پایان نامه بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

The thesis investigates the relationship between leisure and motivated students

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه یک شهرستان به همراه جداول و فهرست منابع

مقدمه:
«فَإذا فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ»
بدون شک دانش آموزان هرجامعه، سرمایه های گرانبهائی اند که اگر مورد بی توجهی قرارگیرند در تصمیم گیری ها مد نظر نباشند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد. با نگاهی به ارقام بودجه کشورهای صنعتی وپیش رفته در مقایسه با کشورهای جهان سوم فاصله زیاد بین آن دورا می توان دید. بسیاری از کشور های توسعه یافته معتقدند‌که هرچه دراین‌ارتباط‌هزینه‌نمایند، تبدیل به سرمایه های دیگری در ابعاد مختلف آن کشور خواهد شد. در میان دانش آموزان با توجه به دانش آموزان متوسط جایگاه ویژه ای دارد. زیرا علاوه بر این که در آینده نزدیک می توانند در امور جامعه مؤثر واقع شوند. در زمان تحصیل هم به دلیل ویژگیهای خاصی که دارند، قادرند منشا ءحرکت های سازنده یا مخرب شوند. بدین لحاظ هر چه به این نیروی خارق العاده توجه شود  از قدرت خروشان وپر تحرک آنان  می توان بهره جست و هر چه به بوته فراموشی سپرده شوند، این سیل عظیم می تواند خسارت زیادی را به وجود آورد، سئوالی که در این جا مطرح است این است که دربرابر هدر رفتن فرصت های جوانی چه کسانی مسئولند. بدیهی است که نظام تعلیم و تربیت به تنهایی نمی تواند در تربیت واستفاده صحیح از جوانان موفق شود.
یکی از موضوعات بسیار مهم برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان می با شد که اگر اصولی و حساب شده باشد میتوانند زمینه رشد و تعالی جامعه مهیا نمایند و کشور را از آسیبها وخطرات احتمالی که ممکن است در اثر بی توجهی به این امر گریبان گیر کشور شود مصون بدارد .فلسفه اوقات فراغت از پیچیدگی ،تنوع وتفاوتهای بنیادی برخورد است هرفرد براساس تفا وت های زیست شناختی (بیولوژیک) فرهنگی ،نگرش و تجربیات گذشته و اهداف و مقاصدی که برای آینده خود دارد، تعبیرمتفاوت یا و متضاد نسبت به‌دیگران از تأمین اوقات فراغت وچگونگی تأثیرآن برانگیز دارد. اگر ما بتوان تأثیر وتأثری را که این دو واثرانگیزواوقات فراغت یکدیگردارند را به درستی مشخص نمائیم قدم مثبتی در راه کسب هر چه بهتر علم و دانش همراه با لذت بردن از زندگی برداشته ایم.

تعریف اوقات فراغت:
اوقات فراغت را غالباً به معنا ی بیکاری ،اوقات غیرموظف ،ساعات بدون برنامه ، اوقات غیر رسمی و … تلقی می نمایند .به همین علت بزرگسالان مربیان واولیا برای جلوگیری از هدر رفتن این اوقات سعی می کنند که با برنامه ها، سرگرمی و اشتغالات مختلف اوقات فراغت دانش آموزان را پر کنند.
حال فلسفه اوقات فراغت این است که فرد بدون اجبار وخارج از چارچوب های قبلی بودن اشتغال ورزی دیگرساخته خود با میل و رغبت به فعالیت های دلخواه خویش بپردازد و از طرف دیگر گفته می شود که اوقات فراغت منشاء خلاقیت ها باروری افکار، شکل دهی شخصیت، تأمین انرژی و بازیابی قوای حیات و کشف و اختراع و نوآوری و ابتکار، بازاندیشی و اصلاح افکار، محاسبه ومراقبت، ارزیابی و بازیابی و ایجاد انگیزه و رغبت و میل در فرد می شود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول-کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف اوقات فراغت 
پس موضوع تحقیق 
هدف از انتخاب موضوع 
علل و دلایل انتخاب موضوع 
قلمرو تحقیق 
الف- قلمرو موضوعی
ب‌- قلمرو زمانی
ج‌- قلمرو مکانی
محدودیت های تحقیق 
انگیزه 
تعریف انگیزش 
اوقات فراغت
پیشرفت تحصیلی
مدارس 
تعریف بازدهی (کارآئی)
انگیزش 
یادگیری
عوامل یاد گیری
سئوالات تحقیق
فصل دوم-مبانی نظری تحقیق
فراغت
زمان فراغت 
ورزش و کارکردهای مختلف آن 
کارکردهای مختلف ورزش
کارکرد اجتماعی ورزش
کارکرد سیاسی ورزش
تذکراتی چند 
آسیب شناسی اوقات فراغت
تاثیر آن بر انگیزه و آموزش
اوقات فراغت در دایره شناخت
تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان
تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت 
گردش در طبیعت 
تکثر ناهماهنگی چرا؟
فصل سوم-متدولوژی و روش تحقیق
روش تحقیق
روش های جمع آوری اطلاعات
۱-روش کتابخانه ای
۲- روش پرسشنامه ای
توضیحاتی در مورد فرضیات و سؤالات مندرج در پرسشنامه
جامعه آماری 
تعریف جامعه آماری 
تعریف نمونه آماری 
روش نمونه گیری 
قلمرو تحقیق 
الف- قلمرو مکانی 
ب‌- قلمرو زمانی 
ج- قلمرو موضوعی 
تکنیک های آماری مورد استفاده 
مراحل آزمون 
مراحل آزمون همبستگی 
ضریب تشخیص (R)
ضریب عدم تشخیص (E) 
اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق 
فرضیه اول 
سؤالات مربوط به فرضیه اول 
فرضیه دوم 
سؤالات فرضیه دوم 
فرضیه سوم 
سؤالات مربوط به فرضیه سوم 
فرضیه چهارم
سؤالات فرضیه چهارم 
تحلیل فرضیات آماری 
الف- تحلیل فرضیه اول 
تحلیل و تصمیم گیری 
آزمون همبستگی (مربوط به فرضیه اول)
مرحله سوم : تعریف آماره آزمون 
تحلیل وتصمیم گیری 
تحلیل و تصمیم گیری 
آزمون همبستگی (مربوط به فرضیه دوم) 
تعریف آماره آزمون
ج- تحلیل فرضیه سوم 
مرحله چهارم 
تحلیل و تصمیم گیری 
آزمون همبستگی (مربوط به فرضیه سوم) 
تعریف آماره آزمون
تحلیل و تصمیم گیری 
د- تحلیل فرضیه چهارم 
تعریف آماره آزمون 
تحلیل و تصمیم گیری 
آزمون همبستگی (مربوط به فرضیه چهارم)
تحلیل و تصمیم گیری 
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 
تحلیل نتایج تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم 
فرضیه چهارم
پیشنهادات
منابع


قیمت : 25000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات