مقاله سبکها و روش های مدیریت در معدن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله سبکها و روش های مدیریت در معدن

مقاله سبکها و روش های مدیریت در معدن

دانلود مقاله سبکها و روش های مدیریت در معدن

فصل اول
سبکها و روشهای مدیریت در ‏معدن
‏۱-۱-‏ تاریخچه مدیریت: ‏
مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت ‏توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز ‏شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. ‏با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم ‏کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع ‏مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت ‏سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا اداره امور به مدیران ‏علمی واگذار شد. ‏‎

‏۱-۲-‏ دلایل موفقیت مدیران: ‏
در بررسی مؤسسه گالوروی ۷۸۲ مدیر موفق در جهان دلایل موفقیت ایشان عبارتند از: ‏‏۱- صداقت ۲- جدّیت و سخت کوشی ۳- توانایی کار با مردم. سایر پارامترها عبارتند از: ‏مهارت در برنامه ریزی و سازماندهی ‏‎–‎‏ تخصص حرفه ای ‏‎–‎‏ ایجاد انگیزه در پرسنل ‏‎–‎‏ ‏هدایت و رهبری مؤثر ‏‎–‎‏ انعطاف پذیری ‏‎–‎‏ هوشیاری و درک موقعیت ‏‎–‎‏ قضاوت منصفانه. ‏

‏۱-۳-‏ عوامل شکست مدیران: ‏
درک نکردن موقعیت ‏‎–‎‏ عدم توانایی کار با دیگران ‏‎–‎‏ آگاه نبودن به آنچه در حول و حوش ‏سازمان می گذرد ‏‎–‎‏ نداشتن انگیزه ‏‎–‎‏ مردود بودن در انگیزه ‏‎–‎‏ مخالفت با تغییر ‏‎–‎‏ متکی ‏نبودن به خود ‏‎–‎‏ غیر مسئولانه برخورد کردن ‏‎–‎‏ ضعف در حل معزلات ‏‎–‎‏ عدم صداقت در ‏رفتار و گفتار از عوامل شکست مدیران بوده اند.‏‎

‏۱-۴-‏ انواع مکاتب مدیریت: ‏
مدیریت دارای سه مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک و مکتب سیستمهای اجتماعی است. ‏
الف- مکتب کلاسیک یا مدیریت علمی یا مدیریت تبلور یا مدیریت آمریکایی ‏
در سال ۱۹۱۱ توسط فردیک تیلور تئوریسین اقتصاد صنعتی آمریکا ارائه شد. دارای چهار ‏اصل به شرح زیر است: ‏
‏۱-‏ کشف روش علمی هر جزء از کار کارگر بجای روشهای غیر علمی سنتی ‏
‏۲-‏ انتخاب کارکنان با استفاده از روشهای علمی و انتخاب نیروی انسانی مناسب برای هر ‏شغل همراه با تعلیم و آموزش او در ضمن خدمت. ‏
‏۳-‏ همکاری صمیمانه و تسریک مساعی مدیر با کارکنان و تقسیم مساوی کار و مسئولیت ‏بین مدیر و کارکنان. ‏
‏۴-‏ ایجاد کنترل و برقراری تشویق و تنبیه بطوریکه هر کارگری که خوب کار کرد مورد ‏تشویق و کارگری که به خوبی از انجام مسئولیتهای خود فارق نشد مورد تنبیه قرار ‏گیرد. ‏‎[۱]‎
 

فهرست مطالب
فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن
‏۱-۱-‏ تاریخچه مدیریت
‏۱-۲-‏ دلایل موفقیت مدیران
‏۱-۳-‏ عوامل شکست مدیران
‏۱-۴-‏ انواع مکاتب مدیریت
‏۱-۴-۱- پیدا کردن مدیریت آمریکائی
‏۱-۴-۲-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی
‏۱-۵-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی
‏۱-۵-۱- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌‏
‏۱-۶-مکتب سیستمهای اجتماعی ‏
‏۱-۷-روشهای مدیریت‌‏
فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن ‏
‏۲-۱- مفهوم نوآوری و خلاقیت ‏
‏۲-۲- خلاقیت و مدیریت ‏
‏۲-۳- شخص نوآور و سازمان نوآور ‏
‏۲-۴- نکات کاربردی در مدیریت ‏
‏۲-۵-اهمیت نو آوری
‏۲-۵-۱-فایده های خلاقیت و نو آوری
‏۲-۵-۲- تکنولوژیها، محصولات و خدمات جدید
‏۲-۵-۳- متغیرهای محیطی و نوآوری
‏۲-۶- نوآوران
‏۲-۶-۱- عوامل روانی و اجتماعی
‏۲-۶-۲- شایستگی متمایز ‏
‏۲-۷- تأسیس و راه اندازی یک سازمان جدید
‏۲-۸- انتخاب یک سازمان ‏
‏۲-۹- خلاصه
فصل سوم -نقش مدیران و مدیریت در معدن ‏
‏۳-۱- مقدمه
‏۳-۲- عملکرد مدیریت و سازمان ‏
‏۳-۳- فرآیند مدیریت ‏
‏۳-۳-۱- برنامه ریزی
‏۳-۳-۲- در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد ‏
‏۳-۳-۳- عوامل عدم موفقیت برنامه
‏۳-۳-۴- طبقه بندی برنامه ها
‏۳-۳-۵- روش ‏Dispathing‏ ‏
‏۳-۴-۱- سازماندهی
‏۳-۵-۱- رهبری
‏۳-۶-۱- کنترل
‏۳-۲-۶-هشت عنصر مهم در نظام کنترلی ‏
‏۳-۷- تصمیم گیری
‏۳-۷-۱- درخت تصمیم گیری ‏
‏۳-۸- سطح مدیریت و مهارتهای مدیران
‏۳-۸-۱- سطوح مدیریت ‏
‏۳-۹- نقش مدیریت ‏
‏۳-۹-۱- نقشهای ارتباطی
‏۳-۹-۲- نقش اطلاعاتی
‏۳-۹-۳- نقشهای تصمیم گیری
‏۳-۱۰- چالشهای مدیریت
فصل چهارم -مدیریت بهره وری در سطح مؤسسات ‏
‏۴-۱- مقدمه
‏۴-۲- اصول بنیادی طرح ایمپروشر ‏‎(Improshare)‎‏ ‏
‏۴-۳- کنترل طرح ایمپروشر
‏۴-۴- تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر
‏۴-۵- سقف درآمدها و بازخرید
‏۴-۶- تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی
‏۴-۷- اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر: ‏
‏۴-۸- بنیان اندازه گیری ایمپروشر ‏
‏۴-۹- چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین ‏
‏۴-۹-۱- شاخصهای بهره وری
‏۴-۹-۲- شاخص روحیه کاری ‏
‏۴-۹-۳- بهره وری ارزش افزوده
‏۴-۹-۴- بهره وری کارگران
فصل پنجم -مدیریت بر مبنای هدف ‏
‏۵-۱- انواع روشهای مدیریت ‏
‏۵-۲- منظور و مقصود از ‏M.B.O‏ ‏
‏۵-۳- مراحل مدیریت بر مبنای هدف
‏۵-۳-۱- تعیین نقشها و مأموریتها
‏۵-۳-۲- اقدامات و نتایج مورد انتظار
‏۵-۳-۳- تعیین شاخصها
‏۵-۳-۴- تعیین هدفها
‏۵-۳-۵- طرحهای عملیاتی
‏۵-۳-۶- کنترل
‏۵-۴- لزوم تعریف نقشها و مأموریتها ‏
‏۵-۵- تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار
‏۵-۶- شناخت و تعیین شاخصهای اثربخشی
‏۵-۷- انتخاب و تعیین هدفها
‏۵-۷-۱- دسته بندی هدفها براساس اولویت
‏۵-۸- تهیه طرح عملیاتی
‏۴-۸-۱- برنامه ریزی اجرایی
‏۵-۸-۲- تنظیم برنامه اجرایی:‏
‏۵-۸-۳- برنامه ریزی زمانی
‏۵-۸-۴- بودجه بندی
‏۵-۸-۵- تعیین مسئولیتها
‏۵-۸-۶- بازنگری اصلاح
‏۵-۸-۷- ایجاد مکانیسمهای کنترل
‏۵-۹- تعیین استانداردها
‏۵-۱۰- اثرات تکنیک ‏M.B.O‏ ‏
فصل ششم -بهره وری و شاخصهای مهم در اندازه گیری آن ‏
‏۶-۱-مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی
‏۶-۲- مفهوم بهره وری
‏۶-۳- شاخصهای بهره وری
‏۶-۳-۲- بهره وری سرمایه
‏۶-۳-۳- بهره وری مواد اولیه
‏۶-۳-۴- بهره وری انرژی
‏۶-۳-۵- محاسبه بهره وری کل
‏۶-۴- مدیریت بهره وری
‏۶-۵- سطوح بهره وری ‏
‏۶-۶- بهره وری و رقابت
‏۶-۷- ارتقاء بهره وری
‏۶-۸- طرح ریزی واحدهای صنعتی
‏۶-۹- مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی ‏
نتیجه گیری
منابع و مراجع ‏


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات