تحقیق متابولیسم اسیدهای هسته ای

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » زیست شناسی  »  تحقیق متابولیسم اسیدهای هسته ای

Acid metabolism nuclear Research

دانلود تحقیق متابولیسم اسیدهای هسته ای

متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین
متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین که در ارتباط نزدیک هستند، مرحله بحرانی متابولیسم می باشند. این مواد عمدتاً مسئول انتقال اطلاعات ژنتیکی از DNA به پروتئینهای فعال آنزیم ها و پروتئین های ساختمانی می باشند. این مولکولها فاکتورهای اصلی در تعیین شکل و عمل ارگانیسم ها می باشند. این فرایند با مضاعف شدن DNA آغاز شده و از طریق نسخه برداری RNA و ترجمه رمز به صورت پروتئین ها دنبال می شود. این فرآیند پیچیده شامل واکنش های بسیاری است که به فاکتورهای متعددی نیاز دارد. جزئیات این گروه از واکنش ها به طور مشروح در کلیه کتابهای بیوشیمی و فیزوبیولوژی عمومی آورده شده و در اینجا بررسی نخواهد شد.

با اطمینان باید گفت علف کشی که هر یک از واکنش های این فرآیند را به طور قابل ملاحظه ای تغییر می دهد، می تواند تأثیر عمیقی بر رشد و نموگیاه داشته باشد. اثر ۲,۴-D بر روی این فرآیند به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج این مطالعات توسط چری (۱۹۷۶) گردآوری شده است که در فصل مربوط به فونوکسی در همین کتاب ارائه می شود.

نتیجه تیمار کردن یک گیاه حساس با ۲,۴-D تشدید فعالیت RNA پلیمراز و افزایش سنتز RNA و پروتئین است که با تکثیر توده ای سلول در بافت بعضی از اندام ها همراه می باشد. البته در غلظت های زیاد علف کش امکان جلوگیری از این فرایندها وجود دارد.

کلروپلاست و میتوکندریها هر دو حاوی DNA هستند که از ترکیب بازی خود با DNA هسته ای تفاوت دارند. رویداد سنتز DNA، سنتز RNA از روی DNA و سنتز پروتئین نیز در این اندامکها مشاهده شده است. اغلب علف کش هایی که از جذب اکسیژن به وسیله میتوکندری و آزاد شدن اکسیژن توسط کلروپلاستها جلوگیری می کنند، نیز با متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین تداخل عمل دارند. سایر محل های واکنش به وسیله این علف کش ها که در مطالعات اندازه گیری کوتاه مدت اکسیژن مشخص نمی شوند نیز ممکن است در مجموعه عکس العمل های بیوشیمیایی این علف کش ها سهیم باشند.

تنظیم سنتز RNA و پروتئین جلوگیری را تحریک فعالیت آنزیم های DNase و RNase و ناقص ماندن فسفریلاسیون اکسیداتیو نیز با عمل بعضی از علف کش های مرتبط بوده است.

کروئن هاگن و مورلند (۱۹۷۱) در مقاله ای که نتایج آزمایش در مورد اثر حدود ۲۲ ترکیب را به محتوی ATP در بافت هیپوکوتیل سویا تشریح می کند، سعی کردند که تأثیر علف کش ها را به مقدار ATP فسفریلاسیون اکسیداتیو و سنتز RNA و پروتئین به تصویر بکشند. دینوزب، آیوکسینیل، پروپانیل و کلروپروفام میزان ATP را ۸۸ تا ۹۰ درصد کاهش دادند، در حالیکه پروپاکلر ۲,۴,۵-T فناک ۶۵% تا ۶۹% از میزان ATP کاستند. گزارش شده است که تمام این ترکیبات به استثنای پروپاکلر و فناک که برای این منظور ارزیابی نشدند از فسفریلاسیون اکسیداتیو جلوگیری می کنند.
همچنین گزارش شده است که تمام ترکیبات فوق سنتز RNA و پروتئین را کاهش می دهند. این اطلاعات نشان می دهد که جلوگیری از سنتز RNA و پروتئین در مورد این علف کش ها مربوط به فقدان ATP است البته ون هوگستراتن (۱۹۷۲) دریافت حتی هنگامی که ATP محدود نشده باشد نیز از سنتز پروتئین به وسیله PCP (98%)، آیوکسینیل (۹۳%) ، دینوزب (۹۰%)، فناک (۳۷%) و کلرپروفام (۲۹%) جلوگیری می شود. این محقق از نوعی سیستم با سلولهای آزاد استفاده نمود که مخلوط تلقیحی آن حاوی ATP و GTP و نیز یک سیستم تولید کننده ATP بود.

فهرست مطالب
متابولیسم اسیدهای هسته ای و سنتز پروتئین
اسیدهای زنجیره ای کلردار
آمیدها
آمیترول
بنزوئیک ها
کاربامات ها
دی نیتروآنیلین
عکس العمل های بیوشیمیایی
اثر دی فنیل اترها روی اسید آمینه
اثر گلایفوسایت بر روی اسیدهای آمینه
اثر علف کش گروه نتیریل برروی اسید آمینه
اثر فنوکسی ها روی سنتز پروتئین
اثر تیوکار بامات ها بر روی پروتئین
علف کش  تریازین ها
اثر اوره ها  روی  پروتئین
اثرات علف کش DCPAروی پروتئین
اثر علفکش دانیوسب روی پروتئین
اثر فلوریدون بر پروتئین
علف کش متازول روی پروتئین


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات