تحقیق بررسی قاچاق زنان و کودکان در اسناد بین المللی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق بررسی قاچاق زنان و کودکان در اسناد بین المللی

To investigate the trafficking of women and children in international documents

دانلود تحقیق بررسی قاچاق زنان و کودکان در اسناد بین المللی

چکیده:
قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی شهرت یافته، و در این سا ل های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست ویکم میتوان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود.مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً با هدف زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیدهای بسیار گسترده در سطح جهانی به شمار م یرود. به گونه ای که بسیاری از زنان که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست میزنند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی  برایشان فراهم نیست. قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق نمیتوان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع ازقاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا ز بان همگانی است، نشانگر آمار نگرا ن کننده قاچاق انسان در ایران میباشد. یکی از این نشانه ها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که در عین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شو د. در  راستای این مهم، مقاله حاضر تلاشی جهت تحلیل ساختاری این پدیده در نظام حقوقی بین المللی و همچنین در فراسوی آن نگاهی به تدابیر و سیاستهای کیفری ملی و فرا ملی در قبال این پدیده میباشد.
کلمات کلیدی: قاچاق زنان، بردگی نوین، روسپی گری، کنوانسـیون هـای بـین المللـی، جـرایم سـازمان یافته، حقوق جزای ایران

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
سؤالات
ادبیات نظری
الف) تعریف قاچاق
ب) تعریف قاچاق زنان
پ) تعریف قاچاق کودکان
ت) جرایم سازمان یافته
فصل اول
گفتار اول: قاچاق زنان و کودکان در اسناد بین المللی
بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده
گفتار دوم: رکن شناسی پدیده قاچاق زنان
بند اول: رکن قانونی پدیده قاچاق زنان
عهدنامه های بین المللی
مقاوله نامه ۱۸مه ۱۹۰۴
مقاوله نامه بین المللی ۴ مه ۱۹۱۰
قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان ۱۹۲۱
بند دوم: پروتکل پیشگیری
گفتار دوم: ارکان
بند اول: رکن مادی
فعل مثبت
نحوه معاونت در جرم قاچاق زنان 
وجود وحدت قصد یا تقدم یا تقارن زمانی
بند دوم: رکن معنوی
۱- سوءنیت عام
۲- سوءنیت خاص
فصل دوم
گفتار اول: کنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق زنان
بند اول: ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسـان
بند دوم: سیاست کیفری در قبال پدیده قاچاق زنان در برخی دولتها
گفتار دوم: شرایط اجرای قانون مبارزه با قاچاق زنان
بند اول: تشدید مجازات مرتکبین
بند دوم: کسب نتیجه در جرم قاچاق زنان
فصل سوم
گفتار اول: قاچاق کودکان
بند اول: کودکان از دیدگاه اسناد بین‌المللی 
بند دوم: متداول‌ترین اشکال قاچاق انسان به خصوص کودکان 
بند سوم: مهم ترین علت قاچاق کودک 
گفتار دوم: اقدامات در خصوص جلوگیری از قاچاق کودکان
بند اول: اقدامات صورت گرفته در خصوص جلوگیری از قاچاق کودکان در اسناد بین‌المللی 
بند دوم: قوانین و مقررات کشور ایران برای مبارزه با قاچاق کودکان
فصل چهارم
نتیجه
راهکارها
منابع 


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات