دانلود پایان نامه جو سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود پایان نامه جو سازمانی به همراه پرسشنامه

پایان نامه جو سازمانی

دانلود پایان نامه جو سازمانی به همراه پرسشنامه

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی دررشته علوم تربیتی گرایش ‹‹ مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ››‏

چکیده پایان نامه
این تحقیق با عنوان ‹‹ بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی ‏دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ ›› به بررسی جوهای حاکم بر دو دانشکده مذکور ‏براساس انواع جوهای پیشنهادی هالپین وکرافت می پردازد که عبارتند از: جو باز، خودگردان، ‏کنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته ودارای ابعاد هشتگانه : روحیه، صمیمیت، بازدارندگی، عدم ‏تعهد شغلی، نفوذ، مراعات، تأکید برتولید وفاصله گیری است.‏

دراین پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پیشنهادی هالپین وکرافت مطرح ‏گردیدکه درنهایت فرضیات ۱و۲و۳و۵ رد نمی شوند وفرضیات ۴و۶و۷و۸ رد می شوند.‏
دراین سوألات به ترتیب مطرح شده بود:‏
سوأل ۱- آیا روحیه سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل ۲- آیا صمیمیت سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل ۳- آیا بازدارندگی سازمانی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تراست؟
سوأل ۴- آیا عدم تعهد شغلی دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟
سوأل ۵- آیا مراعات دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل ۶- آیا نفوذ دردانشکده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟
سوأل ۷- آیا تأکید برتولید دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟
سوأل ۸- آیا فاصله گیری دردانشکده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟
درنهایت محققین پس از بررسی داده های بدست آمده به این نتیجه گیری می رسند که هیچ ‏کدام از دو دانشکده بطور مطلق دریکی از انواع جوهای پیشنهادی هالپین وکرافت قرار نمی ‏گیرند اما محققین حدوداً مشخص می سازند که دانشکده ادبیات دارای جوی دوستانه ‏ودانشکده علوم جوی مابین باز، دوستانه وپدرانه دارد.‏

مقدمه
استادان ومدیران بخصوص آنهایی که سابقه کاری زیادی دارند، غالباً بااین تجربه آشنا هستند ‏که درانتقال ازیک دانشکده به دانشکده دیگر احساس کرده اند به محیط تازه ای که با محیط ‏قبلی متفاوت است قدم می گذارند. آنچه که موجب چنین احساسی می شود جو سازمانی است.‏
جو سازمانی چیز معمولی نیست،. بنابراین، به استناد چه شواهدی می توان از جو دانشگاه ها ‏وتفاوت آنها سخن گفت؟ ‏
مشاهده رفتارکارکنان دانشگاه شواهدی بدست می دهند مثلاً دربرخی سازمان ها، کارکنان، ‏آسوده خاطرند، با یکدیگر روابط متقابل صمیمانه ای دارند. شایسته وبا صلاحیت به نظر می ‏رسند به گونه ای اعتماد واطمینان ناظر رابه خود جلب می کنند اما دربرخی سازمان ها که ‏تنش وکشمکش حکم فرماست این عامل درچهره کارکنان، رفتار وگفتار آنان، درروابط ‏ایشان بایکدیگر به وضوح دیده می شود وبعضی سازمان ها پرحنب وجوش وکارآمد هستند. ‏برخی دیگر بی قید وبی تفاوت، برخی بسیار انسانی عمل می کنند برخی سرد وسخت گیرند ‏این تفاوت ها که محیط روانی واجتماعی سازمان ها را مشخص می کنند، به جوسازمانی ‏دانشگاه هم مربوط  می شوند.دراین تحقیق سعی خواهد شد پژوهش درراستای ‏شناخت ومقایسه جو سازمانی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ودانشکده علوم دانشگاه بیرجند ‏براساس نظریه ‹‹ آندرو هالپین ›› و ‹‹ دان کرافت›› صورت گیرد ووخرده مقیاس های موجود ‏درجو سازمانی تعیین گردد.‏

توضیحات پرسشنامه

پرسشنامه توصیف جو سازمانی ‏The OCDQ -HEI seale ‎‏ ‏  این پرسشنامه داری ۴۰ سوال می باشد و به همراه منابع

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
‏- مقدمه
‏- بیان مسأله
‏- اهمیت تحقیق
‏- فرضیه های پژوهش
‏- تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مروری برادبیات پیشینه تحقیق
‏- مقدمه
‏۱- بخش اول: ادبیات ومعانی نظری
‏- تعاریف جو سازمانی
‏- انواع جو سازمانی
‏۲- بخش دوم: پیشینه پژوهش
‏- پژوهش های خارجی
‏- پژوهش های داخلی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
‏- نوع تحقیق
‏- جامعه آماری
‏- نمونه آماری
‏- نحوه جمع آوری داده ها وکسب اطلاعات
‏- ابزار اندازه گیری
‏- روایی وپایانی ابزار اندازه گیری
‏- روش نمره گذاری پرسشنامه یافته های مربوط به آن
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
‏- مقدمه
‏- تجزیه وتحلیل توصیفی
فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری داده ها
‏- مقدمه
‏- خلاصه ونتیجه گیری
‏- پیشنهادها
‏- محدودیت ها
‏- منابع ومآخذ
‏ ضمائم: پرسشنامه توصیف جو سازمانی


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات