دانلود پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک

Paper hydroponic cultivation of soils

دانلود پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک
مقدمه
آبکشت یا هایدروپونیک روش نوینی برای پرورش گیاهان است که درآن خاک زراعی بکار نمی رود. پایه و اساس این تکنیک عبارتست از تغذیه گیاه در محلولی که کلیه عناصر غذایی لازم و اساسی گیاه در آن وجود دارد. ریشه گیاه ممکن است یا مستقیما در محلول غذایی قرار گیرد و یا در بستری از مواد خنثی که آغشعته به محلول غذایی است.
فن کشت بدون خاک عناوین مختلفی دارد: آبکشت یا هایدرویونیک ، هوا کشت یا ایروپونیک ، هواکشت معلق، کشت در مایع یا هایدروکالچر ، در این بخش از کتاب سعی میکنیم عناوین فوق را که معمولاً به روش های مختلف آبکشت اطلاق میشود شرح دهیم.
آبکشت ، بمعنای عام خود ، شامل همه روش هایی است که در آنها از خاک استفاده نمی شود و آب در یک زمان هم منبع مواد غذایی و هم وسیله انتقال آن به گیاه بشمار میرود، و باین ترتیب همه عناوین فوق را در برمیگیرد. لفظ هایدرویونیک در اصل از کلمه یونانی «یونوس» بمعنای «کار» مشتق شده است و بمعنای چیزی است «که با آب کار میکند» و در فارسی اصطلاحاً آبکشت خوانده میشود. ولی در عمل آبکشت اختصاصا به یکی از روش های کشت بدون خاک گفته می شود که در آن گیاهان در بستری از مواد خنثی که آغشته به محلول غذایی است پرورش مییابند. در حالیکه بستر به زمین متکی است. در این کتاب آنجا که روش های مختلف شرح داده میشوند، آبکشت بمعنای اختصاصی خود بکار رفته است. روش های  دیگر آبکشت را بترتیب زیر می توان توصیف کرد:
هواکشت: ریشه گیاهان در هوا آزاد بوده و در عین حال بنحوی استوار نگهداشته می شوند و محلول غذایی متناوبا روی آنها پاشیده می شود.
کشت در مایع: ریشه گیاه کاملا در محیط مایع قرار دارد.
هوا کشت معلق: ریشه گیاهان در بستری از مواد خنثی قرار دارد و در محلول غذایی رقیقی غوطه ور است.
آبکشت شناور: روش جدیدی از هواکشت است که در آن گیاهان بر صفحات مشبکی قرار دارند که روی محلول غذایی شناور است.
شرحی که در این کتاب از روشهای مختلف می آوریم می تواند اصول کلی آبکشت را روشن تر کرده و تفاوت ها و شباهت های فنون مختلف آنرا روشن سازد.

فهرست:
مقدمه
تکثیر گیاهان به روش آبکشت
– کاشت بذر
– کاشت در جعبه تکثیر
– کاشت بذر در بستر خنثی
– کاشت بذر در محیط مایع
– تکثیر غیربذری
– عناصر غذایی
– ترکیب عناصر در گیاهان
– عناصر پرمصرف
– عناصر کم مصرف
– عناصر غیرضروری
– نکات مهم در ملایم کمبود در عناصر غذایی
– روابط متقابل عناصر غذایی
– کودهای مخلوط
– pH
– عناصر غذایی پویا و غیرپویا
– غلظت عناصر غذایی و عملکرد
– آماده سازی محلولهای غذایی
– تغذیه از طری برگ
– تجزیه محلولهای غذایی
– روش کشت
– نکات عمده
– محیط های نگهدارنده
– کشت در ماسه – سیستم باز
– کشت در ریگ سیستم بسته
– آب
– پدیده اسمز
– تعرق
– آبیاری
– محیط ریشه
– نقش ریشه ها
– روابط جذب عناصر غذایی
– اثرات رشد گیاهان و آزمون های گیاهی
– کارایی فتوسنتز
– کنترل بیماریها
– کاشت و مدیریت آن
– گیاهان سازش پذیر با کشت بدون خاک
– سیستم های متفاوت کشت هیدروپویک
– سیستم های بدون سوبسترا
– سیستم های همراه سوبسترا
– تعاریف کشت گیاهان بیرون از خاک
– منابع و مآخذ


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات