پرسشنامه رابطه استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پرسشنامه رابطه استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران

The relationship of knowledge management in health care with patient satisfaction questionnaire

دانلود پرسشنامه رابطه استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران

پرسشنامه حاضر شامل ۳۰ سؤال بر اساس مؤلفه های مدل بکوویتز و ویلیامز می باشد که در آن به ارزیابی موارد: یافتن دانش، به کارگیری دانش، یادگیری دانش، تسهیم دانش، ارزیابی دانش، ایجاد/ نگهداری دانش، حذف دانش و رضایتمندی مراجعین پرداخته شده است.

توضیحات:
پرسشنامه حاضر شامل ۳۰ سؤال بر اساس مؤلفه های مدل بکوویتز و ویلیامز می باشد که به ارزیابی موارد زیر پرداخته است:
یافتن دانش
به کارگیری دانش
یادگیری دانش
تسهیم دانش
ارزیابی دانش
ایجاد/ نگهداری دانش
حذف دانش
رضایتمندی مراجعین
که با طیف پنج درجه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد با نمره ۱ تا ۵) اندازه گیری می شود. این تحقیق با بومی نمودن سؤالات برای تحقیق حاضر و نیز نظرسنجی از خبرگان و اهل فن تأیید می گردد. جهت اندازه گیری پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد.
در تحقیق مورد نظر با توجه به ضرورت صرفه جویی در وقت، هزینه و نیروی انسانی از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است.


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات