دانلود مقاله دولت الکترونیک و نانو تکنولوژی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله دولت الکترونیک و نانو تکنولوژی

Paper eGovernment and Nanotechnology

دانلود مقاله دولت الکترونیک و نانو تکنولوژی

چکیده
دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل ‏از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است ‏که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه ‏زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی ‏از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است ‏که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، ‏کارکنان دولت، بخشهای تجاری و سایر بخشهای ‏دولت است.
این مقاله که با هدف شناخت و بررسی مدلهای ‏پیاده سازی دولت الکترونیک نگاشته شده به ‏تشریح و معرفی عمده ترین مدلهای استقرار ‏دولت الکترونیک می پردازد و در آن مدلهایی ‏همچون مدل سازمان ملل، مدل لاینه – لی ‏موردبحث و بررسی قرار می گیرند. این مدلها ‏اگرچه ازنظر تعداد مراحل استقرار با یکدیگر ‏متفاوت به نظر می رسند ولی ماهیتاً وجوه ‏مشترکی نیز دارند که باعث گردیده تا همگی ‏آنها در پیاده سازی دولت الکترونیک موردتوجه ‏قرار گیرند.

مقدمه
فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیک ‏یک فرایند پویا و جامع است. (۱) نکته ای که ‏دراینجا باید به آن اشاره کرد آن است که ‏باتوجه به اینکه شرایط کشورهای گوناگون جهان ‏تا حدودی با یکدیگر متفاوتند و هریک از آنها ‏از پیاده سازی دولت الکترونیک مقاصــد ویژه ‏ای را دنبال می کنند، بنابراین، نمی توان یک ‏روش یکتا را برای همه آنها تجویز کرد. (۲) ‏بنابراین، فرایند توسعه دولت الکترونیک باید ‏برپایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی ‏انجام گیرد. به عبارت دیگر، فرایند ‏الکترونیک کردن دولت دارای ماهیتی استراتژیک ‏است. (۳)
به همین دلیل، در شروع پیاده سازی دولت ‏الکترونیک ضمن توجه به هریک از مراحل ‏استقرار وچالشهای آن، پاسخ به برخی از ‏پرسشها ضروری است.
در این زمینه تحقیقی از سوی گروه استراتژی ‏بین المللی شورای پاسیفیک صورت گرفته و ‏نتایج آن توسط پنج شـــرکت بزرگ طراحی ‏استراتژی های موفقیت آمیز پیاده سازی دولت ‏الکترونیک ارائه شده است که بر اساس آن در ‏شروع پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور ‏باید به ۱۰ سؤال زیر پاسخ داد:
‏۱ – چرا به دنبال الکترونیک کردن دولت ‏هستیم؟
‏۲ – آیا ما چشم انداز روشن و اولویتهای ‏مشخصی برای دولت الکترونیک داریم؟
‏۳ – ما برای چه نوعی ازمدلهای دولت ‏الکترونیک آمادگی داریم؟
‏۴ – آیا اراده و تعهد سیاسی لازم برای هدایت ‏تلاشهای مربوط به دولت الکترونیک وجود دارد؟
‏۵ – آیا بهترین پروژه های پیاده سازی دولت ‏الکترونیک را انتخاب کرده ایم؟
‏۶ – چگونه باید پروژه های دولت الکترونیک را ‏طراحی وهدایت کنیم؟
‏۷ – چگونه بر مقــاومت درون دولتی برای پیاده ‏سازی دولت الکترونیک غلبه کنیم؟
‏۸ – چگونه پیشرفت پروژه های پیاده سازی دولت ‏الکترونیک را اندازه گیری کنیم؟
‏۹ – نحوه ارتباط بخش دولتی و خصوصی در پیاده سازی ‏دولت الکترونیک چگونه است؟
‏۱۰ – دولت الکترونیک از چه راههایی و چگونه ‏می تواند مشارکت شهروندان را در امور عمومی ‏بیشتر و بیشتر کند؟ (۴)

نتایج پژوهشها
در این مقاله درباره نحوه گسترش دولت ‏الکترونیک کشورهای مختلف جهان تحقیقاتی به ‏عمل آمده است که براساس آن می توان شاهد ‏روندها و کارهای همانندی میان آنها بود و به ‏نتایج زیر رسید:
‏۱ – هر کدام از منابع علمی و پژوهشی، مدل و ‏یا متدولوژی خاص خود را برای تشریح مراحل ‏موردنیاز جهت پیاده سازی دولت الکترونیک ذکر ‏کرده اند؛
‏۲ – پیاده سازی دولت الکترونیک به مثابه انتقال ‏از یک نوع سیستم حکومتی به نوع دیگری از اداره ‏امــور است، بنابراین، متدولوژی های پیاده سازی ‏دولت الکترونیک ماهیتی تکاملی دارند و بیشتر ‏شبیه به ساخت یا ایجاد یک سیستم جدید هستند؛
‏۳ – به نظر می رسد که فرایند ایجاد و توسعه ‏دولت الکتــرونیک یک فرایند پیوسته است و به ‏طور معمول در ۴ و یا ۵ گام پیموده می شود.
با پژوهشهای متعددی که درباره روند گسترش ‏دولت الکترونیک در نقاط مختلف جهان و در طول ‏سالهای گذشته انجام گردیده، مدلهای عمده زیر ‏جهت استقرار دولت الکترونیک شناسایی شده اند که ‏در جدول شماره یک به طور خلاصه آمده اند.

منابع و مأخذ:

‏۱ – ‏KELLY‏, ‏CAROL(‎‏۲۰۰۳‏‎). “ELECTRONIC ‎GOVERNMENT STRATEGIES”. A META GROUP, ‎ADVISORY‏ ‏SERVICE‏.
‏۲ – ‏TAMBOURIS, E, S. GORILAS AND G. BOUKIS ‎‎(‎‏۲۰۰۳). “‏INVESTIGATION OF ELECTRONIC ‎GOVERNMENT”. ARCHETYPON S.A.. ATHENS‏, ‏GREECE‏.
‏۳ – ‏BURKE, EDMUND (‎‏۲۰۰۰‏‎). “DIGITAL ‎GOVERNMENT: THE NEXT STEP TO‏ ‏REENGINEERING ‎THE FEDERAL GOVERNMENT”. ROADMAP FOR E-‎GOVERNMENT IN THE‏ ‏DEVELOPING WORLD. APRIL ‎‏۱۹٫
‏۴ – ‏PACIFIC COUNCIL ON INTERNATIONAL POLICY‏ ‏‏(‏PCIP) (‎‏۲۰۰۳‏‎). “WORKING GROUP ON ELECTRONIC ‎GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD‏”. ‏ROADMAP FOR E-GOVERNMENT IN THE ‎DEVELOPING WORLD, APRIL ‎‏۱۹٫
‏۵ -‏LAYNE‏. ‏KAREN AND JUNG WOO LEE (‎‏۲۰۰۱‏‎). ‎‎“DEVELOPING FULLY FUNCTIONAL: A FOUR STAGE‎‏ ‏MODEL”. GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY. ‎VOL.‎‏۱۸٫
‏۶ – ‏RONAGHAN, STEPHEN‏ ‏A. (‎‏۲۰۰۲‏‎). ‎‎“BENCHMARKING E-GOVERNMENT: A GLOBAL ‎PERSPECTIVE. ASSESSING THE‏ ‏PROGRESS OF THE ‎UN MEMBER STATES”. UNITED NATIONS DIVISION ‎FOR PUBLIC ECONOMICS‏ ‏AND PUBLIC ‎ADMINISTRATION – AMERICAN SOCIETY FOR PUBLIC ‎ADMINISTRATION.. NEW‏ ‏YORK. MAY‏.
Available by‏: ‏https://www.unpan.org/e-‎government/benchmarking‏۲۰% ‏E-gov ‎‏۲۰% ۲۰۰۱‏‎.pdf‎‏.
‏۷ – ‏BAUM, C.AND A. DI MAIO (‎‏۲۰۰۰‏‎). “GARTNER’S ‎FOUR PHASES OF E-GOVERNMENT MODEL‏”. ‏TUTORIALS, RESEARCH NOTE, NOVEMBER ‎‏۲۱‏‎. ‎Available by: https://aln. Hha.dk/ifi/hdi‏/ ۲۰۰۱/‏itstrat/ ‎download/ gartner egovernment pdf‏.
‏۸ – ‏GHASEMZADEH‏, ‏FEREIDOUN AND HOUSEIN ‎SAFARI (‎‏۲۰۰۳‏‎). “TRANSITION TO ELECTRONIC ‎GOVERNMENT: A‏ ‏PLAN FOR IRAN”. SHARIF ‎UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SPRING‏.
‏۹ – ‏EDMISTON‏, ‏KELLY D. (‎‏۲۰۰۳‏‎). “STATE AND ‎LOCAL E-GOVERNANCE: PROSPECTS AND ‎CHALLENGES‏”. ‏AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ‎ADMINISTRATION, VOL.‎‏۳۳‏‎, NO.‎‏۱‏‎, MARCH‎‏.
‏۱۰ – ‏DELOITTE RESEARCH (‎‏۲۰۰۰‏‎). “AT THE DAWN OF ‎E-GOVERNMENT: THE CITIZEN AS‏ ‏CUSTOMER”. ‎APRIL ‎‏۲۳٫
Available by: https://www.deloitte.com. ‎‏۱۱ ‏‎- NEVADA STATE‏ ‏GOVERNOR’S OFFICE (‎‏۲۰۰۰‏‎). “PRESS RELEASE ‎DATED”. MARCH ‎‏۸٫
Available by‏: ‏https://egov.state. Nv.us/ execordsilvers. Htm‏.
‏۱۲ – ‏U.S. GENERAL SERVICES‏ ‏ADMINISTRATION, ‎INTERGOVERNMENTAL ADVISORY BOARD (‎‏۱۹۹۹‏‎). ‎‎“INTEGRATED SERVICE‎‏ ‏DELIVERY: GOVERNMENTS ‎USING TECHNOLOGY TO SERVE THE CITIZEN”. ‎GENERAL SERVICES‏ ‏ADMINISTRATION OFFICE OF ‎INTERGOVERNMENTAL SOLUTIONS, WASHINGTON‏, ‏DC‏.
Available by:https://policyworks.gov/ intergov/ ‎reportsframe.html‏.
‏۱۳ – ‏HO‏, ‏A, T.(‎‏۲۰۰۲‏‎). “REINVENTING LOCAL ‎GOVERNMENTS AND THE EGOVERNMENT ‎INITIATIVE‏”. ‏PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, ‎NO.‎‏۶‏


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات