پایان نامه بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پایان نامه بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

The Examination of corrosion in the condenser of the power plant and its effect on plant

دانلود پایان نامه بررسی خوردگی در کندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

چکیده
کندانسور یکی از قسمتهای مهم نیروگاه است که نشتی آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سیکل می شود، که در نهایت خسارت های فراوانی به بویلر، توربین و دیگر اجزاء نیروگاه وارد می شود
نشتی های بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگی های سمت بخار یا سمت آب است که سهم سمت آب بیشتر است. از جمله خوردگی های سمت آب،خوردگی سایشی در ابتدا و انتهای ورودی و خروجی آب لوله، خوردگی های گالوانیک درمحل اتصال لوله به تیوب شیت، خوردگی حفره ای و شیاری در امتداد لوله ها ، خوردگی تنشی (SCC) در سمت بخار و درمحل رولینگ انتهای لوله ها را می توان نام برد.
اعمال بازدارنده های خوردگی ، استفاده از پوشش های رنگ و لاستیک درون جعبه آب، استفاده از اینسرت های پلاستیکی در ورودی و خروجی لوله آب و اعمال حفاظت کاتدی و نیز ملاحظات بهره‌برداری صحیح از واحد و انجام اسید شویی های به موقع و مناسب، آگاهی از وقوع نشتی و پیدا کردن محل دقیق نشتی ها با استفاده از روشهای مختلف، تمیزکاری لوله های رسوب گرفته با استفاده از سیستم گلوله های اسفنجی و … مهمترین روشهای پیشگیری از نشتی به شمار می رود.

فهرست…… صفحه

فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرایط کاری ،مواد و آلیاژهای بکار رفته در آن ..۱

۱-۱- تعریف و دلایل لزوم کندانسور در نیروگاه……….۱

۱-۲- انواع سیستم خنک کننده …………..۳

۱-۳- انواع کندانسور…………..۴

۱-۳-۱- کندانسورهای تماس مستقیم………….۵

۱-۳-۲- کندانسورهای سطحی یا تماس غیر مستقیم………….۹

۱-۳-۲-۱- کندانسورهای تماس غیر مستقیم خنک کننده با هوا…….۹

۱-۳-۲-۲-کندانسورهای سطحی آب وبخار……..۱۰

۱-۴- شرایط کاری آب وبخار…………….۱۲

۱-۴-۱- شرایط کاری سمت آب……………۱۲

۱-۴-۱-۱- اکسیژن……………………..۱۳

۱-۴-۱-۲- گاز کربنیک……………..۱۴

۱-۴-۱-۳- گاز کلر…………………..۱۴

…………………..۱۴ PH1-4-1-4- تاثیر

۱-۴-۱-۵- نمکهای محلول………………….۱۵

۱-۴-۱-۶- میکرو ارگانیسمه………….۱۵

۱-۴-۲- شرایط کاری سمت بخار………….۱۶

۱-۴-۲-۱- اکسیژن………………….۱۶

۱-۴-۲-۲- آمونیاک………..۱۷

۱-۴-۲-۳- رسانایی یا هدایت الکتریکی…………۱۸

۱-۵- آلیاژها و مواد بکار رفته در کندانسورهای سطحی آب و بخار……..۱۸

فصل دوم- انواع خوردگی در کندانسورهای سطحی…….۲۵

۲-۱- خوردگی سایشی………………۲۵

۲-۱-۱- حمله ورودی……………….۲۶

۲-۱-۲- خوردگی سایشی بوسیله جاگیری اجسام خارجی……….۲۸

۲-۱-۳- خردگی سایشی موضعی بوسیله ارتعاش مواد خارجی…………۳۰

۲-۱-۴- سایندگی ماسه…………….۳۱

۲-۱-۴-۱- اثر مقدار ماسه بر خورگی برنج آلومینیوم در آب دریا……۳۳

 – اثر قطر ماسه بر میزان خوردگی برنج آلومینیوم در محلول ۳۴NaCl 3%

۲-۱-۴-۳- اثر مقدار آهن آلیاژی بر مقاومت سایندگی ماسه در آب دریا……۳۵

۲-۱-۵- تصادم۳۶

۲-۲- خوردگی گالوانیک…………………..۳۶

۲-۳- خوردگی حفره‌ای و شکافی……………….۳۸

۲-۳-۱- عوامل موثر بر خوردگی حفره ای……۴۰

۲-۳-۱-۱- اثر ترکیب آلیاژ ه………………۴۰

……………………..۴۱PH        ۲-۳-۱-۲- اثر

۲-۳-۱-۳- اثر سولفید…………………۴۲

۲-۳-۱-۴- اثر سرعت جریان………………۴۳

۲-۳-۱-۵- اثر کلر……………….۴۶

۲-۴- آلیاژ زدایی یا جدایش انتخابی………….۴۷

۲-۵- خوردگی تنشی……………………۴۸

۲-۶- خوردگی میکروبی……………………..۴۸

۲-۷- خوردگی سمت بخار……….۴۹

فصل سوم- روشهای پیشگیری از خوردگی ، روشهای نشت یابی و تمییز کاری در

کندانسور های سطحی……………..۵۱

۳-۱- کنترل شیمیایی آب خنک کن……………..۵۳

۳-۱-۱- کنترل رسوب………….۵۳

و کلر زنی…………………۵۴PH    ۳-۱-۲- کنترل

۳-۱-۳- بازدارنده ه………………….۵۴

۳-۱-۳-۱- بازدارنده های بر پایه فسفات۵۵

۳-۱-۳-۲- بازدارنده بر پایه روی………….۵۷

۳-۱-۳-۳- بازدارنده پلی فسفات/روی…۵۸

۳-۱-۳-۴- بازدارنده مرکایتوبنزو تبازول.۵۸

۳-۱-۳-۵- بازدارنده سولفات آهن………۵۹

۳-۲- حفاظت کاتدی……………۵۹

۳-۳- رنگ و پوشش……………………….۶۱

۳-۴- انتخاب آلیاژ مناسب………………………..۶۲

۳-۵- روشهای نشت یابی………………………….۶۳

۳-۵-۱- تایین رسانایی………………………….۶۵

۳-۵-۲- اندازه گیری اکسیژن………………….۶۵

۳-۶- روشهای تعیین محل نشتی……………….۶۶

۳-۷- روشهای تمییزکاری کندانسور……………..۶۸

۳-۷-۱- تمییزکاری سمت آب……………….۶۸

۳-۷-۲- تمییزکاری سمت بخار……………….۷۱

فصل چهارم- تاثیر خوردگی کندانسور در بهره برداری نیروگاه های کشور…………..۷۴

۴-۱- مشکلات خوردگی کندانسور در نیروگاه های کشور………………۷۴

۴-۱-۱- نیروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دریا)…………………۷۵

۴-۱-۲- نیروگاه تبریز (آب خنک کن : چاه)…۷۶

۴-۱-۳- نیروگاه رامین (آب خنک کن : رودخانه)………….۸۱

۴-۲- تاثیر خورگی و نشتی کندانسور بر روی قسمتهای دیگر…………۸۴

۴-۳- خسارتهای اقتصادی………۸۶

مراجع……………………۹۱


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات