پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

Theses adjustment imprisonment punishment in criminal law in Iran

دانلود پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه حقوقی کامل با پاورقی و فهرست منابع مناسب جهت استفاده در کارهای تحقیقاتی و پایان نامه

چکیده: 
مجازات حبس به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و قواعد توکیو (۱۹۹۰) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.
موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.
به همین منظور در این پایان نامه به بررسی مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان به عنوان فصل اول پرداخته و مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا و همچنین در ایران را شرح می دهیم و به عنوان گفتار آخر فصل، به بررسی مفهوم، مبانی، تاریخچه و اهداف و فواید جایگزین حبس خواهیم پرداخت.
در  فصل دوم نیز به انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها خواهیم پرداخت و جایگزین های سنتی و جدید را که به اختصار شرح داده ایم، آورده و در نهایت با نتیجه گیری این پایان نامه را به آخر می رسانیم.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه و سابقه تحقیق
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های آن
مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی زندان
گفتار دوم: تاریخچه زندان در دنیا
مبحث دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران
گفتار اول: تاریخچه زندان در ایران  
گفتار دوم : انواع زندان در ایران
بند اول: زندان بسته
بند دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی
بند سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی
مبحث سوم: مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس
بند اول: تاریخچه
بند دوم: مفهوم
الف: جایگزینی تقنینی
ب: جایگزینی قضایی
گفتار دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی
بند اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
بند دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
گفتار سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس
بند اول: اهداف و فواید جایگزین حبس
الف: اهداف
ب: فواید
بند دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین
الف: ویژگی ها
ب: شرایط
۱- فرهنگ سازی لازم
۳- داشتن قانونی مدون و صریح
۳- جرم موضوع جایگزین
۴- مجرمان موضوع جایگزین
گفتار چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها
بند اول: ماهیت کیفرهای جایگزین
بند دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین
الف- کاهش جمعیت کیفری زندانها
ب- کاهش هزینه ها
ج- کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی
فصل دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها
مبحث اول: انواع جایگزین های حبس
گفتار اول: جایگزین نسبی
گفتار دوم: جایگزین های مطلق مجازات سالب آزادی
بند اول- جایگزین های جرح و تعدیل کننده در نحوه اجرای مجازات حبس
بند دوم- جایگزین های اجتناب کننده از اجرای مجازات حبس یا صدور حکم حبس
بند سوم- جایگزین به عنوان کیفر مستقل
مبحث دوم: جایگزین های سنتی
گفتار اول: آزادی مشروط
بند اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط
بند دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط
بند سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن
بند چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات
بند اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات
بند دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات
بند سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن
بند چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
گفتار سوم: جزای نقدی
بند اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی
بند دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی
مبحث سوم: جایگزین های جدید
گفتار اول: دوره مراقبتی
بند اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی
بند دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی
بند سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران
گفتار دوم: جریمه روزانه
بند اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه
بند دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه
بند سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه
بند چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری
گفتار سوم: حبس در منزل
بند اول: مفهوم حبس در منزل
بند دوم: فواید حبس در منزل
پیشنهادها
نتیجه گیری
فهرست منابع


قیمت : 20000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات