پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی بر بهره وری در مدیریت کارخانجات مخابرات راه دور

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی بر بهره وری در مدیریت کارخانجات مخابرات راه دور

Thesis examines the impact of job satisfaction and productivity in the management of telecommunications installations

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی بر بهره وری در مدیریت کارخانجات مخابرات راه دور

پایان نامه ای کامل در ۵ فصل به همره پرسشنامه و نمودارهای آماری SPSS متعدد

پایان نامه بررسی تاثیر رضایت شغلی بر بهره وری در مدیریت کارخانجات مخابرات راه دور یک شهر
چکیده تحقیق:

طبق نظر اکثر محققان رضایت شغلی و یا عدم رضایت شغلی در بین کارکنان در موفقیت و شکست سازمان تأثیر شگرف دارند. ایجاد رضایت شغلی در بین کارکنان موجب تعهد بیشتر شده و درنهایت به افزایش بهره وری نیروی کار منجر می گردد. بهترین مثالی که می توانیم در این مورد بیاوریم سازمانها در کشور ژاپن می باشند. مدیران ژاپنی با ایجاد رضایت شغلی بطور وسیع در بین کارکنان خود آنها را تا آخر عمر متعهد در برابر سازمان نموده و روز به روز بهره وری آنها را افزایش می دهد.
در این پژوهش رضایت شغلی با ۴ ویژگی به شرح زیر شناسایی می گردد.
۱- حقوق و دستمزد
۲- ترضیع
۳- سرپرستی
۴- همکاران
بهره وری با ۵ ویژگی به شرح زیر شناسایی می گردد
۱- مسئولیت پذیری
۲- خود کنترلی
۳- نظام ارزشی حاکم بر سازمان
۴- روحیه مشارکت
۵- ابتکار و خلاقیت
لذا تحقیق حاضر بررسی رضایت شغلی و تأثیر آن بر بهره وری نیروی کار در مدیریت کارخانه مخابراتی راه دور یک شهر می باشد.

فهرست مطالب: 
چکیده تحقیق
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری
فصل دوم- ادبیات تحقیق
مقدمه
تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی
عوامل رضایت شغلی
الگویی از رضایت شغلی
طرز تلقی و چگونگی آن
علل و پی آمدهای رضایت و یا عدم رضایت
تغییر طرز تلقی
طرز تلقی مرتبط با شغل
نظریه های مرتبط با رضایت شغلی
تعاریف و مفاهیم بهره وری
عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار
واژه های مرتبط با بهره وری
نظریه های مرتبط با بهره وری
تحقیقات در زمینه بهره وری
نابرابری در سازمان
نحوه مدیریت و نیروی انسانی
تاریخچه مدیریتی بهره وری
تحقیقات خارج از کشور
تحقیقات داخل کشور
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه
روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات
ویژگی های پرسشنامه رضایت شغلی
ویژگی های پرسشنامه بهره وری
روایی
پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف عملیاتی
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل فرضیه ها
یافته های توصیفی
تحلیل فرضیه ها
فصل پنجم- بحث ونتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادات
منابع
ضمائم
پرسشنامه سنجش بهره وری
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
الف) حقوق و مزایا (پرداختیها)
ب) ترفیع (ارتقاء)
ج) سرپرستی
د) همکاران


قیمت : 25000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات