ارقام ،مسیر وحرکت خود را همراه با فتوحات ایرانیان در غرب، آغاز سپس توسط یونانیان ،رومیان واعراب به مناطق اروپا وافریقا انتشار داده است، بطوریکه در تاریخ نیز مذکور است در سده دوم قبل از میلاد انگور از نواحی شمال شرقی امپراطوری ایرانیان بر چین رسیده است بنا به عقیده ای اطلاق نام سلطانایا که به انگور کشمش بی دانه ایران معروف است در کشورهای اروپایی به این علت است که از سلطانیه آذربایجان به اروپا آورده شده است واین همان واریته تامسون سیوس است که از اروپا به آمریکا رفته است امروز بهترین واریته مورد کشف در کشورهای انگور خیز دنیاست وسالیانه صدهزار تن خشکبار از آن تهیه می شود.

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- رده بندی گیاهی و مشخصات گیاه شناسی
۱-۱-۱- ریشه
۱-۱-۲- تنه وبازوها 
۱-۱-۳- شاخه های یک ساله
۱-۱-۴- جوانه 
۱-۱-۵- پیچک 
۱-۱-۶- برگ 
۱-۱-۶-  گل
۱-۱-۸- خوشه ومیوه
۱-۲- سطح زیر کشت انگور در دنیا و ایران
۱-۳- انگورهای تازه خوری، کشمشی وشیره ای
۱-۴- ارزش غدایی انگور
فصل دوم: بررسی منابع
۲-۱- روشهای شناسایی درختان میوه
۲-۱-۱- شناسایی ارقام میوه براساس صفات مورفولوژیکی
۲-۱-۲- شناسایی ارقام میوه به روش مولکولی
فصل سوم: موادها و روش ها    
۳-۱- مواد و روش ها    
۳-۱- شاخه جوان    
۳-۲- ۱- میزان بازشدگی نوک    
۳-۲- ۲- تراکم کرک های خوابیده نوک    
۳-۲- ۳- شاخه رنگ آنتوسیانین کرکهای خوابیده نوک    
۳-۳- صفات اندازه گیری شده روی برگ جوان    
۳-۳-۱ رنگ سطح رویی پهنک    
۳-۳-۲- تراکم کرک های خوابیده بین رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک    
۳-۲- تراکم کر ک های ایستاده روی رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک    
۳-۴- صفات شاخه سال جاری    
۳- ۴- ۱- عادت رشد (قبل ازبستن)    
۳- ۴- ۲- رنگ قسمت پشتی میان گره(نوردیده)    
۳- ۴- ۳- رنگ قسمت شکمی میان گره    
۳- ۴- ۴- تراکم کرکهای ایستاده درمیان گره ها    
۳-۵- پیچک     
۳- ۵- ۱ تعدادپیچکهای متوالی    
۳ – ۵-۲- طول پیچک    
۳- ۶- اندامهای جنسی گل    
۳-۷- برگ گل    
۳-۷-۱- اندازه ی پهنک    
۳-۷-۲-  شکل پهنک    
۳-۷-۳-  تاولی شدن سطح رویی پهنک    
۳-۷-۴-  تعداد لوب    
۳-۷-۵- عمق بریدگی های جانبی بالایی    
۳-۷-۶- آرایش بریدگی بالایی بین بخشهای پهنک    
۳-۷-۷-  آرایش بریدگی پهنک در مجاور دمبرگ    
۳-۷-۸-  بریدگی ختم شده به رگبرگ های اصلی    
۳-۸- دندانه    
۳-۸-۱  طول دندانه    
۳-۸-۲- نسبت طول به عرض دندانه    
۳-۸-۳- شکل دندانه    
۳-۹- برگ کامل    
۳-۹-۱- رنگ انتوسیانین رگبرگهای اصل درسطح رویی پهنک    
۳-۹-۳- تراکم کرکهای ایستاده روی رگبرگهای اصلی درسطح زیرین پهنک     
۳-۹-۴-  طول دمبرگ درمقایسه بارگبرگ میانی    
۳-۱۰- زمان شروع رسیدن حبه    
۳-۱۱- خوشه    
۳-۱۱- ۱- اندازه (بدون دم)    
۳-۱۱- ۲- تراکم    
۳-۱۱- ۳- طول دم خوشه     
۳-۱۲- حبه      
۳-۱۲-۱- اندازه حبه    
۳-۱۲-۲- شکل حبه    
۳-۱۲-۳- رنگ پوست (بدون لایه سفید ومومی)    
۳-۱۲-۴- سهولت جداشدن از دمگل    
۳-۱۲-۵  ضخامت پوست    
۳-۱۳- گوشت حبه     
۳-۱۳-۱- رنگ انتوسیانین گوشت    
۳-۱۳-۲- سفتی گوشت    
۳-۱۴- شاخص طعم    
۳-۱۵- تشکیل دانه    
۳-۱۶- شاخه چوبی      
۳-۱۶-۲- صافی سطح    
فصل چهارم: نتایج و بحث     
۴-۱- ارقام شناسایی شده در شهرستان مرند    
۴-۲- بررسی خصوصیات اندازه گیری شده ارقام انگور    
۴-۲- ۱-صاحبی(sahebi)    
۴-۲- ۲-عسگری (asgari)    
۴-۲- ۳-گز نداحی (gaz nadahi)    
۴-۲- ۴- خلیلی (khalili)    
۴-۲- ۵-فن آقی (fan agi)    
۴-۲- ۶- امام(emam)    
۴-۲- ۷- تبرزه (tabarze)    
۴-۲- ۸- کشمشی(keshmeshi)    
۴-۲- ۹- انگور سفید(اغ ایوزوم) (ngour sefid)    
۴-۲- ۱۰- کشمشی قرمز (keshmeshi germez)    
۴-۲- ۱۱- دیزماری (diz mari)    
۴-۲- ۱۲- پستان گاو(اینح امجحی) PESTAN GAVE    
۴-۲-   ۱۳- رزاقی( RAZAGI)    
۴-۲- ۱۴٫ فخری سرخ  FAKHRI SORKH    
۴-۲- ۱۶- رشیدی    RASHIDI    
۴-۲- ۱۵-کافوری  KAFOURI    
۴-۲- ۱۷- پلنگی PALANGI    
۴-۲- ۱۸- حسینی HOSSEYNI    
۴-۲- ۱۹- گرمیان  GARMIYAN     
۴-۲- ۲۰- خزانی KHARANI    
۴-۲- ۲۱- علی بابا  ALIBABA    
۴-۲- ۲۲- سلطانی SOLTANI    
۴-۲- ۲۳- خلیلی سیاه(قره خلیلی) KHALILI SIYAH’DH    
۴-۲- ۲۴- مسکا  MESKA    
۴-۲- ۲۵- عسگری دانه دار  ASGARI   DANEDAR     
۴-۲- ۲۶- لعلی بی دانه LALIYE BI DANE     
۴-۲- ۲۷- انگور کج (بورن ایی) ANGOR KAJ     
۴-۲- ۲۸- ریش بابا RISH BABA      
۴-۲- ۲۹- الحقی(ALHAGI )     
نمودار تجزیه کلاستر به روش وارد    
۵-۱- پیشنهادات     
منابع و مإخذ


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات