پایان نامه مطالعه تأثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس کودکان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه مطالعه تأثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس کودکان

End a bad effect on self-esteem Parent Children

دانلود پایان نامه مطالعه تأثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس کودکان

چکیده:
هدف از پژو.هش حاضر مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت ۲۰۰ نفر دانش‎آموزان پسر و دختر از هر کدام ۱۰۰ نفر از بین ۴ مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه ۵۰ نفر بوده است. دانش‎آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تکمیل کردند. بررسی‎هایی که در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است که عبارتند از:
الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان «کل نمونه» ۲۷/۰- است که در سطح ۱/۰ معنی‎دار بوده است.
ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین دخترها ۲۴۵/۰- است که در سطح ۵% معنی‎دار بوده است.
ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین پسرها ۵۶/۰- است که در سطح ۱% معنی‎دار بوده است.
د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون ‎t بررسی شد که نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح ۱/۰ معنی‎دار بوده است.
هـ) تفاوت میانگین‎های عزت نفس در دختران و پسران معنی‎دار نیست.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف تحقیق
سؤالات و فرضیات تحقیق
روش انجام تحقیق
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
الف: پیشینه نظری تحقیق
عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین
ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه
روش نمونه‎گیری
ابزار اندازه‎گیری
چگونگی گردآوری داده‎ها
روش آماری
فصل چهارم: یافته‎ها و نتایج تحقیق
مقدمه
یافته‌ها
فصل پنجم: بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها
محدودیت‎های تحقیق
پیشنهادات تحقیق
فهرست منابع و ضمائم
ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه
۱- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر
۲- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر
فهرست منابع
ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها
۱- پرسشنامه بدرفتاری فیدل
۲- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد
فهرست جداول
۱- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس 
۲- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دخترها
۳- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس پسرها    
۴- تفاوت میانگین بدرفتاری والدین پسر و دختر 


قیمت : 18000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات