روش های نمونه گیری در آمار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  روش های نمونه گیری در آمار

Sampling methods in statistics

روش های نمونه گیری در آمار

بخشی از متن:
هنگامی که افراد یا ساخت جامعه یژوهش ناهمگون باشد ودر درون آنقشرها، طبقه ها، یا گروه های گوناگونشکل گرفته باشند واین ناهمگونی اثر مهمی بر نتیجهبگذارد، ابتدا جامعهرا بر حسب صفت ها یا ویژگی های غیر مشترک به مجموعه بر اساس یک ویژگی های غیر مشترک به مجموعه های هگون تر (هر مجموعه بر اساس یک ویژگی یا صفت مشابه ) طبقه بندی نموده و بعد از هر طبقه به صورت مجزا نمونه گیری می کنیم. لازم به ذکر است که در این روش، حجم هر طبقه برابر یا نسبتاً برابر ایت و سهمیه ی برابری به هر طبقه اختصاص می یاب. برابی نمونه، اگر بخواهیم از میان افراد ساکن در بلوک های مختلف یک شهرک که هر بلوک بر اساس شغل خاصی شکل گرفته و جمعیت آنها نیز به نسبت برابر است، نمونه گیری نماییم، این روش مناسب است . برای این منظور، حجم نمونه را به تعداد طبقات تقسیم کرده و بعد با استفاده از یکی از روش های تصادفی ( ساده یا نظامند) اقدام به نمونه گیری می نماییم.

فهرست مطالب:
نمونه گیری تصادفی طبقه ای 
نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب یا حجم
نمونه گیری تصادفی خوشه ای
نمونه گیری غیر تصادفی یا غیر احتمالی
نمونه گیری در دسترس یا اتفاقی
نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی
نمونه گیری سهمیه ای 
نمونه گیری گلوله برفی یا افزایشی
نمونه گیری موردی (مطالعه موردی)
متغیرها از نظر نقش در فرآیند پژوهش
متغیر مستقل، تبیینی یا پیش بین
متغیر وابسته یا پیش بینی شوند
متغیر تعدیل گر
متغیر کنترل یا پایش
متغیر  نامربوط یا مداخله گر
انواع پرسش ها
پرسش های قالبی یا جدولی
پرسش های بسته یا ساخت دار
پرسش های بلی / خیر
پرسش های فهرستی
پرسش های چند گزینه ای
پرسش های طیفی یا مقیاسی
پرسش های طیفی بازیابی بی ساخت
انواع مقیاس ها
مقیاسها یا طیف های ترکیبی
فن های مقیاس سازی مقایسه ای
مقیاس مقایسه ی دو به دو (زوجی)

لازم به توضیح است که برخی نمودارها و تصاویر حذف شده اند


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات