مقاله ترور و تروریسم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله ترور و تروریسم

Article terror and terrorism

دانلود مقاله ترور و تروریسم

مقدمه:‏
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از ‏طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور کلی ترور مارکی است برای بسیج افکار ‏عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مکتبی که در برابر آمریکا و امپریالیسم غرب به کار ‏می رود.‏
و ترور روشی نیست که همیشه به تنهایی مورد استفاده مارکیست ها قرار می گیرد بلکه ‏به طور کشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام ‏به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.‏
درتروریسم ترور هدف نیست بلکه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل ‏وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی ‏باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف ‏به حساب آوریم برای ایجاد یک نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینکه ‏اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شک سالم ترین اصلاح شرایط ‏به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یک ‏عمل خشونت بار همیشه یک روش قانونی  مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در ‏بعضی موارد از کشورها می تواند به عنوان یک وسیله کنترل و یا یک وسیله تغییرات ‏سیاسی به کار می رود.‏
و تلاش های جهانی برای مبارزه با ترور مساله را با کنار گذاشتن این و چه کار باهداف ‏سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر حفظ نیروی حاکم و موقعیتشان مورد توجه قرار ‏می دهد.‏
تاریخ معاصر ایران بدون شک پیچیده ترین دوره تاریخی این سرزمین است زیرا در این ‏دوره جامعه ما با تبعیت از تحولات بین المللی تن به شدید ترین دگرگونی ها در تمامی ‏زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داد.‏
تا سالهای اول قرن بیستم سازمان اجتماعی و ساختار سیاسی کشور هنوز مبتنی بر علائق ‏قومی، قبلیه ای و احساسات و باورهای سنتی بود در این سال ها فقط ‏ ‏ از کل جمعیت ‏ده میلیونی کشور در شهرها زندگی می کردند در حالی که ماکس وبر جامعه شناس ‏آلمانی یکی از شرایط توسعه پذیری اقتصادی را حجم بالای شهر نشینی می داند.‏
نه تنها پائین بودن سطح شهر نشینی بلکه ایران دردوره مورد مطالعه هیچکدام از شرایط ‏توسع یافتگی و تحول پذیری سیاسی اقتصادی را نداشت دور افتادگی شهر ها با شرایط ‏اقتصادی فرهنگی متقارن و حتی متضاد و جدئی شهر از روستا و جدائی مردم از یکدیگر ‏پائین بودن سطح فرد اجتماعی- بی تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاکمیت نگرش ‏تقدس آمیز نسبت به شاه و حاکم و بی رقیب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل ‏همبستگی ملی و حاکم بودن عواطف بیگانه گریزی در میان مردم و حکومت کشور ما ‏را در یک محیط مسدود و شرایط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا ‏حس مشارکت پذیری و تحول خواهی در میان ما رشد نکند اما این شرایط بر سرعت ‏متحول گردید زیرا تحولات سریع سرمایه داری در غرب و بروز انقلاب بروژوا و ‏موکراتیک و اصلاحات اجتماعی، مذهبی به صنعتی طی قرن نوزدهم دنیای غرب را با ‏کمبود مواد خام و بازار فروش کالا روبرو کرد.‏

‏«فهرست فصل ها و بخش ها»‏
عنوان    شماره صفحه
ترور و تروریسم
دوران تاریخی ترور
دین و ترور
فعالیت بر ضد ترور
ریشه های خشونت و ترور
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی
ترور و جرم شناسی


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات