عکس برداری کامپیوتری اشعه ایکس سه بعدی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  عکس برداری کامپیوتری اشعه ایکس سه بعدی

Three-dimensional computerized X-ray imaging

عکس برداری کامپیوتری اشعه ایکس سه بعدی

چکیده:
مواد جدید و اصلاحات مواد سنتی در مناطق صنعتی زیادی نقش کلیدی را برای طراحی محصولات ابتکاری بازی می کند. زمانهای توسعه کوتاه است. چون تقاضا برای روش های بازرسی جدید در حال رشد است آن وصف مواد غیرمخرب را سریع میدهد. یچیدگی محصولات صنعتی بطور پیوسته افزایش می یابد. همان زمان هم الزامات ایمنی افزایش می یابد. برای توسعه سریع محصول نظام بازرسی نیاز است قادر به توصیف خصوصیات مواد در حوزه قطعات یک دستگاه باساختمان داخلی پیچیده باشد. اینکار اغلب باروشهای NDT معمولی مانند مافوق صوت یا جریان گردابی انجام نمی شود.
در این مقاله یک پرتونگاری سه بعدی و سیستم پرتو بینی (رادیوسکوپی) توصیف شده برای انجام دادن متنوع بازرسی کارهای متفاوت با یک دستگاه واحد. نمونه هایی از یک دامنه وسیع مواد جدید متفاوت به نمایش داده خواهد شد باتوجه به تکامل سریع محصول و تضمین کیفیت.
قسمت دوم مقاله باتعدادی مثال ازکاربرد در پژوهش فرهنگی- تاریخی همراه است.
دستگاههای توموگرافی اشعهX که درصنعت استفاده میشونددراکثرمواردتصویرمقطعی دوبعدی ارائه میدهد.درچنین دستگاهی اشعهx ازیک منبع اشعه xبه شیء نفوذمی کندو تضعیف (میرایی) توسط یک آشکارسازخطی اندازه گیری می شود.شیء چرخانده می شود.درطی چرخش دستگاه تصاویرتک بعدی ،اندازه گیری و نوسازی می شوند.نتیجه یک تصویر دوبعدی است.گرفتن یک تصویر سه بعدی باچنین عکس برداری معمولی قطعه حرکت داده می شود درجهت محورچرخش وچندین اسکن را باید انجام دهید.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات