کارتحقیقی افشاء اسرار بیماران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارتحقیقی افشاء اسرار بیماران

Karthqyqy disclosure of secrets patients

دانلود کارتحقیقی افشاء اسرار بیماران

چکیده:
هر کس می تواند تا اندازه ای که خلاف قانون،اخلاق حسنه،نظم عمومی نباشد با دیگران رابطه برقرار کند بیمار و پزشک نیز از این قاعده مستثنی نیست استثنائات وارده براین قاعده دراین تحقیق در سه عنوان استثنائات حکومتی،فوریت های پزشکی ، افشاء اسرار بیماران بررسی می‌شود. مثلأ مقرر داشته در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست قانونگذار به منظور حفظ نفع خود بیمار ودر مواردی نفع اجتماع به اراده او توجه نکرده البته چون تجاوز از آزادی اراده ونادیده گرفتن آن خلاف اصل است باید به قدر متقن اکتفا کرد
مقدمه:
یکی از اصول اساسی پذیرفته شده در روابط بین افراد جامعه این اصل می‌باشد که در روابط بین افراد جامعه آزادی اراده افراد حاکم است و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند بدون وجود دلیل ومنبع قانونی مورد احترامی آزادی اراده فرد دیگر را از بین ببرد واراده خود رابر طرف مقابل تحمیل کند.در مورد درمان نیز فردی که ذینفع است و از درمان در درجه اول سود می برد شخصی است که مورد معالجات پزشکی قرار می‌گیرد پس هم او است که می تواند درمان یا عدم درمان یا یکی از چند شیوه درمانی پیشنهادی از سوی پزشک راانتخاب کند در واقع هر انسان عاقل و بالغ وکاملی باید نسبت به هر گونه روش درمانی که برای او در نظر گرفته اند از قبل آگاه وراضی باشد و بدون کسب رضایت او چنین عملی ضرب وجرح وجرم است ومجازات را به دنبال دارد ودر واقع رضایت بیمار واعلام اراده او به درمان شرط اباحه عمل پزشک است ولی این اصل بدون تخصیص نیست وبر این اصل نیز استثنائات متعددی وارد شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
افشاء اسرار بیماران
گفتار اول : آزادی اراده فردی وبرخی موارد تعدی به آن
مبحث اول : افشاء سر و شهادت نزد محاکم:
بند اول : افشاء سر بیمار در حالت قصد ارتکاب جرم از سوی بیمار
بند دوم : افشاء سر در مقام دفاع از خود
مبحث دوم : افشاء سر در صورت ارتکاب جرم توسط بیمار
بند اول :حفظ مصالح مهم دیگران:
بند دوم : عدم توجه به اصل رضایت در فوریتهای پزشکی
گفتار دوم : اعلام ولادت وفوت
مبحث اول : فشای اسرار بیماران
مبحث دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
مبحث سوم : شخصیت مرتکب
محبث چهارم : وجود سر
گفتار دوم  : افشاء سر
محبث اول : قصد مجرمانه
محبث دوم : مجازات افشاء سر
فصل دوم
عوامل موجهه جرم
گفتار اول :عوامل موجهه جرم
محبث اول : رضایت مجنی علیه
محبث دوم : اعلام بیماری های واگیر دار
محبث سوم : اعلام ولادت و فوت
محبث چهارم : شهادت نزد محاکم
محبث پنجم : افشاء سردر حال ضرورت
گفتار دوم : تصمیم بیمار به ارتکاب جرم
مبحث اول : افشاء سر در مقام دفاع از خود
مبحث دوم : حفظ مصالح مهم دیگران
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات