دانلود پایان نامه حج از دیدگاه قرآن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود پایان نامه حج از دیدگاه قرآن

Thesis - the Quran Hajj

دانلود پایان نامه حج از دیدگاه قرآن

مقدمه
شناخت صحیح مسائل حج به عنوان بخش عمده‌ای از آیات قرآنی، معارف، احکام و فقه اسلامی ضرورتی است که همواره مورد توجه مجامع مختلف قرار گرفته است و این خود فرصتی است که بیشتر به مسائل آن بپردازیم.

بنابراین در قرآن هم سوره ای به این نام یعنی، حج وجود دارد و درچند سوره دیگر از قرآن به مسائل مربوط به آن پرداخته از جمله : بقره،آل عمران، ابراهیم و…

همچنین نزدیک سیصد آیه در مورد حج و داستان حضرت ابراهیم (ع) وجود دارد که ما در این تحقیق قسمتی از آنها را همراه با تفاسیر و نظرات نویسندگان بیان می کنیم.

اما یکی از وظایف مهم ما، قضیه آشنا کردن مردم است به مسائل حج، آدمی بسیار می بیند که به حج می روند، زحمت می کشند ، لکن مساله حج را نمی دانند.

البته عمده ترین مشکلی که در مورد این عبادت وفرضیه مهم وجود دارد با این که مومنان با این عبارت الهی،آشنایی دیرینه دارند، و هر سال با حضور شورانگیز از سراسر عالم، زنگار دل، با زلال زمزم توصیه می‌زدایند، وبا حضرت دوست تجدید میثاق می‌کنند، و اگر چه میراث ادب فرهنگ ما، مشحون از آموزه های حیات بخش حج است،اما هنوز ابعاد بی‌شماری از این فرضیه مهم ، ناشناخته و مهجور مانده است.

بنابراین در این پروژه به کمک استاد بزرگوار جناب آقای محمدی در حد وسع خود سعی کرده ام که تقریباً به گوشه ای از مسائل واعمال آن بپردازیم هر چند که به خاطر کثرت مطالب و گستردگی آن نمی توان همه را بررسی کرد، اما امیدواریم که توانسته باشم به بهتر شناختن این عبادت بزرگ کمکی کرده باشیم.

این تحقیق شامل سه فصل می باشد؛

فصل اول حج از نظر لغوی و اصطلاحی بحث شده و انواع حج و عمره هم بررسی شده است.

در فصل دوم که سیمای حج از دیدگاه قرآن می باشد تقریباً آیات قرآن را تا حدودی موردبررسی و دسته بندی قرار دادیم همچنین آیات مربوط به بنای کعبه و تاریخچه آن و آیات مربوط به محرمات وواجبات حج نیز در این فصل بحث شده است.

و اما در فصل سوم، این فصل فلسفه حج می‌باشد که فلسفه اجتماعی ،اقتصادی و فردی معنوی را به رشته تحریر درآورده، همچنین آیاتی که مربوط به آنها درقرآن بیان شده آنها را جمع آوری کرده و در مباحث مربوط به خودشان جای داده شده است.

ودر آخر هم یک نتیجه گیری کلی از همه مباحث تحقیق به عمل آمده است.

امید به این که توانسته باشم این عبادت بزرگ را که اسلام و قرآن به آن این قدر اهمیت داده اند،با استناد به قرآن تا حدی برای همه روشن ومبرهن گردد.

چکیده
حج از دیدگاه قرآن دارای جایگاه خاصی می‌باشد و دارای فلسفه و احکام و مناسک معینی می‌باشد که در فصول سه گانه این پروژه به چشم می‌خورد.

در فصل اول حج از نظر لغوی و اصطلاحی بحث شده و معلوم شد که معنای لغوی حج یعنی قصد زیارت و آهنگ می‌باشد و معنای اصطلاحی آن انجام مناسک خاص در زمان و مکان خاص می‌باشد.

و نیز اشاره شد که جج دارای انواعی همچون تمتع، قِران و افراد است.

فصل دوم سیمای حج از دیدگاه قرآن است در این فصل به تاریخچه بنای کعبه و اهمیت آن واصل وجوب حج پرداخته وسپس آیات اعمال و مناسک ، محرمات مانند :جدال وفسوق، صید وشکار کردن و… می‌باشد.

در دنباله نیز به واجبات حج شامل طواف، قربانی کردن، سعی وصفا ومروه و.. پرداخته شده است.

فصل سوم : فلسفه حج می‌باشد که در این قسمت ابتدا به فلسفه فردی، معنوی، اجتماعی و اقتصادی آن پرداخته شده است.

در بخش اول آن خودسازی و تقریب به خدا وبعضی از اسرار اعمال بحث شده .

در بخش دوم که اجتماعی می‌باشد در مورد هماهنگی و وحدت ویکپارچگی مسلمانان می‌باشد.

در بخش سوم که در مورد فلسفه اقتصادی حج می‌باشد این طور به نظر می‌رسد که حج باعث رشد ورونق مادی و اقتصادی می‌باشد و در جوامع اسلامی حج، حافظ منافع دنیوی و اخروی امتهای اسلامی می‌شود.

فهرست مطالب
کلیات
مقدمه ۱
تبیین موضوع ۳
اهمیت و ضرورت موضوع ۳
پیشینه موضوع ۴
پرسشها وفرضیات ۵
چکیده ۶
فصل اول : حج از نظر لغوی واصطلاحی انواع آن
حج در لغت ۸
حج در اصطلاح ۹
شرافت زمانی حج ۹
اهمیت و آثار حج ۱۰
انواع و اقسام حج و عمره ۱۳
تمتع از نظر لغوی واصطلاحی ۱۴
کیفیت حج تمتع ۱۴
حج افراد ۱۷
حج قران ۱۸
عمره مفرده و تمتع ۱۸
عمره از نظر لغوی و اصطلاحی ۱۹
عمره مفرده و اعمال آن ۲۰
میقات احرام عمره مفرده ۲۰
فرق عمره مفرده با عمره تمتع ۲۱
نتیجه ۲۲
فصل دوم : سیمای حج از دیدگاه قرآن
مقدمه ۲۴
واژه حج در قرآن ۲۴
تاریخ مکه ۲۷
نامهای مکه: ۲۹
۱- مکه ۲۹
۲- بکه ۲۹
۳- بیت العتیق ۳۰
۴- بیت المعمور ۳۰
۵- مسجد الحرام ۳۱
۶- بیت الحرام ۳۲
۷- ام القری ۳۳
۸- بلد الامین ۳۴
دلیل پیدایش کعبه ۳۴
تاریخچه مبنای کعبه ۳۵
زمان ساختن بنای اولیه کعبه ۳۹
وجوب و ضرورت حج ۴۱
آیاتی در مورد ادله وجوب حج و عمره ۴۱
مستطیع کیست؟ ۴۳
۱- استطاعت مالی ۴۴
۲- استطاعت عقلی ۴۴
۳- استطاعت بدنی ۴۵
۴- استطاعت زمانی ۴۵
۵- استطاعت امنیت ۴۵
دعوت به حج اکبر ۴۹
محرمات
مقدمه ۵۲
محرمات احرام ۵۲
۱- فلسفه صید ۵۳
کفاره صید و شکار بر فرد محرم ۵۵
حکم شکار کردن حیوانات دریایی و صحرایی ۵۷
حکم شکار بعد از احرام ۵۹
۲- حکم جدال وفسوق کردن ۶۰
کفاره جدال ۶۰

۳- حرمت مباشرت ۶۱
قرآن اثر اجتناب از محرمات را چنین بیان کرده ۶۲
واجبات
مقدمه ۶۶
طواف ۶۷
احکام طواف ۶۷
سعی صفا و مروه ۶۸
احکام صفا و مروه ۷۰
عرفات ۷۱
وقوف در مشعرالحرام ۷۳
رمی جمرات ۷۶
قربانی ۷۸
فلسفه قربانی ۷۸
۱- کمک رسانی به اهل حجاز یک اصل می باشد. ۷۹
۲- قربانی از شعائر الهی است. ۷۹
۳- کمک به مستمندان و سیرکردن آنها ۸۰
۴- رسیدن به تقوای الهی ۸۱
حلق و تقصیر کردن ۸۲
فضیلت حلق ۸۳
حکم حلق و زمان آن ۸۴
نتیجه ۸۵
فصل سوم : فلسفه حج
مقدمه ۸۸
۱- فلسفه فردی و معنوی
مقدمه ۹۰
بعد معنوی حج ۹۱
حج و کسب معرفت ۹۲
انسان و خودسازی ۹۳
عبادت حج، عبادتی بی ریاست ۹۶
بعد معنوی مناسک و اعمال حج و تأثیر آن بر فرد ۹۷
بعضی از اسرار حج ۹۹
اسرار صفا و مروه ۹۹
راز طواف کردن ۹۹
سرحلق ۱۰۰
نتیجه ۱۰۳
۲- فلسفه اقتصادی
بعد اقتصادی حج ۱۰۵
اهداف و آثار تجاری و اقتصادی حج ۱۰۷
دیدگاه قرآن نسبت به بعد اقتصادی حج ۱۰۹
دیدگاه قرآن در مورد واژه منافع و نظر مفسران در آن مورد ۱۱۲
قربانی عامل تقویت کننده اقتصاد جوامع اسلامی ۱۱۴
قربانی عامل برآوردن نیاز فقیران ۱۱۷
نتیجه ۱۱۹
۳- فلسفه اجتماعی
مقدمه ۱۲۱
ویژگیهای اجتماع حج ۱۲۲
محتوای اجتماعی حج و آثار آن ۱۲۳
دیدگاه قرآن نسبت به اجتماعی بودن حج ۱۲۵
خانه خدا متعلق به مردم است ۱۲۶
قیام جهان شمول اجتماعی مسلمانان در پرتو حج ۱۲۸
امنیت اجتماعی مسلمانان ۱۳۰
حج تراکم قوه متکثره در نقطه واحده است. ۱۳۱
نتیجه ۱۳۳
نتیجه گیری کلی ۱۳۴
فهرست منابع ۱۳۵


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات