مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

Paper and Urban Renewal Act

دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۱:‏
‏نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای ‏شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و ‏باغهای   عمومی موجود و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز ‏عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون ‏شهرها از وظایف     اساسی شهرداریها است و شهرداریها در ‏اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و ‏نقشه های جامع هستند.‏

‏ماده ۲:‏
‏در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر ‏شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر ‏کلیه اراضی و    ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده ‏قانونی شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهای ‏آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می ‏شود.‏
شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور ‏را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری ‏برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر ‏موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در ‏اموال دولت خواهد بود.‏
تبصره ۱:‏
ترتیب ممیزی و تشخیص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتیب ‏تعیین نسبی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات ‏و شرائط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد ‏بموجب آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و ‏بتصویب هیئت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.‏

تبصره ۲:‏
در شهر تهران عوارض املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک ‏از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد رالر باشد، بخشوده ‏می شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می توانند با ‏تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه ‏مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات ‏این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد رالآ باشد با ‏توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول ‏بخشودگی قرار دهند.‏

تبصره ۳:‏
در شهر تهران از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها ‏از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام ‏می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ‏ساختمانهای شهری ملغی می شود.‏


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات