پایان نامه بررسی نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی دانشجویان

Thesis religious attitude (positive and negative) of critical thinking of students

دانلود پایان نامه بررسی نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی دانشجویان

بررسی نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد یک شهر، فرضیات پژوهش عبارتند از: ۱) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد. ۲) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.

بررسی تأثیر نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است.
فرضیات پژوهش عبارتند از:
۱) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.
۲) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.
همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است و نمونۀ آماری ۱۰۰ نفر است که از میان این جامعۀ آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی  استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.
نتایج این پژوهش به شرح ذیل است:
۱) بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
۲) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
۳) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله
اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف جزئی
فرضیات تحقیق
متغیرهای پژوهش
تعاریف نظری متغیرها
نگرش دینی
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
تفکر انتقادی
تعاریف عملی متغیرها
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف و تشریح مفاهیم اصلی
نگرش چیست؟
دین چیست؟
فطری بودن دین
تعریف دین از دیدگاه قرآن
مراتب دین
فلسفۀ دین چیست؟
دین از دیدگاه مطهری
دین از دیدگاه کانت
تفکر انتقادی
تفکر انتقادی
ویژگی‌های تفکر انتقادی
ویژگی‌های متفکران منتقد
ویژگی‌های تفکر انتقادی
صفات متفکران انتقادی
ویژگی‌های یاددهی و یادگیری در آموزش تفکر انتقادی
مهارتهای ویژه در تفکر انتقادی
تفکر انتقادی، مهارتهای حل مسایل
ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی
رابطه بین تفکر انتقادی و تفکر منطقی، حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر خلاق
تفکر انتقادی و تفکر منطقی
تفکر انتقادی و حل مسئله
مراحل تفکر انتقادی
معنی روحیه انتقادی داشتن
پیشینه پژوهشی تحقیق
سوابق تحقیق
تحقیقات خارجی
سابقه تحقیق
پیشینۀ دین در تاریخ
پیشینه مربوط به تفکر انتقادی
پیشینه تحقیق
الف- پیشینه تحقیق در ایران
نقدوبررسی پیشینه و دیدگاهها
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
فصل سوم
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه‌گیری
تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری اطلاعات
مقیاس سنجش نگرش مذهبی دانشجویان
آزمون نگرش دینی
روایی و پایایی
شواهد اعتبار
الف) اعتبار محتوایی
ب) اعتبار (روایی) صوری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف) توصیفی
ب) آمار استنباطی
پیشنهاد به محقق آینده
ضمیمه و پیوست
پرسشنامه ۱
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
پرسشنامه ۲
آزمون تفکر انتقادی
متن دستورالعمل در پیش آزمون
متن دستورالعمل در پس آزمون
سئوالهای آزمون تفکر انتقادی
محدودیتهای تحقیق
منابع و مأخذ

 


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات