گزارش کارآموزی تصفیه خانه همدان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  گزارش کارآموزی تصفیه خانه همدان

Report internships treatment Hamadan

دانلود پروژه گزارش کارآموزی تصفیه خانه همدان

مقدمه:
مجموعه عملیاتی که به منظور آماده کردن آب برای مصارف مورد نظر اجرامیشود، تصفیه آب ومجموعه تاسیسات وتجهیزاتی که عملیات تصفیه آب رادربرمی گیرد،تصفیه خانه نامیده میشود. بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب ومصارف عمومی شهری یکرشته عملیات در تصفیه خانه آب به مورداجراگذارده میشود تاآب دریافتی از منابع آب را باکیفیتی قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشامیدنی تحویل نماید.

آب آشامیدنی استاندارد به طور کلی آبی است که بیرنگ بی بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، که مصرف آن حتی در دراز مدت هم به لحاظ عاری بودن از مواد مضر، ضرری به سلامت مصرف کننده وخسارتی به تجهیزات انتقال،توزیع ومصرف وارد نمی آورد.

عملیاتی که در تصفیه خانه آب آشامیدنی در رابطه با تصحیح کیفیت آب اجرا میشود،بستگی به کیفیت آب منابعی داردکه برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته می شود وطرح تاسیسات تصفیه خانه نیز بادرنظر گرفتن این که آب تصفیه شده برای مصرف شرب ومصارف عمومی شهری به کار برده خواهد شد پیش بینی میشود وتجهیزات وتاسیسات تصفیه خانه نیز براساس طرح مصوب نصب می گردد.

منابع آب که به منظور تامین آب آشامیدنی ومصارف عمومی به کار گرفته می شوند.شامل:

منابع آبهای سطحی :دریاهاودریاچه ها. برکه ها .رودخانه ها،جویبارها

منابع آبهای زیرزمینی :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضی از تاسیسات تصفیه آب ازیک یا چند منبع مختلف آب دریافت وتصفیه شود.به هر حال اقداماتی که در زمینه تصفیه آب منظور خواهد شد،آب دریافتی از منابع رابه آب آشامیدنی تبدیل خواهد کرد وبه همین جهت مطالعه کیفیت فیزیکی،شیمیایی ومیکروبیولوژیکی منابع مورد نظر تامین آب آشامیدنی ،برای ایجاد یک سیستم تصفیه وتوزیع آب سالم ضرورت پیدا می کند.

هدف:
هدف از تهیه این راهنما ارایه روشهای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فنی بهره برداران است که در تصفیه خانه های آب آشامیدنی فعالیت دارند.نظر به اینکه معیارهای تهیه شده در این دستورالعمل به خاطر تنوع تاسیسات به صورتی است که دربرگیرنده نکات عمومی ومشترک است وباید به صورت   راهنمای کلی بتواند مورد استفاده متخصصان در رده های مختلف قرار گیرد، لازم است که در هرتصفیه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط کلی ارایه شده دراین مجموع ودستورالعمل های طراح وسازنده تجهیزات تصفیه خانه.دستورالعمل های اجرایی مناسبی را که برای کارکنان بهر ه برداری ونگهداری قابل استفاده باشد،تهیه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ریزی مناسب برحسن اجرای کارها نظاره کنند.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل شامل کلیه تاسیساتی است که در تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند.از آنجا که مسایل آبگیری ودفع لجن از مسایلی است که در تصفیه خانه های فاضلاب نیز مطرح است، لذا بحث دراین زمینه در بخش بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب پیگیری خواهد شد.

فهرست مطالب
مقدمه  ۱
تصفیه فیزیکی آب  ۳
تصفیه شیمیایی آب  ۳
شرح مراحل تاسیسات تصفیه وکاریردآنها ۴
حذف گازهای همراه آب   ۹
مشکلات ناشی ازانحلال گازها درآب     ۱۲
حذف گازهای مزاحم ازآب     ۱۴
روشهای حذف گازها ازآب     ۱۵
بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی    ۲۰
فرآیندهای انعقادولخته بندی     ۲۱
کاهش وحذف بارالکتریکی سطحی کلوییدها ۲۲
ته نشینی شیمیایی  ۳۲
فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز     ۳۶
نگهداری وتعمیرات  ۴۳
ساختمان وروش کلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمرکب بهره گیرنده ازبسترلجن   ۵۶
روش کلی راه اندازی   ۵۹
متوقف ساختن حوض زلال ساز درکوتاه مدت ۶۱
کلیاتی درمورد مکانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب  ۶۳
صاف سازی      ۶۴
بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی ۶۵
ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن     ۶۶
تنظیم صافی      ۶۸
سیستمهای تنظیم کننده  ۷۰
سرعت صافی سازی  ۷۲
زمان کارکرد صافی      ۷۳
تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل      ۷۴
صافیهای تند تحت فشار  ۷۵
را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار     ۷۶
نگهداری صافیهای تحت فشار   ۷۸
روشهای سالم سازی   ۷۹
کلر    ۷۹
اوزون    ۸۶
روش تهیه اوزون      ۸۷
انواع ژنراتورهای گاز اوزون   ۸۸
ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون      ۹۱
واحدهای تولید      ۹۴
روشهای مختلف اوزناسیون آب   ۹۴
موارد کاربرد اوزون   ۹۵


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات