رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

Iranian criminal law approach to law with an emphasis on parliamentary oversight of the parliamentary immunity of deputies

رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

چکیده:
مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید.علاوه بر این مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد،از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است. اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند،آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشوری می نماید.مطالعه و بررسی این مبانی و آشنایی با ابعاد مصونیت پارلمانی هدف این پژوهش می باشد.لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده است،در فصل اول مبانی فقهی و حقوقی مصونیت را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مصونیت از لحاظ فقهی و حقوقی قابل پذیرش است.در فصل دوم نیز شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت را مطالعه و آن را در ارتباط با مسائلی بررسی کردیم که به نوعی با مصونیت ارتباط منفی یا مثبت دارند.نهایتا نیز به این نتیجه رسیدیم که مصونیت راهکاری برای تضمین حقوق مردم به عنوان صاحبان اصلی حکومت است.

فهرست مطالب:
چکیده
۱)مقدمه     
۲)پرسشهای پژوهش     
۲-۱) پرسشهای اصلی پژوهش     
۳) فرضیهها     
۴) پیشینهی پژوهش     
۵)  اهداف مورد انتظار     
۶) روش انجام پژوهش     
۷) سازماندهی پژوهش     
فصل اول    
مفاهیم،پیشینه،مبانی     
مبحث اول:مفاهیم     
گفتار اول:مفاهیم لغوی     
الف- مصونیت     
ب- نماینده     
ج- مجلس     
گفتار دوم:تعاریف     
الف- مصونیت     
گفتار سوم:انواع مصونیت     
الف- مصونیت قضایی     
ب- مصونیت دیپلماتیک     
ج- مصونیت پارلمانی     
مبحث دوم: پیشینهی مصونیت پارلمانی     
گفتار اول: مصونیت پارلمانی قبل از انقلاب     
گفتار دوم:مصونیت پارلمانی بعد از انقلاب     
الف- قانون اساسی     
ب- قوانین عادی     
ج- رویهی قضایی     
مبحث سوم: مبانی     
گفتار اول: مبانی حقوقی     
الف- حفظ استقلال قوه مقننه در برابر قوای دیگر     
ج- فقدان سوءنیت مجرمانه     
د- حفظ حیثیت ملی (حاکمیت اراده ملی)     
گفتار دوم: مبانی مصونیت در اسلام     
الف- اقتضای تظلم و دادخواهی     
ب- قاعدهی مصلحت     
ج- امربهمعروف و نهیازمنکر     
د- قاعدهی احسان     
فصل دوم     
شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت و سلب آن     
مبحث اول:شرایط و خصوصیات اعطای مصونیت     
گفتار اول: شرایط مصونیت     
الف- داشتن مسئولیت خاص(نمایندگی مجلس)     
ب- اظهارنظر در محل پارلمان     
ج- اظهارنظر در راستای انجام وظیفه     
گفتار دوم: خصوصیات مصونیت     
الف- دوام     
ب- اطلاق     
ج- عمومیت     
الف- مصونیت و شرع     
ب- مصونیت و قانون     
ج- سوءاستفاده از امتیاز مصونیت     
گفتار دوم:مصونیت و نظارت بر پارلمان     
گفتار سوم:مصونیت و تفکیک قوا     
گفتار چهارم:مصونیت و آزادی سیاسی     
گفتار پنجم:آثار سلب مصونیت     
نتیجه گیری     
پیشنهادات


قیمت : 30000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات