شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های کامپوزتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های کامپوزتی

Deep drawing process simulation of composite laminates

شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقه های کامپوزتی

چکیده:
در این تحقیق روشی جدید برای مد لسازی فرآیند کشش عمیق ورق ههای کامپوزیتی تقویت شده با الیاف مصنوعی بافته شده، ارائه شده است. با سود بردن از این واقعیت که خواص کششی و برشی الیاف بافته شده از هم مستقل هستند، یک معادله مشخصه برای این مواد ارائه شده است. در این معادله مشخصه فرض شده که دستگاه مختصات عمود بر هم نبوده، به ماده چسبیده و با ماده حرکت میکند. مولفه های تنش و کرنش موجود در معادله مشخصه، در این دستگاه مختصات متحرک داده شده اند. از آنجا که کد vumat نرم افزار ABAQU تنشها و کرنشها را در هر لحظه و با توجه به دستگاه مختصاتی که به ماده چسبیده است می دهد، م یتوان بدون نیازبه تبدیل مولفه های تنش و کرنش از دستگاه مختصات محلی که به ماده چسبیده است به دستگاه مختصات کلی، از این معادله مشخصه برای شبیه سازی ماده استفاده کرد.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات