مقاله بنتونیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله بنتونیت

بنتونیت

دانلود مقاله بنتونیت

چکیده:‏
بنتونیت ی سنگ رسی با خاصیت ویژه ای می باشد. رنگ این سنگ ‏در حالت هوازده سبز روشن و سبز مایل به زرد است و ترکهایی ‏مثل ترکهای موم سفت در آن موجود می باشد. وقتیکه یک تکه از ‏این سنگ را خیس کنیم به چند برابر حجم خود افزایش پیدا می ‏کند و در اثر شکسته شدن به یک خمیر صابونی تبدیل می شود.‏
به طور کلی بنتونیتها به سه دسته تقسیم می شوند:‏
‏۱-‏ بنتونیت با تورم زیاد یا بنتونیت سدیم ‏
‏۲-‏ بنتونیت با تورم کم یا بنتونیت کلسیم
‏۳-‏ بنتونیت با تورم متوسط یا بنتونیت متوسط
بنتونیت فعال به خاکهایی گفته می شود که با یک ماده شیمیایی ‏تغییراتی در آن بوجود آورند. فعال سازی بنتونیتها بیشتر با ‏استفاده از محلول آب نمک برای تعویض یونهای کلسیم با سدیم ‏است که با این عمل خاصیت تورمی و تعلیق پذیری بنتونیتها ‏افزایش پیدا می کند.‏
گل سرشور یا رس رنگ زدا یا رس چربی زدا که احتیاج به فعال ‏سازی ندارد و مصرف فعلی آنها برای تهیه گل حفاری، رنگ ‏زدایی، خالص کردن روغنهای معدنی، جذب روغن از کف کارگاهها و ‏غیره می باشد.‏
در فصل اول بنا به توضیح مختصری که داده شد علاوه بر تعریف و ‏تقسیم بندی بنتونیت، مصارف و کاربرد آن از جمله استفاده ‏بنتونیت در گل حفاری- گندله سازی- بی رنگ کننده- مصارف ‏کشاورزی- مواد سمی- کودها- کاتالیزور- مصارف ساختمانی و ‏سایر مصارف موردبحث و بررسی قرار گرفته است.‏
کانسارهای بنتونیت در شش منطقه ایران پدید آمده است که بشتر ‏آنها در ارتباط با فعالیتهای ولکانیکی سنوزوئیک است که کلیه ‏خصوصیات و مشخصات به تفصیل در فصل دوم آمده است.‏
در فصل سوم کلیه آزمایشات مربوط به بنتونیت معادن موجود در ‏ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در قسمت آزمایشگاه ‏بنتونیت برای پی بردن به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ‏بنتونیتهای ارسالی از معادن فعالیت های گوناگونی و برای ‏تشخیص اینکه بنتونیت های استخراج شده در کدامیک از مصارف ‏صنعتی قابل کاربرد می باشند انجام می گیرد.‏

مقدمه:‏
میلیونها سال مواد معدنی در دل خاک مدفون بوده اند و بشر به ‏پیروی از نیازهای تدریجی خود اقدام به کشف و بهره برداری از ‏آنها نموده اند و پس از آن اعمال فرآیندهای مناسب محصولات ‏قابل استفاده در مورد امور مختلف از آنها بدست آورده است. ‏تنوع مواد معدنی و کاربردهای متعدد هریک از آنها سبب شده ‏است که این مواد بطور چشمگیری در زندگی روزمره ایفای نقش ‏کرده و در نتیجه استخراج معادن شاخه ای از فنون و علوم ‏متداول گردید. مسلم است که بخش عمده ای از نیازهای بشر باید ‏از زمین تأمین شود و پتانسیل کشاورزی و ذخایر معدنی از ‏منابع اصلی تأمین این نیازها بوده است. ارتباط کشاورزی، ‏صنعت و معدن با یکدیگر جای هیچ گونه بحثی ندارند. لذا نمی ‏توان هیچ یک را بر دیگری ترجیح داد و در مسیر تمدن بشر هریک ‏جایگاه مخصوص به خود دارند.‏
بدیهی است که معادن به عنوان تأمین کننده مواد اولیه صنایع ‏موردتوجه قرار می گیرند همیشه سعی بر این بوده که استخراج ‏مواد معدنی به صورت اقتصادی و امن صورت گیرد بدین منظور ‏علاوه بر مطالعه گزارشها و نتیجه کارهای معادن مختلف دنیا ‏تحقیقات پیوسته ای در زمینه چگونه گی اکتشاف، بهبود تکنیک ‏استخراج و کشف و کاربردهای جدید مواد معدنی صورت می گیرد و ‏امروز معدن کاری و صنایع معدنی اقلام بسیار بزرگی از درآمد ‏برخی از کشورها را تشکیل می دهد.‏

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: مصارف بنتونیتهای موجود در طبیعت
‏۱-۱- تعریف بنتونیت
‏۲-۱- مصرف و کاربرد بنتونیت
‏۳-۱- گل حفاری
‏۴-۱- گندله سازی ‏
‏۵-۱- دانه های جاذب
‏۶-۱ مصارف کشاورزی
‏۷-۱- بیرنگ کننده (رنگ زدایی یا سفیدکردن)‏
‏۸-۱- گلوله سازی غذای حیوانات
‏۹-۱- مواد سمی ‏
‏۱۰-۱- کودها ‏
‏۱۱-۱- نیازهای مهندسی سویل
‏۱۲-۱- مصالح ساختمانی
‏۱۳-۱- کاتالیزور
‏۱۴-۱- سایر مصارف
فصل دوم: زونهای بنتونیتی ایران
‏۱-۲- زون سمنان- ترود
‏۱-۱-۲- کانسار بنتونیتی رشم
‏۲-۱-۲- کانسار بنتونیتی سوسن دار
‏۳-۱-۲- نشانه معدنی تمیدان تیر
‏۲-۲- زون ایران مرکزی
‏۳-۲- زون تفرش تکاب
‏۴-۲- ترکیب شیمیایی
‏۱-۴-۲- درصد سیلیس
‏۲-۴-۲- عیار اکسید آلومینیوم
‏۳-۴-۲- عیار اکسید آهن
‏۴-۴-۲- درصد سدیم و پتاسیم
‏۵-۴-۲- درصد آب
‏۶-۴-۲- درصد اکسید منگنز
‏۵-۲- سن زمین شناسی
‏۶-۲- محیط تشکیل بنتونیت
‏۷-۲- خاستگاه بنتونیتهای ایران
‏۸-۲- چگونگی تشکیل بنتونیت
‏۹-۲- تولید جهانی بنتونیت
‏۱۰-۲- انواع کانیهای موجود در طبیعت
‏۱۱-۲- متالوژی بنتونیت و کانسارهای موجود در جهان
‏۱-۱۱-۲- متالوژی
‏۲-۱۱-۲- کانسارهای عمده جهان
فصل سوم: آزمایشات مربوط به بنتونیت و معادن موجود در ایران
‏۱-۳- آزمایشگاه تعیین کیفیت بنتونیت
‏۲-۳- بعضی از مصارف بنتونیت ‏
‏۳-۳- آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه
‏۱-۳-۳- آزمایش فیلتر پرس
‏۲-۳-۳- آزمایش اندازه گیری جذب آب و رطوبت پذیری بنتونیت
‏۳-۳-۳- آزمایش ییلد
‏۴-۳-۳- آزمایش تعیین درصد مونت موریونت
‏۴-۳- بعضی از دستگاههای مورد استفاده در آزمایشهای ذکرشده ‏برای بنتونیت
‏۵-۳- معدن بنتونیت چاه کشمیر
‏۱-۵-۳- موقعیت جغرافیایی محل
‏۲-۵-۳- زمین شناسی منطقه معدن
‏۳-۵-۳- بخشهای معدن چاه کشمیر
‏۴-۵-۳- نحوه استخراج معدن
‏۵-۵-۳- نمونه گیری جهت آزمایش
‏۶-۵-۳- تجهیزات و ماشین آلات معدن چاه کشمیر
‏۷-۵-۳- حمل به سوی کارخانه
‏۸-۵-۳- موارد مصرف بنتونیت چاه کشمیر در صنعت
‏۶-۳- معرفی تعدادی از معادن بنتونیت موجود در ایران
‏۷-۳- معدن بنتونیت خور و بیابانک
‏۱-۷-۳- موقعیت جغرافیایی
‏۲-۷-۳- زمین شناسی کلی منطقه
‏۳-۷-۳- زمین شناسی معدن ‏
‏۴-۷-۳- توضیحات کلی راجع به معدن بنتونیت خور و بیابانک
‏۵-۷-۳- عملیات استخراج ‏
‏۶-۷-۳- باطله های کنارزده شده ‏
‏۸-۷-۳- تجهیزات معدن بنتونیت خور
‏۹-۷-۳- پرسنل شاغل در معدن خور بیابانک
‏۱۰-۷-۳- موارد مصرف بنتونیت خور بیابانک
‏۸-۳- معدن بنتونیت خور ترود.‏
‏۹-۳- معدن بنتونیت چاه ریسه
‏۱-۹-۳- موقعیت جغرافیایی
‏۲-۹-۳- زمین شناسی منطقه
‏۳-۹-۳- خصوصیات کلی منطقه بنتونیت چاه ریسه
‏۴-۹-۳- تجهیزات و پرسنل معدن چاه ریسه
‏۱۰-۳- آزمایشات انجام شده جهت کنترل کیفی
بنتونیت برای کاربردهای مشخص
تست فیزیکی ‏
نتیجه گیری ‏
پیشنهادات و انتقادات
مأخذ و منابع ‏

فهرست جداول
جدول شماره ۱- صورت تجزیه چند نوع بنتونیت
جدول شماره ۲- ترکیب شیمیایی هکتوریت و ساپوریت
جدول شماره ۳- مقایسه دو نوع بنتونیت چین و آمریکا ‏
جدول شماره ۴- مقدار ذخیره بنتونیت جهان


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات