پایان نامه بررسی و شناخت تاثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان بر میزان عملکرد آنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی و شناخت تاثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان بر میزان عملکرد آنان

Thesis studying the influence of personality characteristics on their performance

دانلود پایان نامه بررسی و شناخت تاثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان بر میزان عملکرد آنان

چکیده:
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی و شناخت تاثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان بر میزان عملکرد آنان می باشد .تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بر میزان عملکرد آنان با رویکرد استراتژیک با جامعه آماری ۵۳۰ نفر از کارکنان اداره مرکزی سازمان هما انجام شد. برای نیل به این هدف، اهداف فرعی و بر آن مبنا سوالات تحقیق و فرضیه های مرتبط تدوین گردید. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی  و از نظر روش اجرا  پیمایشی- همبستگی است و از پرسشنامه های استاندارد ویژگی های شخصیتی و عملکرد به عنوان ابزار سنجش این تحقیق استفاده شد ه است . در این تحقیق ، از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده و از هر طبقه نیز نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. با توجه به تعداد نمونه، ۱۱۵ عدد پرسشنامه قابل استفاده و تجزیه و تحلیل بود. روایی محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما ومشاور  و چند نفر از افراد مطلع  مورد تأیید قرار گرفته است ، پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده و مورد تائید است.  جهت تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزار SPSS  مورد بررسی قرار گرفت ونتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمونهای آماری نشان داد که بین ۳ عامل شخصیت منطبق با نظریه استیفن پی رابینز، کانون کنترل، ریسک پذیری و سازگاری با موقعیت با عملکرد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.  

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق     
چارچوب تحقیق 
۱-۱ مقدمه     
۱-۲ بیان مسأله     
۱-۳ اهمیت وضروت موضوع تحقیق     
۱-۴ اهداف تحقیق     
۱-۵ سوالات تحقیق     
۱-۶ اهمیت موضوع     
۱-۶-۱ شرکت کمیکال (پروفایل شایستگی)     
شکل ۱-۱ مدل پروفایل شایستگی درشرکت کمیکال     
۱-۶-۱ شرکتهای صنعتی ژاپنی     
نمودار ۱-۱     
۱-۶-۲ شرکتهای آمریکایی     
۱-۷ چارچوب نظری     
۱-۸ مدل پیشنهادی تحقیق     
مدلت حقیق     
شکل ۵-۱ مدل تحقیق     
۱- ۹ فرضیه‌های تحقیق     
۱-۱۰ متغیرهای تحقیق     
۱-۱۱ تعریف واژگان     
۱-۱۱-۱ تعاریف عملیاتی     
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق     
۲-۱ مقدمه     
۲-۲ بخش یک (شخصیت)     
۲-۲-۱ تعریف شخصیت     
۲-۲-۲ ماهیت تعریف شخصیت ازن ظرتعریف علمی     
۲-۲-۳ ویژگی‌های فردی     
تفاوت های شخصیتی افراد     
۲-۲-۴ ویژگی‌های عمده شخصیتی موثر بر رفتار سازمانی     
۲-۲-۵ روش‌های بررسی شناخت شخصیت     
۲-۲-۶ ویژگی‌های فردی     
۲-۲-۷ نظریه کلنگر شخصیت     
۲-۳ بخش دوم (مباحث مربوط به استراتژی)     
۲-۳-۱ مفهوم استراتژی     
۲-۳-۲ تعاریف استراتژی     
۲-۳-۳ سطوح استراتژی     
الف. استراتژی شرکت     
ب: استراتژی موسسه     
پ: استراتژی وظیفه‌ای     
۲-۳-۴ برنامه‌ریزی منابع انسانی     
۲-۳-۵ طرح‌ ریزی استراتژیک     
۲-۳-۶ فرایند طرح ‌ریزی استراتژیک منابع انسانی     
۲-۳-۷ مدل ارائه  شده بوسیله کریستو فرمی‌بی     
(شکل ۱-۲ مدل استراتژی منابع انسانی با نگرش باز)     
۲-۳-۸ مدیریت استراتژیک چیست؟     
۲-۳-۹ مراحل مدیری تاستراتژیک     
(شکل ۲-۲ مراحل مدیریت استراتژیک )     
۲-۳-۱۰ استراتژی بخشی از یک طیف     
۲-۴ بخش سوم (عملکرد)     
۲-۴-۱ تعریف عملکرد     
۲-۴-۲ مفاهیم مرتبط با عملکرد     
۲-۴-۳ مدل ماهواره‌ای عملکرد     
۲-۴-۴ تئوری اقتضایی     
۲-۴-۵ دیدگاه های تاریخی در مورد عملکرد     
شکل ۳-۲     
۲-۴-۶ عملکرد گذشته عملکرد آینده را پیش ‌بینی می‌کند     
۲-۴-۷ اندیشه‌های جدید عملکرد     
۲-۴-۸ فرآیند مدیریت عملکرد     
نمودارشماره ۴-۲: فرآیند مدیریت عملکرد     
۲-۴-۹ ارزیابی عملکرد     
روشهای ارزیابی عملکرد 
۲-۴-۱۰ اهمیت عملکرد کارکنان     
نمودار ۵-۲: ارزیابی غیر مستقیم کار     
۲-۴-۱۱ علل ضعف عملکرد (عوامل محدود کننده)     
الف) عوامل فردی     
ب) عوامل سازمانی     
۲-۴-۱۲ بهره ‌وری     
شکل ۶-۲  نگرش سیستم به عوامل بهره‌ وری درسازمان     
۲-۵ بخش چهارم(پیشینهت حقیق)     
۲-۵-۱ شرکت کمیکو     
شکل ۷-۲ شایستگی‌ها و شغل‌های استراتژیک در شرکت کمیکو- (جکسون و شولر، ۱۹۹۵)    
۲-۶ رساله‌های مختلفی که در ارتباط با موضوع مورد بررسی در داخل کشور انجام شده است:     
۲-۶-۱ عنوان موضوع: بررسی عوامل موثر در روحیه و روابط آن با عملکرد کارکنان (شرکت سنگ البرز شرقی شاهرود)     
۲-۶-۲ عنوان موضوع: بررسی رابطه تیپهای شخصیتی کارکنان و عملکرد شغلی آنان (در سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان)     
۲-۶-۳ عنوان موضوع: بررسی تاثیر عوامل استرس‌زای سازمان بر عملکرد سازمانی استان آذربایجان شرقی     
۲-۶-۴ عنوان موضوع: تاثیر ازرشیابی عملکرد کارکنان بر اثر بخشی عملکرد نیروی انسانی     
۲-۷ بخش پنجم     
پیشینه داخل کشور (شرکت‌های استفاده کننده از ویژگی‌های شخصیتی)     
فصل سوم: روش تحقیق  
مقدمه     
۳-۱- روش‌شناسی تحقیق     
۳-۲- جامعه آماری     
۳-۳- نمونه آماری     
۳-۴- روش نمونه گیری     
۳-۵- روش جمع آوری داده ها     
۳-۶- ابزار سنجش تحقیق     
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه     
۳-۷-۱- روایی     
۳-۷-۲-پایایی     
جدول(۳-۲)  پایایی کل     
جدول(۳-۳) پایایی مؤلفه های ویژگی شخصیتی     
۳-۸- روش‌ها و آزمونهای آماری به کارگرفته شده در این تحقیق     
۳-۸-۱-آمار توصیفی     
۳-۸-۲-آمار استنباطی      
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     
مقدمه     
۴-۱ – یافته‏ های توصیفی     
جدول۴-۱) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت کارکنان پاسخ دهنده     
نمودار۴-۱) نمودار فراوانی مربوط به جنسیت کارکنان پاسخ دهنده     
جدول۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به سابقه تجربه کارکنان پاسخ دهنده     
نمودار۴-۲) نمودار فراوانی مربوطبه سابقه تجربه کارکنان پاسخ دهنده     
جدول۴-۳)توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات کارکنان پاسخ دهنده     
نمودار۴-۳)مربوط به سطح تحصیلات کارکنان پاسخ دهنده     
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل کارکنان پاسخ دهنده     
نمودار ۴-۴)مربوط به وضعیت تاهل کارکنان پاسخ دهنده     
۴-۲ –  بررسی استنباطی داده ها     
۴-۲-۱-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف     
جدول آزمون نرمال بودن متغیر     
۴- ۲-۲)بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق (آزمون همبستگی)     
جدول (۴-۵ )  آزمون همبستگی پیرسون میان ویژگیهای شخصیتی کارکنان و عملکرد آنان در شرکت هما     
جدول ۴-۶) آزمون همبستگ یپیرسون میان کانون کنترل و عملکرد     
جدول۴-۷) آزمون همبستگیپ یرسون سازگاری با موقعیت و عملکرد     
جدول ۴-۸) آزمون همبستگی پیرسون میان ریسک پذیری و عملکرد     
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها     
مقدمه  
۵-۱- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون   
۵- ۲- نتیجه گیری کلی  
۵-۳- محدودیتهای تحقیق     
۵-۴- ارائه پیشنهادها     
۵-۴-۱- پیشنهاد ها بر مبنای یافته‌های تحقیق     
۵- ۴-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی     
منابع و مآخذ     
کتابها     
منابع خارجی     
پایان ‌نامه     
سایتهای اینترنتی     
پرسشنامه    


قیمت : 25000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات