پروژه فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

Project data recovery process in the Semantic Web

دانلود پروژه فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

ﭼﮑﯿﺪه:
ﻇﻬﻮر وب، داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی HTML اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان وب ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در وب، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی، ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺻﻔﺤﻪ وب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آن دﺷﻮار و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ. وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ وب ﺟﺎری، ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺮز ﻟﯽ [۱] ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از وب ﺟﺎری ﻻزم دارد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در وب دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺟﻬﺖ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آن ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﻟـﺬا ﺑـﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اﺑﺰاری ﺑﻨﺎم Wrapper اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد. در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ Crawler ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آﻧﺘﺎﻟﻮژی داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﺣﺎﺷﯿﻪﮔﺬاری ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، آﻧﺘﺎﻟﻮژی، RDF، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت، Wrapper

فهرست مطالب:
ﭼﮑﯿﺪه
۱- مقدمه
وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺘﺎﻟﻮژی در وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
۲- ﻣﻌﺮﻓﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
۲-۱- ﻣﺸﮑﻼت وب ﻣﻮﺟﻮد
۲-۲- ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ
۲-۳- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺰای اﺳﺎﺳﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
RDF
Ontology
Agent
۲-۴- ﻣﻌﻤﺎری وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
۲-۵- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی XML
(XML Schema Definition (XSD
XPATH
۲-۶-آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ Resource Description Framework) RDF)
ﻧﻤﺎﯾﺶ داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از RDF
RDF/XML 
۲-۷- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ RDF Schema (RDFS) 
ﻣﻌﺮﻓﯽ Taxonomy
۲-۹- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﯿﻒ آﻧﺘﺎﻟﻮژی
۲-۱۰- ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژی
ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﺘﺎﻟﻮژی در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت (IT)
۲-۱۱- ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژی ﻫﺎ
۲-۱۲ ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ
۲-۱۳ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
۲-۱۴ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
۳- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت
۳-۱ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ
۳-۲ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﺎﻟﻮژیﻫﺎ
۳-۴ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
WEBOQL 1-4 
World Wide Web Wrapper Factory) W4F-2-4
OntoKnowledge -3-4 
۴-۴- OntoPrise 
KIM -5-4 
OntoGather -6-4 
۷-۴ -ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ
۵- اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت
۵-۱ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت
۵-۲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺮﯾﺢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﻨﯽ 
۵-۳ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ
۵-۴ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺳﻨﺎرﯾﻮی دو: ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻪ: اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
۵-۵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی
منابع و مأخذ


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات